Uluslararası Trafikte Kullanılacak Demiryolu Malzemesine Uygulanan Teknik Standartların Geçerli Kılınması ve Tektip Teknik Talimatların Kabulüne İlişkin Tektip Kurallar (COTIF-APTU)

Uluslararası Trafikte Kullanılacak Demiryolu Malzemesine Uygulanan Teknik Standartların Geçerli Kılınması ve Tektip Teknik Talimatların Kabulüne İlişkin

Tektip Kurallar

(APTU – Sözleşmenin F Ana Eki)

Birinci Madde

Uygulama alanı

İşbu Tektip Kurallar, uluslar arası trafikte kullanılacak demiryolu malzemesi için teknik standartların onaylanma ve teknik tektip talimatların kabul edilme usulünü belirler.

Madde 2

Tanımlar

İşbu Tektip Kurallarda ve Eklerinde:

a)         “Taraf Devlet” terimi, Sözleşmenin 42. madde , 1. paragraf, birinci cümlesine uygun olarak, bu Tektip Kurallarla ilgili bildirimde bulunmamış olan Örgüt’ e üye her Devleti belirtir;

b)         “uluslar arası trafik” terimi, en azından iki taraf Devletin topraklarından geçen demiryolu hatları üzerinde demiryolu araçlarının seyrini belirtir;

c)         “demiryolu taşıma kuruluşu” terimi, kişi veya eşya taşımaya yetkili olup, cerini de kendisi temin eden özel veya kamu statülü her kuruluşu belirtir;

d)         “altyapı idarecisi” terimi, bir demiryolu altyapısını yöneten her kuruluşu veya otoriteyi belirtir;

e)         “demiryolu malzemesi” terimi, uluslar arası trafikte kullanılmaya yönelik her demiryolu malzemesini, özellikle demiryolu araçlarını ve altyapısını belirtir;

f)         “demiryolu aracı” terimi, ceriyle veya ceri olmadan demiryolu hatlarında kendi tekerlekleri üzerinde işlemeye elverişli her aracı belirtir;

g)         “cer aracı” terimi, cer aracıyla donatılmış bir demiryolu aracını belirtir;

h)         “yük vagonu” terimi, eşya taşımaya yönelik, cer aracı bulunmayan demiryolu aracını belirtir;

i)          “yolcu vagonu” terimi, yolcu taşımaya yönelik, cer aracı bulunmayan demiryolu aracını belirtir;

j)          “demiryolu altyapısı” terimi, demiryolu araçlarının seyri için ve trafiğin emniyeti için gerekli oldukları ölçüde bütün demiryolu hatlarını ve sabit tesisleri belirtir;

k)         “teknik standart” terimi, kendisine özgü prosedürlere göre kabul edilmiş olan bir ulusal veya uluslar arası standartlar kurumunca kabul edilmiş her teknik özelliği belirtir; Avrupa Toplulukları çerçevesinde hazırlanmış her teknik özellik, bir teknik standart ile bir tutulur;

l)          “teknik talimat” terimi, demiryolu malzemesinin inşası, işletilmesi, bakımı veya demiryolu malzemesine ilişkin bir yöntemle ilgili, teknik standardın dışındaki, her kuralı belirtir;

m)       “Teknik Uzmanlar Komisyonu” terimi, Sözleşmenin 13. madde, 1. paragraf, f) bendinde öngörülen  Komisyonu belirtir.

Madde 3

Amaç

§ 1       Demiryolu malzemesiyle ilgili teknik standartların onaylanmasının ve demiryolu malzemesinde uygulanacak tektip teknik talimatların kabul edilmesinin amacı şunlardır:

a)    uluslar arası trafikte araçların serbestçe seyrini ve diğer demiryolu malzemelerinin serbestçe kullanılmasını kolaylaştırmak;

b)    uluslar arası trafikte emniyeti, güvenirliği ve işletmeye hazır olmayı temin etmeye katkıda bulunmak;

c)    çevrenin ve kamu sağlığının korunmasını dikkate almak.

§ 2       Teknik standartların onaylanması ve tektip teknik talimatların kabul edilmesi sırasında, sadece uluslar arası düzeyde hazırlanmış olan standart ve talimatlar dikkate alınır.

§ 3       Mümkün olduğu ölçüde:

a)    uluslar arası trafikte gerekli olan sistemlerin ve bileşenlerin karşılıklı işletilebilirliğinin temin edilmesi uygun olur;

b)    teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar performanslara dayandırılmıştır; gerektiğinde, bunlar değişiklikler içerirler.

Madde 4

Standartların ve teknik talimatların hazırlanması

§ 1       Demiryolu malzemesiyle ilgili teknik standartların ve tektip teknik kuralların hazırlanması, bu konuda yetkili kabul edilmiş olan kuruluşların yetkisi içindedir.

§ 2       Sanayi ürünlerinin ve prosedürlerinin standardizasyonu, kabul edilmiş ulusal ve uluslar arası standardizasyon kuruluşlarının yetkisi içindedir.

Madde 5

Teknik standartların onaylanması

§ 1       Teknik bir standardın onaylanmasını aşağıdakiler talep edebilir:

a)            her Taraf Devlet;

b)            demiryolu malzemesiyle ilgili teknik standartlar alanında yasa koymak için kendi üye Devletlerince yetki transfer edilen her bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü;

c)            demiryolu alanında standardizasyon ile görevli her ulusal veya uluslar arası standardizasyon kuruluşu;

d)            her uluslar arası temsili dernek; bu derneğin üyeleri için demiryolu malzemesiyle ilgili teknik standartların var olması, faaliyetlerinin icrasında emniyet ve ekonomi nedenleriyle zorunludur.

§ 2       Teknik Uzmanlar Komisyonu, Sözleşmenin 16, 20 ve 33. madde, 6.paragrafında öngörülen usule göre teknik bir standardın onaylanmasına karar verir. Kararlar, Sözleşmenin 35.madde, 3 ve 4. paragraflarına göre yürürlüğe girer

Madde 6

Tektip teknik talimatların kabul edilmesi

§ 1       Tektip teknik bir talimatın kabul edilmesini aşağıdakiler talep edebilir:

a)    her Taraf Devlet;

b)    demiryolu malzemesiyle ilgili teknik talimatlar alanında yasa koymak için kendi üye Devletlerince yetki transfer edilen her bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü;

c)    her uluslar arası temsili dernek; bu derneğin üyeleri için demiryolu malzemesiyle ilgili teknik talimatların var olması, faaliyetlerinin icrasında emniyet ve ekonomi nedenleriyle zorunludur.

§ 2       Teknik Uzmanlar Komisyonu, Sözleşmenin 16, 20 ve 33. madde, 6.paragrafında öngörülen usule göre teknik bir talimatın onaylanmasına karar verir. Kararlar, Sözleşmenin 35.madde, 3 ve 4. paragraflarına göre yürürlüğe girer

Madde 7

Taleplerin şekli

5 ve 6. maddelerde belirtilen talepler, tam, tutarlı ve gerekçeli olmalıdır. Bu talepler, Örgütün Genel Sekreterliğine, bu Örgüt’ ün çalışma dillerinden birinde gönderilmelidir.

Madde 8

Teknik ekler

§ 1       Onaylanan teknik standartlar ve kabul edilen tektip teknik talimatlar, aşağıda sıralanan işbu Tektip Kuralların Eklerinde yer alır:

a)      Bütün demiryolu araçlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (EK 1);

b)      Cer araçlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 2);

c)      Yük vagonlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 3);

d)      Yolcu vagonlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 4);

e)      f) bendinde belirtilenlerin dışındaki altyapı tesisleriyle ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 5);

f)       Seyrüsefer emniyet ve kontrol sistemleriyle ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 6);

g)    Bilgi teknoloji sistemleri konusunda teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 7);

h)    Diğer bütün demiryolu malzemesiyle ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar (Ek 8).

§ 2       Ekler, işbu Tektip Kuralları tamamlayan bölümdür. Bu Eklerin yapısı, Taraf Devletlerdeki hat açıklığının, gabarinin, enerji besleme sistemlerinin ve seyrüsefer emniyet ve kontrol sistemlerinin özelliklerini dikkate almalıdır.

§ 3       Eklerdeki değişiklikler için Sözleşmenin 16, 20 ve 33. madde, 6.paragrafında öngörülen usulle aynı usule göre Teknik Uzmanlar Komisyonunca Ekler, Sözleşmede değişiklik yapan 3 Haziran 1999 tarihli Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra,  kabul edileceği şekildeki versiyonu içereceklerdir.

Madde 9

Bildirim

§ 1       Her Taraf Devlet, Teknik Uzmanlar Komisyonu kararının Genel Sekreterlikçe bildirildiği günden itibaren dört aylık bir süre içinde, kendi toprakları üzerinde kurulu demiryolu altyapısı ve bu altyapı üzerindeki trafik konusunda onaylanan teknik standardı veya kabul edilen tektip teknik talimatı uygulamayacağını veya sadece kısmen uygulayacağını Teknik Uzmanlar Komisyonuna belirten gerekçeli bir bildirimde bulunabilir.

§ 2       Teknik Uzmanlar Komisyonunun bir kararının yürürlüğe girmemesi amacıyla, Sözleşmenin 35.madde, 4.paragrafına uygun olarak bir itirazda bulunması gereken Devletlerin sayısının tespitinde, 1.paragrafa uygun olarak bildirimde bulunan Taraf Devletler hesaba katılmazlar. 

§ 3       1.paragrafa uygun olarak bildirimde bulunmuş olan Devlet, Genel Sekretere bilgi vererek her zaman bu bildirimden vazgeçebilir. Vazgeçmesi, bildirimi izleyen ikinci ayın ilk günü geçerli olur.

Madde 10

Teknik Birimin yürürlükten kaldırılması

8.madde, 3.paragrafa uygun olarak Teknik Uzmanlar Komisyonunca kabul edilen Eklerin, Bern’de 21 Ekim 1882’de imzalanan Demiryolları Teknik Birliği Uluslar arası Sözleşmesinin 1938 versiyonuna taraf tüm devletlerde yürürlüğe girmesiyle, söz konusu sözleşmenin geçerliliği kalmaz.

Madde 11

Eklerin önceliği

§ 1       8.madde, 3.paragrafa uygun olarak Teknik Uzmanlar Komisyonunca kabul edilen Eklerin yürürlüğe girmesinden sonra, bu Eklerde yer alan teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar, Taraf Devletler arasındaki ilişkilerde, 21 Ekim 1882’de Bern’de imzalanan Demiryolları Teknik Birliği Uluslar arası Sözleşmesinin 1938 versiyonunun hükümlerinden önce gelir.

§ 2       8.madde, 3.paragrafa uygun olarak Teknik Uzmanlar Komisyonunca kabul edilen Eklerin yürürlüğe girmesinden sonra, işbu Tektip Kurallar ile Eklerinde yer alan teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar, Taraf  Devletlerde:

a)    Yolcu vagonları ve furgonların uluslar arası trafikte karşılıklı kullanılmasına ilişkin yönetmelik (RIC),

b)    Yük vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılmasına ilişkin yönetmeliğin (RIV)

teknik hükümlerinden önce gelir.

Ek 1

Tüm demiryolu araçlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

A.        Hat açıklığı

 1. Normal açıklıktaki demiryolları (1435 mm)
 2. Geniş açıklıktaki (Rusya) demiryolları (1520 mm)
 3. Geniş açıklıktaki (Finlandiya) demiryolları (1524 mm)
 4. Geniş açıklıktaki (İrlanda) demiryolları (1600 mm)
 5. Geniş açıklıktaki (İber yarımadası) demiryolları (1688 mm)
 6. Diğer demiryolları

B.        Gabari

 1. Avrupa kıtasındaki normal gabarili demiryolları
 2. Büyük Britanya’daki normal gabarili demiryolları

C.        …

Ek 2

Cer araçlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

A.        Enerji temin sistemleri

 1. 3000 V doğru akım
 2. 1500 V ve daha düşük doğru akım
 3. 25 KV / 50 Hz alternatif akım
 4. 15 KV / 16 ⅔ Hz alternatif akım

B.        Seyrüsefer emniyet ve kontrol sistemleri

            …

Ek 3

Yük vagonlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

Ek 4

Yolcu vagonlarıyla ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

Ek 5

Altyapı tesisleriyle ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

Ek 6

Seyrüsefer emniyet ve kontrol sistemleriyle ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

Ek 7

Bilgi teknoloji sistemi konusunda teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

Ek 8

Diğer tüm demiryolu malzemesiyle ilgili teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar

***

İlk aşamada, Teknik Birimde, RIV’ de ve RIC’ de ve UIC’ nin teknik fişlerinde yer aldıkları şekilde uluslar arası düzeyde demiryolu malzemesiyle ilgili önceden mevcut olan ve kabul edilen teknik standartlar ve tektip teknik talimatlar, yukarıda belirtilen Eklere dahil edilecektir.