Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)

3 Haziran 1999 tarihli Değişiklik Protokolünü İçeren

9 Mayıs 1980 tarihli

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme

( COTIF )

Birinci Fasıl

Genel hususlar

Madde 1

Hükümetlerarası örgüt

§ 1       İşbu Sözleşme’nin tarafları, üye devletler sıfatıyla, aşağıda “Örgüt” olarak ifade edilen Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt’ü ( OTIF ) oluştururlar.

§ 2Örgüt’ün merkezi Bern’dedir. Genel kurul, örgüt merkezini üye devletlerdeki herhangi bir yere taşıyabilir.

§ 3Örgüt  tüzel kişiliğe sahiptir. Özellikle hukuki muamele, menkul ve gayri menkul iktisab, füruğ ve  dava ehliyetine sahiptir.

§ 4Örgüt personelinin aile bireyleri, çalıştırdığı uzmanlar ve üye devletlerin temsilcileri, görevlerini yerine getirirlerken, Sözleşme ekinde yer alan ve Örgütün Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Konusundaki Protokol’de belirlenen koşullar dahilinde gerekli dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanırlar.

§ 5Örgüt ile örgüt merkezinin bulunduğu devlet arasındaki ilişkiler bir anlaşmayla düzenlenir.

§ 6Örgütün çalışma dilleri Fransızca, Almanca ve İngilizce’dir. Genel kurul başka çalışma dilleri belirleyebilir.

 
Madde 2

Örgüt’ün amacı

§ 1       Örgüt’ün amacı, özellikle:

a)        aşağıdaki hukuki alanlarda tektip hukuk rejimleri oluşturarak:

1.         diğer taşıma araçlarını kullanan ve tek bir sözleşmeye konu olan ilave taşımalar da dahil olmak üzere direkt uluslararası demiryolu  trafiğinde yolcu ve eşya taşımasına ilişkin sözleşme;

2.         uluslararası demiryolu trafiğinde taşıma vasıtası olarak vagonların kullanılmasına ilişkin sözleşme;

3.         uluslararası demiryolu trafiğinde altyapının kullanılmasına ilişkin sözleşme;

4.        uluslararası demiryolu trafiğinde tehlikeli eşyaların taşınması

b)kamu çıkarlarını dikkate alarak en kısa sürede, uluslar arası demiryolu trafiğinde sınırların geçilmesindeki engellerin, ki bu engellerin nedenleri devletlerin yetkilerinden kaynaklanıyor olsun, kaldırılmasına katkıda bulunmak;

c)         teknik standartların geçerli kılınması ve tektip teknik hükümlerin kabul edilmesi yoluyla demiryolu sektöründeki teknik uyuma ve karşılıklı işletilebilirliğe katkıda bulunarak;

d)            uluslararası trafikte kullanılacak demiryolu araçlarının teknik kabulü için tektip bir prosedür oluşturarak;

e)            Örgüt bünyesinde kararlaştırılan tüm kural ve tavsiyelerin uygulanmasına dikkat ederek.

f)hukuki , ekonomik ve teknik gelişmeler dikkate alarak a) ila  e)bentlerinde belirtilen tektip hukuk rejimlerini, kuralları ve prosedürleri geliştirerek

uluslararası demiryolu trafiğini her açıdan teşvik etmek, iyileştirmek ve kolaylaştırmaktır.

§ 2    Örgüt;

a)           1.paragrafta belirtilen amaçlar çerçevesinde başka tektip hukuk rejimleri hazırlayabilir;

 b)        Uluslararası demiryolu trafiğini teşvik etmek , iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla üye Devletlerin başka uluslararası sözleşmeler hazırlayabileceği bir çerçeve oluşturabilir.

Madde  3
Uluslararası  işbirliği

§ 1Üye devletler, 2 ve 4. madelere uygun olarak Örgüt’e verilen görevlerle bir uyum olması ölçüsünde, bünyesindeki uluslararası demiryolu işbirliği faaliyetlerini yoğunlaştırmayı prensip olarak taahhüt ederler. Üye devletler, bu amaca ulaşmak için, akit taraf oldukları Uluslararası çok taraflı anlaşmalar ve sözleşmelerin uyarlanması için gerekli ve yararlı tüm önlemleri alacaklardır. Ancak bu sözleşme ve anlaşmaların demiryolu alanındaki uluslararası işbirliği ile ilgili olması ve Örgüt’e verilen görevlerle örtüşen yetkileri diğer hükümetlerarası veya hükümetler dışı örgütlere devretmesi gerekir.

§ 2Aynı zamanda Avrupa Toplulukları üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’na taraf devletler olan üye devletler için 1. paragraftan kaynaklanan yükümlülükler, Avrupa Topluluklar üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’na taraf devletler sıfatıyla taşıdıkları yükümlülüklerden önce gelmez.

 
 
 
Madde 4

Görev alma ve devretme

§ 1Örgüt, Genel kurulun kararı üzerine, 2.maddede belirtilen amaçlara uygun

olarak, diğer hükümetlerarası örgütlerce, bu örgütlerle yapılan anlaşmalar gereği kendisine devredilecek olan görev, kaynak ve yükümlülükleri üstlenmeye yetkilidir.

§ 2Örgüt, Genel kurulun kararı üzerine, diğer hükümetlararası örgütlere, bu örgütlerle yapılan anlaşmalara uygun olarak görev, kaynak ve yükümlülükler devredebilir.

§ 3       Örgüt, Yönetim kurulunun onayıyla, amaçlarıyla bağlantılı olan ve bir üye devlet tarafından kendisine verilen idari görevleri üstlenebilir. Örgüt’ün bu görevlerle ilgili masrafları, ilgili üye devlet tarafından karşılanır.

Madde 5

Üye devletlerin özel yükümlülükleri

§ 1Üye devletler, uluslararası demiryolu trafiğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla tüm uygun önlemleri almayı kararlaştırabilirler. Bu amaçla, her üye devlet mümkün mertebe :

a)        gereksiz prosedürleri ortadan kaldırmayı,

b)         hala gerekliliğini koruyan formaliteleri basitleştirmeyi ve standartlaştırmayı,

c)        sınır kontrollerini basitleştirmeyi taahhüt eder.

§ 2Üye devletler, uluslararası demiryolu trafiğini kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla, demiryolu araçları ve personeli, demiryolu altyapısı ve ek hizmetlerle ilgili yönetmelik, standart, prosedür ve organizasyon yöntemlerindeki tektipliliğin mümkün olan en büyük ölçüde sağlanmasında yardımcı olmayı kararlaştırabilirler.

§ 3       Üye devletler, altyapı yöneticileri arasında uluslararası demiryolu trafiğinin en iyi hale getirilmesini amaçlayan anlaşmalar imzalanmasını kolaylaştırmayı kararlaştırabilirler.

Madde 6

Tektip kurallar

§ 1Uluslararası demiryolu trafiği ve demiryolu araçlarının uluslararası trafiğe kabul edilmesi,  42.maddenin 1.paragrafının, birinci cümlesine uygun olarak beyanat veya ihtiyat kaydı bulunmadığı veya koyulmadığı sürece :

a)         Sözleşme’nin A Ana Eki’ni oluşturan “Demiryoluyla uluslararası yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin Tektip Kurallar (CIV)”,

b)         Sözleşme’nin B Ana Eki’ni oluşturan “Uluslararası demiryolu eşya taşıma sözleşmesine ilişkin Tektip Kurallar (CIM)”,

c)         Sözleşme’nin C Ana Eki’ni oluşturan “Tehlikeli eşyaların demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelik (RID)”,

d)         Sözleşme’nin D Ana Eki’ni oluşturan “Uluslararası demiryolu trafiğinde araç kullanım sözleşmelerine ilişkin Tektip Kurallar (CUV)”,

e)         Sözleşme’nin E Ana Eki’ni oluşturan, “Uluslararası demiryolu trafiğinde altyapı kullanma sözleşmesine ilişkin Tektip Kurallar (CUI)”,

f)          Sözleşme’nin F Ana Eki’ni oluşturan “Uluslararası trafikte kullanılacak demiryolu malzemesine uygulanan teknik standartların geçerli kılınması ve tektip teknik talimatların kabulüne ilişkin Tektip Kurallar (APTU)”,

g)         Sözleşme’nin G Ana Eki’ni oluşturan, “Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin Tektip Kurallar (ATMF)”,

h)         aynı şekilde Sözleşme’nin Ana Eklerini oluşturan ve 2.maddenin 2.paragrafının a) şıkkı uyarınca Örgüt tarafından hazırlanan diğer tektip hukuk rejimleri

ile düzenlenmiştir.

§ 21.paragrafta belirtilen tektip kurallar, yönetmelik ve rejimler ekleri de dahil olmak üzere Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 7

“Sözleşme” kavramının tanımı

Aşağıdaki hükümlerde, “Sözleşme” deyimi, Sözleşme’nin kendisi, 1.maddenin 4.paragrafında belirtilen Protokol’ü, 6.maddede belirtilen Ana Ekleri ve bunların Eklerini kapsar.

II. Fasıl

Ortak hükümler

Madde 8

Ulusal hukuk

§ 1Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında, uluslararası hukuk karakteri ve tektipliliği teşvik etme gerekliliği dikkate alınacaktır.

§ 2Sözleşme’de hüküm olmaması halinde, ulusal hukuk uygulanır.

§ 3Ulusal hukuk denilince, hak sahibinin, yasa uyuşmazlıklarına ilişkin kurallar dahil olmak üzere, hakkını aradığı devletteki hukuk anlaşılır.

Madde 9

Hesap Birimi

§ 1Ana Ekler’de öngörülen hesap birimi, Uluslararası Para Fonunca tanımlandığı şekildeki özel çekme hakkıdır.

§ 2Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu’na üye olan bir devletin ulusal parasının, özel çekme hakkı cinsinden değeri, Uluslararası Para Fonu’nun

kendi işlemleri ve piyasa işlemlerinde uyguladığı yönteme göre hesaplanır.

§ 3Uluslararası Para Fonu’na üye olmayan bir üye devletin ulusal parasının, özel çekme hakkı cinsinden değeri, bu devlet tarafından belirlenen şekilde hesaplanır. Bu hesap, 2.paragrafın uygulanmasından doğacak olana mümkün mertebe yakın olan gerçek bir değeri ulusal para cinsinden ifade etmelidir.

§ 4Uluslararası Para Fonu’na üye olmayan ve mevzuatı 2 veya 3 nolu paragrafın uygulanmasına izin vermeyen bir üye devlet için, Ana Ekler’de öngörülen hesap birimi, üç altın franga eşit olarak kabul edilir. Altın frank, 0,900 ayarındaki 10/31 gr. altınla belirlenir. Altın frankın tahvili, 2.paragrafın uygulanmasından doğacak olana mümkün mertebe yakın olan gerçek bir değeri ulusal para cinsinden ifade etmelidir.

§ 5Üye devletler, Sözleşme’nin yürürlüğe girişini takip eden üç ay içinde ve hesaplama yöntemlerinde veya ulusal paralarının hesap birimine göre değerinde bir değişiklik olduğunda, 3.paragrafa uygun hesaplama yöntemlerini veya 4.paragrafa uygun tahvil sonuçlarını Genel Sekreter’e iletirler. Genel Sekreter de bu bilgileri diğer üye devletlere tebliğ eder.

§ 6Hesap birimi cinsinden ifade edilen bir meblağ, başvurulan mahkemenin bulunduğu devletin ulusal parasına dönüştürülür. Dönüştürme işlemi, ilgili paranın adli karar günündeki veya taraflarca kararlaştırılan gündeki değerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 10

Tamamlayıcı hükümler

§ 1İki veya daha fazla üye devlet ya da iki veya daha fazla taşımacı CIV ve CIM tektip kurallarının uygulanması için, bu tektip kurallara aykırı düşmeksizin tamamlayıcı hükümler kararlaştırabilirler.

§ 21.paragrafta belirtilen tamamlayıcı hükümler her devletin yasa ve talimatlarınca öngörülen şekilde yürürlüğe girer ve yayınlanır.

Devletlerin tamamlayıcı hükümleri ve yürürlüğe girişleri Örgüt’ün Genel Sekreteri’ne iletilir. Genel Sekreter de bu bilgileri diğer üye devletlere tebliğ eder.

Madde 11

Mahkeme masrafları teminatı

§ 1CIV, CIM, CUV veya CUI Tektip Kurallarına istinaden açılan adli davalarda mahkeme masraflarının ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi istenemez.

Madde 12

Kararların icrası. Haciz

§ 1Sözleşme’nin hükümlerine istinaden yetkili yargıç tarafından vicahi olarak veya gıyapta verilen kararlar, bu yargıcın uyguladığı yasalara göre icra edilebilir olduğunda, bu kararlar, icra işleminin yapılacağı devlette öngörülen formaliteler tamamlandıktan sonra diğer üye devletlerin her birinde icrai kuvvet kazanır. Davanın esastan temyizi kabul edilmez. Bu hükümler, aynı şekilde adli işlemlere de uygulanır.

§ 21.paragraf, sadece geçici olarak icra edilebilir kararlara ve talebinin reddi nedeniyle bir davacı aleyhinde, mahkeme masraflarından ayrı olarak hükmedilecek tazminat kararlarına uygulanmaz.

§ 3Bir taşıma kuruluşunun, CIV ve CIM Tektip Kuralları’na tabi bir taşımadan dolayı aynı üye devlete mensup olmayan başka bir taşıma kuruluşundan olan alacakları için ancak haciz edilecek alacakların sahibi olan Kuruluşun mensubu olduğu Üye devlet’in adli makamlarınca verilen bir karar uyarınca haciz konulabilir.

§ 4CUV veya CUI Tektip Kuralları’na tabi bir sözleşmeden doğan alacaklar için ancak haciz edilecek alacakların sahibi olan Kuruluşun mensubu olduğu üye devletin adli makamlarınca verilen bir karar uyarınca haciz konulabilir.

§ 5Demiryolu araçları, zilyetin idare merkezinin bulunduğu üye devletin toprakları dışındaki bir toprak üzerinde, ancak bu devletin adli makamlarınca verilen karar uyarınca haczedilebilir. “Zilyet” terimi ister sahibi, ister üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu bir demiryolu aracını taşıma vasıtası olarak sürekli bir şekilde ve ekonomik açıdan işleteni ifade eder.

III. Fasıl

Yapı ve İşleyiş

Madde 13

Organlar

§ 1Örgüt’ün işleyişi aşağıdaki organlar tarafından sağlanır:

a)            Genel Kurul,

b)            Yönetim Kurulu,

c)        Revizyon Komisyonu,

d)         Tehlikeli Eşya Taşımaları İçin Uzmanlar Komisyonu (RID Uzmanlar Komisyonu),

e)        Demiryolu Alanındaki Kolaylaştırmalar Komisyonu,

f)         Teknik Uzmanlar Komisyonu,

g)        Genel Sekreter,

§ 2Genel kurul, özgün görevler için geçici olarak başka komisyonlar kurulmasına karar verebilir.

§ 3Genel kurulda ve 1.paragrafın c) ila f) bentlerinde belirtilen komisyonlardaki toplantı yeter sayısının belirlenmesinde, oy hakkı olmayan üye devletler (14.maddenin 5.paragrafı, 26.maddenin 7.paragrafı veya 40.maddenin 4.paragrafı) hesaba katılmaz.

§ 4Genel kurul ve Yönetim kurulu başkanlıkları ve de Genel sekreterlik görevi prensip olarak farklı üye devletlerin uyruklularına verilmelidir.

Madde 14

Genel kurul

§ 1Genel Kurul tüm üye devletlerden  oluşur.

§ 2Genel Kurul;

a)        kendi iç yönetmeliğini hazırlar,

b)         Yönetim kurulu üyelerini ve her biri için bir yedek üye atar ve başkanlığını yürütecek olan üye devleti seçer (15.maddenin 1,2 ve 3. paragrafları),

c)        Genel sekreteri seçer (21.maddenin 2.paragrafı),

d)        Yönetim kurulu ve Genel sekreterlik faaliyetleri konusunda direktifler

verir,

e)         altı yıllık dönemler halinde, Örgüt’ün masraflarının ulaşabileceği herbütçe dönemi boyunca ulaşabileceği en yüksek tutarı tespit eder (Madde 25); bunun olmaması halinde, altı yılı aşmayan bir dönem için, bu masrafların sınırlandırılmasıyla ilgili direktifler belirler,

f)          Örgüt merkezinin başka bir yere taşınıp taşınmayacağına karar verir (birinci maddenin 2.paragrafı),

g)         başka çalışma dillerinin kullanılmasına karar verir (birinci maddenin 6.paragrafı),

h)         Örgüt’ün başka görevler üstlenmesine (4.maddenin 1.paragrafı) ve Örgüt’ün hükümetlerarası başka bir örgüte görevler devretmesine (4.maddenin 2.paragrafı) karar verir,

i)          Gerektiğinde, özgün görevler için başka geçici komisyonlar kurulmasına (13.maddenin 2.paragrafı) karar verir,

j)          bir devletin tutumunun zımnî fesih olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini (26.maddenin 7.paragrafı) inceler,

k)         hesapların kontrolünün merkezin bulunduğu devletten başka bir devlete verilmesine (27.maddenin 1.paragrafı) karar verir,

l)          Sözleşme’de değişiklik yapılması konusundaki önerileri (33.maddenin 2 ve 3.paragrafları) karara bağlar,

m)        kendisine sunulan katılma taleplerini (37.maddenin 4.paragrafı) karara bağlar,

n)         bölgesel, ekonomik bütünleşme örgütünün katılma koşullarını (38.maddenin 1.parağrafı) karara bağlar,

o)         kendisine sunulan ortak üyelik talebini (39.maddenin 1.paragrafı) karara bağlar,

p)         Örgütün tasfiyesine ve görevlerinin hükümetlerarası başka bir örgüte olası devrine (Madde 43) karar verir,

q)        gündemde yer alan diğer konuları karara bağlar.

§ 3Genel Sekreter, Genel kurulu üç yılda bir veya üye devletlerin üçte birinin ya da yönetim kurulunun talebi üzerine ve de 33.maddenin 2 ve 3.paragrafında ve 37.maddenin 4.paragrafında belirtilen durumlarda toplantıya çağırır. Gündem taslağını toplantının başlamasından en geç üç ay önce, 2.paragrafın a) bendinde belirtilen iç yönetmelikte öngörülen koşullar dahilinde üye devletlere gönderir.

§ 4Genel kurulda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin çoğunluğu temsil edildiğinde sağlanmış olur. Bir üye devlet başka bir üye devlet tarafından temsil edilebilir. Ama bir devlet birden fazla devleti temsil edemez.

§ 5Sözleşme’nin Ana Ekleri’nde değişiklik yapılması konusunda genel kurulda oylama yapılması halinde 42.maddenin 1.paragrafının ilk cümlesine uygun olarak ilgili Ana Ek’e ilişkin beyanatta bulunan üye devletlerin oy hakkı yoktur.

§ 6Genel kurul oylama sırasında temsil edilen üye devletlerin çoğunluğu ile karar alır. 2.paragrafın e),f), g), h), ı) ve p)  bentlerindeki durumlar ve de üçte iki çoğunluğun gerekli olduğu 34. maddenin 6.paragrafındaki durum hariçtir. Bununla birlikte 2.paragrafın l) bendindeki durumda üçte iki çoğunluk ancak 9 ve 27.maddenin 2-10.paragrafları ve de birinci maddenin 4.paragrafında belirtilen Protokol hariç olmak üzere bizatihi Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin öneriler söz konusu olduğunda gerekir.

§ 7     Üye devletlerin çoğunluğunun onayı ile Genel sekreterce yapılan davet üzerine

            a)         Örgüt üyesi olmayan devletler,

b)         Örgütün faaliyetlerine ilişkin konularda yetkili olan veya gündemde yer alan sorunlarla ilgilenen  uluslararası örgüt ve birlikler

Genel kurul toplantılarına danışman sıfatıyla katılabilirler.

Madde 15

Yönetim kurulu

§ 1       Yönetim kurulu üye devletlerin üçte iki çoğunluğu ile oluşur.

§ 2       Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri ile başkanlığı yürüten üye devlet üç yıllığına atanır. Kurul her dönemde, eşit bir coğrafik dağılım göz önünde bulundurularak teşkil edilir. Bir dönemde kurul üyeliği yapan yedek üye, bir sonraki  dönem için de kurul üyesi olarak tayin edilmelidir.

§ 3       Üyeliğin boş olması, bir üyenin oy hakkının askıya alınması ya da bir üyenin kurul toplantılarına 6.paragrafa uygun olarak kendisini bir başka üye tarafından temsil ettirmeden arka arkaya iki defa katılmaması halinde genel kurul tarafından tayin edilen yedek üye, dönemin geri kalan kısmında söz konusu üyenin görevlerini yerine getirir.

§ 4       3.paragrafta belirtilen  durum haricinde, hiç bir üye devlet, ardışık ve tam olarak iki dönemden fazla kurul üyeliği yapamaz.

§ 5       Kurul

a)        kendi iç yönetmeliğini hazırlar,

b)        Örgüt’ün merkez  anlaşmasını  yapar,

            c)         Örgüt’ün personel yönetmeliğini hazırlar,

d)        adayların yeteneklerini ve eşit bir  coğrafik dağılımı göz önünde

bulundurarak örgütün üst düzey memurlarını tayin eder,

e)        Örgütün mali ve muhasebesi ile ilgili bir yönetmelik hazırlar,

f)          Örgütün çalışma programını, bütçesini, yönetim raporunu ve hesaplarını onaylar,

g)         onaylanan hesapları temel alarak, geçen iki takvim yılı için üye devletlerin 26.maddeye uygun olarak ödeyeceği kesin aidatı ve içinde bulunulan yıl ve bir sonraki takvim yılı için, üye devletlerin 26.maddenin 5.paragrafına uygun olarak ödeyecekleri hazine avansı tutarını saptar,

d)            üye devletlerin tümünü veya yalnızca bir kaçını ilgilendiren  örgütsel görevleri ve bu üye devletlerce sonuç itibariyle üstlenilecek olan (26.maddenin 4.paragrafı) harcamaları belirler,

e)            özel masrafların tutarını saptar (26.madde 11.par.),

            j)          hesapların denetlenmesine ilişkin özel direktifler verir.(27 mad.1.par.)

k)         Örgüt’ün idari görevler üstlenmesini (4.madde 3.par.) onaylar ve ilgili üye devletin özel katkı payını belirler,

l)              yönetim raporunu, hesapların özetini ve kendi karar ve tavsiyelerini üye devletlere iletir,

m)          Yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlamakla görevli Genel kurul için kendi faaliyet raporunu ve yenilenmesine ilişkin önerileri (14.maddenin 2.paragrafı b) şıkkı) hazırlar ve toplantı tarihinden  en geç iki ay önce üye devletlere gönderir,

            n)         Genel Sekreter’in yönetim faaliyetlerini kontrol eder,

o)         Sözleşme’nin Genel Sekreter tarafından iyi bir şekilde uygulanmasını ve diğer organlarca alınan kararların Genel Sekreter tarafından icra edilmesini gözetir. Bu amaçla Yönetim kurulu, Sözleşme’nin ve anılan kararların uygulanmasını iyileştirmeye yönelik tüm önlemleri alabilir,

p)         Örgüt’ün faaliyetlerini ilgilendirebilecek olan ve bir üye devlet veya Genel Sekreter tarafından kendisine sunulan konular hakkında gerekçeli görüş bildirir,

q)         Genel Sekreterin depoziterlik görevi (36.mad.2.par.) konusunda bir üye devlet ile Genel Sekreter arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözer;

r)         üyeliğin askıya alınması (madde 40) taleplerini karar bağlar;

§ 6       Yönetim kurulunda toplantı yeter sayısı, üyelerinin üçte ikisi temsil edildiğinde sağlanmış olur. Bir üye  başka bir üye tarafından temsil edilebilir, ancak bir üye birden fazla üyeyi temsil edemez.

§ 7       Kurul, kararlarını oylama sırasında temsil edilen üyelerin çoğunluğuyla alır.

§ 8       Yönetim kurulu, aksine bir karar olmadıkça Örgüt  merkezinde toplanır. Toplantı tutanakları üye Devletlerin tümüne gönderilir.

§ 9       Kurul Başkanı :

a)            Kurulun yılda en az bir kere ve üyelerinin dördünün veya  Genel Sekreter’in talebi üzerine toplantıya çağırır,

b)            gündem taslağını kurul üyelerine gönderir,

c)            iki toplantı arasında ortaya çıkan acil konuları, Yönetim kurulunun iç yönetmeliğinde belirlenen sınırlar ve koşullar dahilinde ele alır,

d)         5.paragrafın b) şıkkında öngörülen örgüt merkezi ile ilgili anlaşmayı imzalar.

§ 10     Kurul, kendi yetkileri dahilinde, Başkan’ı bazı özel  görevleri yerine  getirmekle görevlendirebilir.

Madde 16

Komisyonlar

§ 1       13.maddenin 1.paragrafının c) ila f) şıklarında ve 2. paragrafında belirtilen komisyonlar, ilke olarak bütün üye devletlerden oluşur. Revizyon komisyonu, RID Uzmanlar Komisyonu veya   Teknik Uzmanlar Komisyonu kendi yetkileri çerçevesinde Sözleşme’nin Ana Ekleri ile ilgili değişiklikleri görüşüp karara bağlandıklarında, ilgili Ana Ekler konusunda 42.maddenin 1.paragrafının ilk cümlesine uygun olarak beyanatta bulunan üye devletler ilgili komisyonun üyesi olamaz.

§ 2       Genel sekreter, komisyonları ya kendi isteğiyle, ya beş üyenin ya da Yönetim kurulunun talebi üzerine toplantıya çağırır. Genel Sekreter gündem taslağını toplantı tarihinden en geç iki ay önce gönderir.

§ 3       Bir üye  devlet başka bir üye  devlet tarafından temsil edilebilir, ancak bir devlet ikiden fazla devleti temsil edemez.

§ 4       Temsil  edilen her bir üye devletin bir oy hakkı vardır. Bir öneri, eğer kabul oylarının sayısı

a)         oylama sırasında temsil edilen  üye devletlerin en az üçte birine eşit ise ve

b)        red oylarının sayısından fazla ise

kabul edilir.

§ 5       Üye devletlerin çoğunluğunun mutabakatı sağlanarak Genel Sekreterce yapılan davet üzerine;

a)        Örgüt’e üye olmayan  devletler,

b)        ilgili komisyonlarda olmayan üye devletler,

c)         Örgüt’ün faaliyetlerine ilişkin konularda  yetkili olan veya  gündemde yer alan sorunlarla ilgilenen uluslararası örgütler ve birlikler komisyon toplantılarına danışman sıfatıyla katılabilirler.

§ 6       Komisyonlar  her  toplantı için veya belirli bir dönem için bir başkan ve bir veya birden fazla başkan yardımcısı seçer.

§ 7       Müzakereler çalışma dillerinde yürütülür. Oturum sırasında, bir  çalışma dilinde yapılan sunumlar diğer çalışma dillerine özet olarak, öneri ve kararlar ise tam olarak çevrilir.

§8        Müzakereler tutanaklarda özet olarak  yer alır. Öneri ve kararlar ise tümüyle yazılır. Kararlar konusunda fransızca metin geçerlidir. Tutanaklar üye devletlerin tümüne iletilir.

§ 9       Komisyonlar belirli konuları incelemekle görevli çalışma grupları oluşturabilir.

§10      Komisyonların kendi iç yönetmelikleri vardır.

Madde 17

Revizyon komisyonu

§ 1       Revizyon Komisyonu :

a)            Sözleşme’de değişiklik yapılması ile ilgili önerileri, 33.maddenin 4.paragrafına uygun olarak kararlaştırır,

b)         Karara bağlanmak üzere 33.maddenin 2.paragrafına uygun olarak Genel kurula sunulacak olan  önerileri inceler.

§2        Revizyon komisyonu’nda toplantı yeter sayısına (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin çoğunluğu temsil edildiğinde ulaşılır.

Madde 18

RID Uzmanlar komisyonu

§ 1       RID Uzmanlar Komisyonu, sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri 33.maddenin 5.paragrafına uygun olarak kararlaştırır.

§ 2       RID Uzmanlar komisyonunda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye Devletlerin üçte biri temsil edildiğinde sağlanmış olur.

Madde 19

Demiryolu alanındaki kolaylaştırmalar komisyonu

§ 1       Demiryolu alanındaki kolaylaştırmalar komisyonu :

a)            uluslararası demiryolu trafiğinde sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını  amaçlayan tüm konularda görüş bildirir,

b)         demiryolu alanındaki kolaylaştırmalarla ilgili standartlar, yöntemler, prosedürler ve uygulamalar tavsiye eder.

§ 2       Demiryolu alanındaki kolaylaştırmalar komisyonunda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin üçte biri temsil edildiğinde sağlanmış olur.

Madde 20

Teknik uzmanlar komisyonu

§ 1       Teknik uzmanlar komisyonu:

a)            uluslararası trafikte kullanılacak olan demiryolu amalzemesine ilişkin teknik bir standardın geçerli kılınmasına APTU Tektip Kuralları’nın 5.maddesine uygun olarak karar verir.

b)         uluslararası trafikte kullanılacak olan demiryolu malzemelerine ilişkin yapım, işletme, bakım veya prosedür konusunda tektip bir teknik talimatın kabulünü APTU Tektip Kuralları’nın 6.maddesine uygun olarak karar verir.

c)         uluslararası trafikte kullanılacak olan demiryolu malzemelerine ilişkin teknik standartların ve tektip teknik talimatların uygulanmasını gözetir ve APTU Tektip Kuralları’nın 5.ve 6.maddesinde öngörülen prosedürlere uygun olarak geçerli kılınmaları veya kabul edilmeleri amacıyla gelişmelerini inceler.

d)            Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri 33.maddenin 6.paragrafına uygun olarak karara bağlar.

e)         APTU Tektip Kuralları’na ve ATMF Tektip Kuralları’na uygun olarak kendisine verilen diğer tüm işleri yerine getirir.

§ 2       Teknik Uzmanlar Komisyonu’nda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin yarısı 16.maddenin 1.paragrafına uygun olarak temsil edildiğinde sağlanmış olur. APTU Tektip Kuralları’nın eklerindeki hükümlere ilişkin kararların alınması sırasında, ilgili hükümler konusunda 35.maddenin 4.paragrafına uygun olarak itirazda bulunan veya APTU Tektip Kuralları’nın 9.maddesinin 1.paragrafına uygun olarak beyanatta bulunan üye devletlerin oy hakları yoktur.

§ 3       Teknik Uzmanlar Komisyonu ister teknik standartları geçerli kılar ister tektip teknik talimatlar kabul eder, isterse bunları geçerli kılmayı veya kabul etmeyi reddeder. Ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez.

Madde 21

Genel Sekreter

§ 1       Genel Sekreter, Örgüt’ün sekreterlik işlerini yürütür.

§ 2       Genel Sekreter, en fazla iki defa yenilenebilir üç yıllık bir dönem için Genel kurul tarafından seçilir.

§ 3-      Genel Sekreter, özellikle;

a)        depoziterlik görevini yerine getirir (madde 36),

b)            Örgüt’ü dışarıda temsil eder,

c)            Genel kurul ve komisyonlar tarafından alınan kararları üye devletlere iletir (34.maddenin 1.paragrafı; 35.maddenin 1.paragrafı),

d)            Örgüt’ün diğer organları tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir,

e)         üye devletlerin sözleşmeyi değiştirmeye yönelik önerilerini gerektiğinde uzmanların yardımına başvurarak inceler,

f)          Genel kurulu ve komisyonları toplantıya çağırır (14.maddenin 3.paragrafı, 16.maddenin 2.paragrafı),

g)         değişik organların toplantıları için gerekli dokümanları üye devletlere zamanında gönderir,

h)            Örgüt’ün çalışma programını, bütçe tasarısını, yönetim raporunu hazırlar ve onaylanmaları için Yönetim kuruluna sunar (madde 25),

i)              onaylanan bütçe kapsamında Örgüt’ün mali işlerini yönetir,

j)              taraflar arasında Sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan ihtilafları, onlardan birisinin talebi üzerine dostça girişim yoluyla çözmeye çalışır,

k)            İlgili tarafların tümünün talebi üzerine, Sözleşme’nin yorumlanması veya uygulanmasından doğan ihtilaflar konusunda görüş bildirir,

l)              V.Fasıl’da kendisine verilen görevleri yerine getirir,

m)          üye devletler, 16.maddenin 5.paragrafında belirtilen örgütler ve birlikler ile uluslararası demiryolu trafiğine katılan kuruluşlar (taşımacı, altyapı yöneticisi vb.) tarafından yapılan bildirimleri alır ve onları gerektiğinde üye devletlere, uluslararası örgüt ve birliklere ve de kuruluşlara tebliğ eder;

n)            Örgüt’ün personel yönetimini sağlar,

  • o)            Örgüt’teki münhal kadroları üye devletlere zamanında bildirir,

p)         24.maddede öngörülen hat listelerini düzenli olarak hazırlar ve yayınlar.

§ 4       Genel Sekreter, Sözleşme’de değişiklik yapılmasıyla ilgili kendi önerilerini sunabilir.

Madde 22

Örgütün Personeli

Örgüt personelinin hak ve yükümlülükleri 15.maddenin c) şıkkına uygun olarak Yönetim kurulu tarafından hazırlanan personel yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Madde 23

Bülten

§ 1       Örgüt Sözleşme’nin uygulanması için gerekli ve yararlı bildirimler ile resmi bildirimleri içeren bir bülten yayınlar.

§ 2       Sözleşme uyarınca Genel Sekreter’in yapması gereken bildirimler gerektiğinde bültende bir yayın şeklinde gerçekleştirilebilir.

Madde 24

Hatların listesi

§ 1       CIV ve CIM Tektip Kuralları’nın 1.maddelerinde belirtilen ve üzerinde bir demiryolu taşımasına ilave olarak tek bir taşıma sözleşmesine konu olan taşımaların yapıldığı deniz ve iç su hatları iki listeye kaydedilir:

a)            CIV deniz ve iç su hatları listesi

            b)         CIM deniz ve iç su hatları listesi

§ 2       CIM Tektip Kuralları’nın birinci maddesinin 6.paragrafına ve CIM Tektip Kuralları’nın birinci maddesinin 6.paragrafına uygun olarak çekince koyan bir üye devletin demiryolu hatları bu çekinceye uygun olarak iki listeye kaydedilir:

a)        CIV demiryolu   hatları listesi

b)        CIM demiryolu  hatları listesi

§ 3       Üye devletler 1.ve 2.paragraflarda belirtilen hatların kaydına veya silinmesine ilişkin bildirimlerini Genel sekretere gönderirler. 1.paragrafta belirtilen deniz ve iç su hatları, üye devletleri birbirine bağladığında, ancak bu devletlerin onayından sonra kaydedilebilir. Böyle  bir hattın silinmesi için devletlerden birinin bildirimi yeterlidir.

§ 4       Genel Sekreter bir hattın kaydedildiğini veya silindiğini tüm üye devletlere tebliğ eder.

§ 5       1.paragrafta belirtilen deniz ve iç su hatlarındaki taşımalar ile 2.paragrafta belirtilen demiryolu hatlarındaki taşımalar, kaydın Genel Sekreterce tebliğ tarihinden itibaren  bir aylık bir süre sonunda Sözleşme hükümlerine tabidir. Böyle bir hat, silinmenin Genel Sekreterce tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre sonunda sözleşme hükümlerine tabi olmaktan çıkar, ancak devam etmekte olan ve bitirilmesi gereken taşımalar bu kuralın dışında tutulur.

IV. Fasıl

Mali işler

Madde 25

Çalışma programı.Bütçe.Hesaplar.Yönetim raporu

§ 1       Örgüt’ün çalışma programı, bütçe ve hesapları iki takvim yılını kapsar.

§ 2       Örgüt en az iki yılda bir yönetim raporu yayınlar.

§ 3       Örgüt giderlerinin tutarı Genel Sekreter’in önerisiyle Yönetim kurulu tarafından her bütçe dönemi için belirlenir.

Madde 26

Harcamaların Finansmanı

§ 1       Paragraf 2 ila 4 saklı kalmak koşuluyla, Örgüt’ün başka gelirlerle karşılanmayan giderlerin beşte ikisi Birleşmiş Milletler’deki aidat paylaştırma anahtarı esas alınarak, beşte üçü ise demiryolu altyapılarının ve 24.maddenin 1.paragrafına uygun olarak kaydedilen deniz ve iç su hatlarının toplam uzunluğuyla orantılı olarak üye devletler tarafından karşılanır. Bununla birlikte deniz ve iç su hatlarının uzunluklarının sadece yarısı dikkate alınır.

§ 2       Bir üye devlet, CIV ve CIM Tektip Kuralları’nın birinci maddelerinin 6.paragraflarına uygun olarak bir çekince koyduğunda, 1.paragrafta belirtilen aidat formülü şu şekilde uygulanır:

a)         bu üye devletin topraklarındaki demiryolu altyapılarının toplam uzunluğu yerine 24.maddenin 2.paragrafına uygun olarak kaydedilen demiryolu hatlarının uzunluğu dikkate alınır,

b)         Birleşmiş Milletler’deki sisteme göre aidat payı bir üye devletin topraklarındaki demiryolu altyapılarının toplam uzunluğu ve 24.maddenin 1.paragrafına uygun olarak kaydedilen hatların toplam uzunluğuyla bağlantılı olarak, 24.maddenin 1.ve 2.paragraflarına uygun olarak kaydedilen hatların uzunluğu oranında hesaplanır. Bu pay hiçbir şekilde % 0,01’ den daha düşük olamaz.

§ 3       Her üye devlet aidatlara en az yüzde 0,25, en fazla yüzde 15 oranında katılır.

§ 4       Yönetim kurulu, Örgüt’ün :

a)            bütün üye devletleri eşit olarak ve 1.paragrafta belirtilen formüle göre bütün üye devletlerce karşılanan giderleri ilgilendiren,

b)            Sadece bazı üye devletleri ve aynı formüle göre bu üye devletlerce karşılanan giderleri ilgilendiren

görevlerini belirler.

Paragraf 3 kıyas yoluyla uygulanır. Bu hükümler 4.maddenin 3.paragrafına halel getirmez.

§ 5       Üye devletlerin örgüt giderlerine katılım paylarının,  bütçenin kapsadığı iki yılın en geç 31 Ekim tarihlerine kadar iki peşinat şeklinde hazine avansı olarak ödenmesi gerekir. Bu avans, önceki iki yılın kesin aidatları esas alınarak tespit edilir.

§ 6       Genel Sekreter yönetim raporunun ve hesapların dökümünü üye devletlere gönderirken, önceki iki takvim yılı ile ilgili aidatın kesin tutarını ve gelecek iki yıl için hazine avansı tutarını bildirir.

§ 7       Genel Sekreter tarafından 6.paragrafa uygun olarak yapılan bildirim yılının 31 Aralık’ından sonra, önceki iki takvim yılı için ödenmesi gereken meblağlara yıllık yüzde beş oranında faiz uygulanır. Bir üye devlet bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde katkı payını ödemezse oy hakkı ödeme yükümlülüğünü yerine getirene kadar askıya alınır. İki yıllık ek sürenin bitiminde Genel kurul bu devletin tutumunun sözleşmenin zımnî feshi anlamına gelip gelmeyeceğine karar verir ve gerektiğinde bu feshin geçerlilik tarihini belirler.

§ 8       Ödenmesi gereken aidatlar 7.paragraf veya 41.madde uyarınca fesih durumunda ve 40.maddenin 4.paragrafının b) şıkkında belirtilen oy hakkının askıya alınması durumunda borç olarak kalır.

§ 9       Tahsil edilmeyen meblağlar örgütün kaynaklarından karşılanır.

§10      Sözleşmeyi fesih eden üye devlet, borçlu olduğu meblağı ödemesi şartıyla katılma yoluyla yeniden üye olabilir.

§11      Örgüt, 21.maddenin 3.paragrafının j) ila l) şıklarında öngörülen

faaliyetlerinden kaynaklanan özel harcamaları karşılamak için bir ücret alır. 21. maddenin 3. paragrafının j) ve k) şıklarında öngörülen durumlarda, bu ücret Genel Sekreter’in önerisiyle yönetim kurulu tarafından saptanır. 21.maddenin 3.paragrafının l) şıkkında öngörülen durumda ise 31.maddenin 3.paragrafı uygulanır.

Madde 27

Hesapların denetimi

§ 1       Hesapların denetimi; 14.maddenin 2.paragrafının k) şıkkı uyarınca alınmış aksine bir Genel kurul kararı olmadıkça, bu maddede yer alan kurallara göre ve Yönetim kurulunun  özel direktiflerinin tümü saklı kalmak koşuluyla Örgüt’ün mali işler ve muhasebesine ilişkin yönetmeliğe (madde 15.paragraf 5, e) şıkkı ) uygun olarak merkezin bulunduğu devlet tarafından yapılır.

§ 2       Hesap Denetçisi :

a)            mali bilançoların Örgüt’ün defterlerine ve kayıtlarına uygun olup olmadığını,

b)            bilançoların ilgili olduğu mali işlemlerin örgütün kural ve yönetmeliklerine, bütçe hükümlerine ve diğer direktiflerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını,

c)            bankaya veya sandıklara yatırılan nakit para ve senetlerin gerek doğrudan depoziterlerden alınan belgelerle gerekse fiilen sayılarak kontrol edilip edilmediğini,

d)         hesapların iç denetimi dahil olmak üzere dahili incelemelerin uygun olup olmadığını,

e)            tüm aktif ve pasif kalemlerinin açık ve fazlaların uygun gördüğü yöntemlere göre muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğini

tespit etmek için gerekli görürse tüm özel hesaplar ve teminattaki fonlar dahil olmak üzere örgütün hesaplarını denetler.

§ 3       Hesap Denetçisi, Genel Sekreter’in verdiği belge ve kanıtları tamamen ya da kısmen kabul etmede tek yetkilidir. Gerekli gördüğü takdirde, gerek mali işlemlerle gerekse malzeme temini ve malzemeyle ilgili bütün hesap belgelerini detaylı bir şekilde inceleyebilir ve denetleyebilir.

§ 4       Hesap Denetçisi bütün defter, kayıt, muhasebe evrakı ve ihtiyaç hissettiği diğer bilgilere her zaman serbestçe ulaşabilir.

§ 5       Denetçinin hesapların herhangi bir kalemini kabul etmeme yetkisi yoktur, ancak kuralına uygunluğunu veya yerindeliğini tartışılabilir, bulduğu her işlem konusunda, gerekli  önlemleri alması için Genel Sekreter’in dikkatini  çeker.

§ 6       Denetçi, mali bilançolar konusunda: “Örgüt’ün 31 Aralık tarihi itibariyle sona eren bütçe dönemine ait mali bilançolarını inceledim. İnceleme, hesap yöntemleri, hesap belgeleri ve bu koşullarda gerekli gördüğüm diğer kanıtlayıcı belgelerin genel bir analizini içermektedir” ifadelerini içeren bir belge sunar ve imzalar.

            Bu belgede, duruma göre :

a)         mali bilançoların, ilgili dönemin bitiş tarihindeki mali durumu ve bu tarihte sona eren dönem boyunca yapılan işlemlerin sonuçlarını tatminkar bir düzeyde yansıttığı,

b)         mali bilançoların sözü edilen muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlendiği,

c)         mali ilkelerin, bir önceki bütçe döneminde kabul edilenlerle uyuşan yöntemlere göre uygulandığı,

d)            mali işlemlerin, Örgüt’ün kural ve yönetmeliklerine, bütçe hükümlerine ve diğer direktiflerine uygun olarak yapıldığı

 belirtilir.

§ 7       Denetçi mali işlemlerle ilgili raporunda aşağıdakileri belirtir :

a)             yaptığı denetlemenin türünü ve kapsamını,

b)             gerektiğinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere hesapların bütünlüğü veya doğruluğuyla bağlantılı unsurları:

  1. hesapların doğru  bir şekilde açıklanması ve değerlendirilmesi için gerekli bilgiler,
  1. tahsil edilmesi gereken fakat  hesaba geçmeyen her türlü meblağ,
  1. muhasebeye geçmeyen veya mali bilançolarda dikkate alınmayan usulüne uygun veya koşullu gider taahhüdüne konu olan her türlü meblağ,

4.        hakkında yeteri kadar kanıtlayıcı belge olmayan harcamalar

5.         hesap defterlerinin gerektiği gibi tutulması. Mali bilançoların genel durumların genel olarak  kabul edilmiş ve kesinlikle uygulanan hesap ilkelerinden ayrıldığı durumların belirtilmesi gerekir.

c)        Yönetim kurulunun dikkatinin çekilmesi gereken diğer konular, örneğin: 

1.        sahtekarlık veya sahtekarlık karinesi durumları,

2.         Örgüt’ün fonlarının veya diğer varlıklarının israfı veya usulsüz kullanımı (yapılan işleme ilişkin hesaplar kuralına uygun olarak yapılmış olsa bile),

3.        Örgüt için ileride önemli masraflara yol açabilecek giderler,

4.         malzeme  ve malzeme alımı veya gelir ve gider kontrol sisteminde genel veya özel her türlü yanlışlık,

5.         bütçe dahilinde usulüne uygun olarak vize edilmiş aktarmalar dikkate alındığında Yönetim Kurulu’nun  amaçlarına uygun olmayan harcamalar,

6.         bütçe dahilinde usulüne uygun olarak müsaade edilmiş aktarmalardan doğan değişiklikler dikkate alınarak ödeneklerin aşılması,

7.        harcamaları düzenleyen izinlere uygun olamayan harcamalar,

d)         demirbaş listesi ve defterlerinin incelenmesine istinaden, malzeme alımı ve malzemeye ilişkin hesapların doğruluğu veya yanlışlığı.

Ayrıca, raporda önceki bütçe döneminde muhasebeleştirilen ve hakkında yeni bilgiler elde edilen işlemlerin veya sonraki bütçe döneminde yapılması gereken ve hakkında  Yönetim kuruluna önceden bilgi verilmesi uygun olan işlemlerin  dökümü yer alır.

§ 8       Denetçi, Genel Sekreter’e açıklama yapma fırsatı tanımadan raporunda hiçbir şekilde eleştiriye yer veremez.

§ 9       Denetçi, denetleme sırasında yapılan tespitleri Yönetim kuruluna ve Genel Sekreter’e bildirir. Ayrıca Genel Sekreter’in mali raporu konusunda gerekli gördüğü her türlü yorumu yapabilir.

§ 10     Denetçi ayrıntılı bir denetleme yapmadığı veya yeterli kanıt elde edemediğinde bunu belgesinde ve raporunda belirtmeli ve kanaatinin nedenleri ile bu hususun  mali durum ve muhasebeleştirilmiş mali işlemler açısından doğuracağı sonuçları açıklamalıdır.

V. Fasıl

Tahkim

Madde 28

Yetki

§ 1       Üye devletler arasında Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan  ihtilaflar ile üye devletler ve örgüt arasında ayrıcalıklar ve dokunulmazlık konusundaki protokolün yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan ihtilaflar taraflardan birinin talebi  üzerine tahkim mahkemesine götürülebilir. Taraflar tahkim mahkemesinin teşkilini ve tahkim prosedürünü serbestçe belirleyebilirler.

§ 2       Bu Sözleşme’nin ve 2.maddenin 2.paragrafına istinaden  örgüt tarafından hazırlanan diğer sözleşmelerin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan diğer ihtilaflar sulh yoluyla çözümlenemediklerinde veya adliye mahkemelerine götürülmediklerinde, ilgili taraflar arasında bir mutabakat sağlanarak  tahkim mahkemesine götürülebilirler. Tahkim mahkemesinin teşkili ve tahkim prosedürü konusunda 29-32.maddeler uygulanır.

§ 3       Her devlet Sözleşme’ye katılma talebinde bulunduğunda 1.ve 2.paragrafları tamamen ya da kısmen uygulama hakkını saklı tutar.

§ 4       Paragraf 3’e istinaden bir çekincede bulunan devlet, bundan depoziteri haberdar ederek her zaman için vazgeçebilir. Bu vazgeçme, depoziterin üye devletlere bunu bildirdiği tarihten bir ay sonra geçerli olur.

Madde 29

Tahkimname. Mahkeme kalemi

Taraflar özellikle aşağıdaki  hususları açıkça belirten bir tahkimname imzalarlar :

a)         anlaşmazlığın konusu,

b)         mahkemenin teşkili ve hakem veya hakemlerin atanması için kararlaştırılan süreyi,

c)         mahkeme merkezi olarak kararlaştırılan yeri.

Tahkimname mahkeme kalemi görevini yerine getiren Genel Sekreter’e iletilmelidir.

Madde 30

Hakemler

§ 1       Hakem listesi Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve güncelleştirilir. Her üye devlet kendi uyruğuna tabi iki kişiyi hakem listesine kaydettirebilir.

§ 2       Tahkim mahkemesi, tahkimnameye uygun olarak bir, üç veya beş hakemden oluşur.

Hakemler, 1.paragrafta belirtilen listede yer alan kişiler  arasından seçilir. Bununla birlikte, tahkimnamede beş hakem öngörülüyorsa, her bir  taraf, listenin dışında bir hakem seçebilir. Tahkimnamede tek bir hakem öngörülüyorsa, bu kişi tarafların ortak mutabakatıyla seçilir. Tahkimnamede üç veya beş hakem öngörülüyorsa  taraflardan her biri duruma göre bir veya iki hakem seçer, bunlar da, tahkim mahkemesine başkanlık yapacak olan üçüncü veya beşinci hakemi  belirlerler. Taraflar arasında tek hakemin belirlenmesi hususunda veya seçilen hakemler arasında üçüncü veya beşinci hakemin belirlenmesi konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, bu atama Genel Sekreter tarafından yapılır.

§ 3       Taraflar aynı milliyetten olmadığı sürece tek hakem, üçüncü veya beşinci  hakem taraflarla aynı milliyetten olmamalıdır.

§ 4       Üçüncü bir tarafın ihtilafa müdahalesinin, tahkim mahkemesinin teşkili üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Madde 31

Usul. Masraflar

§ 1       Tahkim mahkemesi, özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak izlenecek usulü kararlaştırır :

a)            davaları, tarafların sunduğu belgelere istinaden ve bunların yorumlarına bağlı kalmaksızın soruşturur ve kararlaştırılır.

b)            davacının istediğinden daha fazlasına veya başka bir şeye ve davalının da kabul ettiğinden daha azına karar veremez.

c)         gerekçeleri usulüne uygun olarak tahkim kararı tahkim mahkemesince kaleme alınır ve Genel Sekreter tarafından taraflara tebliğ edilir.

d)         tahkim mahkemesinin bulunduğu yerdeki aksine amir bir hüküm hariç olmak üzere tarafların aksine anlaşmaları saklı kalması koşuluyla tahkim kararı nihaidir.

§ 2       Hakemlerin ücretleri Genel Sekreter tarafından belirlenir.

§ 3       Giderler ve mahkeme masrafları tahkim kararında takdir edilir ve taraflar arasında nasıl paylaştırılacağı belirtilir.

Madde 32

Zaman aşımı. İcrai kuvvet

§ 1       Hakem usulünün başlatılması zaman aşımının durması konusunda adliye  mahkemesinde dava açmak için uygulanan maddi hukukun öngördüğüyle aynı etkiye sahiptir.

§ 2       Tahkim mahkemesinin kararı  uygulanacağı devletteki gerekli formalitelerin  yerine getirilmesinden sonra üye devletlerin her birinde icrai kuvvet kazanır. Davanın esastan yeniden görülmesi söz konusu değildir.

VI.Fasıl

Sözleşme’nin Değiştirilmesi

33.Madde

Yetki

§ 1       Genel Sekreter, üye devletler tarafından kendisine gönderilen Sözleşme’de değişiklik önerilerini veya kendisinin bizzat hazırladığı önerileri hemen üye devletlerin bilgisine sunar.

§ 2       Paragraf 4 ila 6’da başka bir yetki öngörülmedikçe Genel kurul Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri karar bağlar.

§ 3       Kendisine bir değişiklik önerisi getirilen Genel kurul bu tür bir önerinin Sözleşme’nin Ana Ekleri’ndeki bir veya birçok hükümle sıkı sıkıya bağlantılı olup olmadığına 14.maddenin 6.paragrafında öngörülen oy çoğunluğu ile karar verir. Bu durumda ve  4 – 6. paragrafların ikinci cümlelerinde belirtilen

durumlarda Genel kurul Ana Ekler’in bu hükmünde veya hükümlerinde değişiklik yapılmasına karar vermeye de yetkilidir.

§ 4       Paragraf 3’ün birinci cümlesine uygun olarak alınan Genel kurul kararları saklı kalmak kaydıyla Revizyon komisyonu :

a)        madde 9 ve 27’nin 2 ila 10. paragraflarında ,

b)         CIV Tektip Kuralları’nda (1, 2, 5, 6, 26-39, 41-53 ve 56-60. maddeleri hariç),

c)         CIM Tektip Kuralları’nda (1, 5, 6. maddelerin 1. ve 2. paragrafları; 8,12, 13. maddelerin 2. paragrafı; 14 ve 15. maddelerin 2. ve 3. paragrafları; 19. maddenin 6. ve 7. paragrafları ile 23-27, 30-33, 36-41 ve 44-48 maddeler hariç),

d)        CUV Tektip Kuralları’nda (1,4,5 ve 7-12. maddeler hariç ),

e)         CUI Tektip Kuralları’nda  (1, 2, 4, 8-15, 17-19, 21, 23-25. maddeler hariç),

f)          APTU Tektip Kuralları’nda (1,3 ve 9-11. maddeler ile bu Tektip Kuralların Ekleri hariç ),

g)        ATMF Tektip Kuralları’nda (1, 3 ve 9. maddeler hariç)

değişiklik yapılması ile ilgili önerileri karara bağlar.

Değişiklik önerileri a) – g) şıklarına uygun olarak Revizyon Komisyonu’na sunulduğunda Komisyon’da temsil edilen devletlerin üçte biri, bu önerilerin karar için Genel kurula sunulmasını isteyebilir.

§ 5       RID Uzmanları komisyonu, Tehlikeli eşyaların demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelikte (RID) değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlar. Bu tür öneriler RID Uzmanlar komisyonuna sunulduğunda Komisyon’da temsil edilen devletlerin üçte biri bu önerilerin karar için Genel kurula sunulmasını isteyebilir.

§ 6       Teknik Uzmanlar Komisyonu APTU Tektip Kuralları’nın Ekleri’nde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlar. Bu tür öneriler Teknik Uzmanlar Komisyonu’na sunulduğunda Komisyon’da temsil edilen devletlerin üçte biri bu önerilerin karar için Genel kurula sunulmasını isteyebilir.

Madde 34

Genel kurul kararları

§ 1       Genel kurul tarafından Sözleşme’ de yapılması kararlaştırılan değişiklikler Genel Sekreter tarafından üye devletlere bildirilir.

§ 2       Genel kurul tarafından Sözleşme’de yapılması kararlaştırılan değişiklikler, üye devletlerin üçte ikisinin bu değişiklikleri onayladığı tarihten on iki ay sonra, bu değişiklikleri kabul etmediğini bunlar yürürlüğe girmeden önce bildirimde bulunan devletler hariç,  tüm üye devletler için yürürlüğe girer.

§ 3       Genel kurulca Sözleşme’nin Ana Ekleri’nde yapılması kararlaştırılan değişiklikler 42. maddenin 1. paragrafının, birinci cümlesine uygun olarak bildirimde bulunmayan devletlerin yarısı tarafından onaylandığı tarihten on iki ay sonra, bu değişiklikleri kabul etmediğini bunlar yürürlüğe girmeden önce beyan eden devletler ve 42. maddenin 1. paragrafının birinci cümlesine uygun olarak bildirimde bulunan devletler hariç,  tüm üye devletler için yürürlüğe girer.

§ 4       Üye devletler, Genel kurulca Sözleşme’de yapılması kararlaştırılan değişikliklerin onaylandıklarına ilişkin bildirimlerini ve bu değişikleri kabul etmediklerine ilişkin bildirimlerini Genel Sekreter’e gönderirler. Genel Sekreter, diğer üye devletleri bunlardan haberdar eder.

§ 5       Paragraf 2 ve 3’te öngörülen süreler, değişikliklerin yürürlüğe girmesine ilişkin koşulların yerine getirildiğinin Genel Sekreter’ce bildirildiği tarihten itibaren başlar.

§ 6       Genel Kurul, bir değişikliğin kabulü esnasında, bu değişikliğin 2. veya 3.

paragraflar da öngörülen bir beyanatta bulunacak ve bu değişikliğin yürürlüğe girdikten sonraki on sekiz aylık bir süre içerisinde bu değişikliği onaylamayacak olan her üye devletin bu sürenin bitiminde, örgüt üyeliğinin sona ermesine neden olacak bir nitelikte olduğunu belirtebilir.

§ 7       Genel kurulun kararları Sözleşme’nin Ana Ekleri ile ilgili olduğunda; ilgili Ana Ek’in uygulanması, tanınan sürelerde §3’e uygun olarak itiraz eden üye devletler arasında ve bu devletlerle yapılan taşımalar için, kararların yürürlüğe girişinden itibaren tamamıyla askıya alınır. Genel Sekreter , üye devletlere bu askıya almayı bildirir; bu durum Genel Sekreterin diğer üye devletlere itirazın kaldırıldığını bildirdiği tarihten itibaren başlayan bir ayın bitiminde son bulur.

Madde 35

Komisyon kararları

§ 1       Komisyonlarca kararlaştırılan Sözleşme’deki değişiklikler Genel Sekreter tarafından üye devletlere bildirilir.

§ 2       Revizyon Komisyonu’nun bizatihi Sözleşme’de yapılmasını kararlaştırdığı değişiklikler Genel Sekreter’ in üye devletlere bildirdiği ayı takip eden on ikinci ayın ilk günü bütün üye devletler için yürürlüğe girer. Üye devletler, bildirim tarihinden itibaren dört aylık bir sürede itiraz edebilirler. Üye devletlerin dörtte birinin itiraz etmesi halinde değişiklik yürürlüğe girmez. Eğer bir üye devlet Revizyon Komisyonu’nun aldığı bir karara dört aylık bir süre içinde itiraz eder ve Sözleşme’nin feshini  bildirirse, bu fesih bildirimi, kararın yürürlüğe girişinin öngörüldüğü tarihte etkisini doğurur.

§ 3       Revizyon Komisyonu’nun Sözleşme’nin Ana Ekleri’nde yapılmasını kararlaştırdığı değişiklikler, Genel Sekreter’in bunları üye devletlere bildirdiği ayı takip eden on ikinci ayın ilki günü bütün üye devletler için yürürlüğe girer. RID Uzmanlar Komisyonu ve Teknik Uzmanlar Komisyonu’nca kararlaştırılan değişiklikler, Genel Sekreter’ in bunları üye devletlere bildirdiği ayı takip eden altıncı ayın ilk günü bütün üye devletler için yürürlüğe girer.

§ 4       Üye devletler 3. paragrafta belirtilen bildirim tarihinden itibaren dört aylık bir sürede itirazda bulunabiliriler. Üye devletlerin dörtte birinin itiraz etmesi halinde değişiklik yürürlüğe girmez. Bir karara öngörülen sürelerde itiraz eden üye devletlerde ilgili Ana Ek’ in uygulanması, kararların geçerlilik kazandığı tarihten itibaren üye devletler arasında ve bu devletler ile yapılan taşımalar için bütünüyle askıya alınır. Bununla birlikte, bir teknik normun geçerli kılınmasına veya tektip teknik bir talimatın kabulüne itiraz edilmesi halinde, kararların geçerlilik kazandığı tarihten itibaren üye devletler arasında veya bu devletler ile yapılan taşımalar konusunda sadece söz konusu norm veya talimat askıya alınır; kısmi itiraz olması halinde de aynı durum geçerlidir.

§ 5       Genel Sekreter üye devletleri 4. paragrafta sözü edilen askıya alışlardan haberdar eder. Askıya alma, Genel Sekreter’ in diğer üye devletlere böyle bir itirazın geri çekildiğini bildirdiği günden itibaren geçen bir aylık bir sürenin bitiminde kaldırılır.

§ 6       Paragraf 2 ve 4’te öngörülen itiraz sayısının belirlenmesinde :  

a)            oy hakkı olmayan (14. maddenin 5. paragrafı, 26.maddenin 7. paragrafı veya 40. maddenin 4. paragrafı )

b)            ilgili komisyona  üye olmayan (16. maddenin 1. paragrafının ikinci cümlesi),

c)            APTU Tektip Kuralları’nın 9. maddesinin 1. paragrafına uygun olarak bildirimde bulunan

üye devletler dikkate alınmaz. 

VII. Fasıl

Nihai Hükümler

Madde 36

Depoziter

§ 1       Genel Sekreter bu Sözleşme’nin  depoziteridir. Saklayıcı olarak görevleri Antlaşmalar Hukuku konusundaki 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Sözleşmesi’nin VII. Bölüm’ünde belirtilmiştir.

§ 2       Depoziterlik görevlerinin yerine getirilmesi konusunda bir üye devlet ile depoziter arasında itilaf çıkması halinde sdepoziter veya ilgili üye devlet, konuyu diğer üye devletlerin bilgisine ya da gerektiğinde Yönetim kurulunun kararlarına sunmalıdır.

Madde 37

Sözleşmeye katılma

§ 1       Sözleşme, topraklarında bir demiryolu altyapısının işletildiği her devletin katılımına açıktır.

§ 2       Sözleşme’ye katılmak isteyen bir devlet, depozitere bir talepte bulunur. Depoziter de bu talebi üye devletlere duyurur.

§ 3       Talep, beş üye devletin depoziter nezdinde yaptığı itiraz hariç olmak üzere, 2. paragrafta belirtilen bildirimden üç ay sonra kendiliğinden kabul edilir. Depoziter, bu hususu, talepte bulunan devlete ve diğer üye devletlere vakit geçirmeden bildirir. Katılım, bu bildirimi izleyen üçüncü ayın ilk günü geçerlilik kazanır.

§ 4       Talep, en az beş üye devletin 3. paragrafta öngörülen süre içerisinde itiraz etmesi halinde, bu konuda karar verecek olan Genel kurula  sunulur.

§ 5       Madde 42 saklı kalmak koşuluyla, Sözleşme’ye her katılım, katılımın etkilerini doğurmaya başladığı esnada Sözleşme’nin yürürlükte olan haline katılımdır.

Madde 38

Ekonomik bütünleşme amaçlı bölgesel örgütlerin katılımı

§ 1       Sözleşme, bir ya da birden çok üye devletin üye olduğu ve bu Sözleşme’nin kapsadığı konularda üyeleri için zorunlu olan mevzuatlarını kabul etme yetkisine sahip ekonomik bütünleşme amaçlı bölgesel örgütlerin katılımına açıktır. Bu katılımın koşulları Örgüt ile bölgesel örgüt arasında imzalanan bir anlaşma ile belirlenir.

§ 2       Bölgesel örgüt kendi üyelerinin Sözleşme uyarınca sahip oldukları hakları, yetkisi dahilinde olan konuları içerdikleri ölçüde kullanabilir. Bu husus, 26. maddede belirtilen mali yükümlülükler hariç olmak üzere Sözleşme uyarınca üye devletlere düşen yükümlülükler için de geçerlidir.

§ 3       Madde 35’in 2. ve 4. paragraflarında öngörülen oy hakkı ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla, bölgesel örgüt, aynı zamanda Örgüt’ün de üyesi olan devletlerden oluşan kendi üyelerininkine eşit bir oy sayısına sahiptir. Bu üyeler özellikle oy haklarını sadece 2. paragrafta öngörüldüğü ölçüde kullanabilirler. Bölgesel örgüt, IV. Fasıl’ la ilgili konularda oy kullanamaz.

§ 4       Üyeliğin sona erdirilmesinde 41. madde kıyaslama yoluyla uygulanır.

Madde 39

Ortak üyeler

§ 1       Topraklarında bir demiryolu altyapısının işletildiği her devlet Örgüt’e ortak üye olabilir. 37. maddenin 2 – 5 paragrafları kıyaslama yoluyla uygulanır.

§ 2       Bir ortak üye, 13. maddenin 1. paragrafının a)   ve c)  ila f) şıklarında sözü edilen organların çalışmalarına yalnızca danışman sıfatıyla katılabilir.

Ortak bir üye Yönetim kuruluna üye olarak atanamaz. Örgüt’ ün masraflarına aidatların yüzde 0,25’ i oranında katılır. (26. maddenin 3. paragrafı).

§ 3       Ortak üyeliğin sona erdirilmesinde 41. madde kıyaslama yoluyla uygulanır.

Madde 40

Üyeliğin askıya alınması

§ 1       Bir üye devlet kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı topraklarında artık hiç bir demiryolu trafiği gerçekleşmediği zaman Sözleşme’yi fesh etmeden Örgüt’ten üyeliğinin askıya alınmasını talep edebilir.

§ 2       Yönetim kurulu, üyeliğin askıya alınması talebini karara bağlar. Söz konusu talep kurulun toplanacağı tarihten en geç üç ay önce Genel Sekreter’ e iletilmelidir.

§ 3       Üyeliğin askıya alınması, Yönetim kurulu kararının Genel Sekreterce, üye devletlere bildirildiği tarihi takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer Üyeliğin askıya alınması, ilgili üye devletin, toprakları üzerinde uluslararası demiryolu trafiğinin yeniden başladığını bildirmesiyle sona erer. Genel Sekreter, bunu, diğer üye devletlere vakit geçirmeden bildirir.

§ 4       Üyeliğin askıya alınması :

a)            üye devletin, Örgüt masraflarına katılma yükümlülüğünden muaf tutulması,

b)            Örgüt’ün organlarındaki oy hakkının askıya alınması,

c)            34. maddenin 2 ve 3. paragraflarında ve 35. maddenin 2 ve 4. paragraflarında öngörülen itiraz hakkının askıya alınması

sonucunu doğurur.

Madde 41

Sözleşme’nin feshi

§ 1       Sözleşme her zaman fesh edilebilir.

§ 2       Fesh etmek isteyen her bir üye devlet bu konuyu depozitere bildirir. Fesih, izleyen yılın 31 Aralığında geçerlilik kazanır.

Madde 42

Sözleşmeyle ilgili bildirimler ve çekinceler

§ 1       Her üye devlet, Sözleşme’nin bazı Ana Ekler’ini tamamen uygulamayacağını her zaman için bildirebilir. Ayrıca bizatihi Sözleşme’nin veya Ana Ekleri’nin bazı hükümlerinin uygulanmamasına ilişkin bildirimler  ve çekincelerin kabul edilmesi, bunların hükümlerde açıkça öngörülmeleri halinde mümkündür.

§ 2       Çekinceler veya bildirimler depozitere iletilir. Bunlar, Sözleşme’nin ilgili devlet için yürürlüğe girdiği anda geçerlilik kazanır. Bu yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan her bildirim bu bildirimi izleyen yılın 31 Aralık günü geçerlilik kazanır. Depoziter bu hususu üye devletlere bildirir.

Madde 43

Örgüt’ün feshi

§ 1       Genel kurul, Örgüt’ ün feshine ve görevlerinin başka bir hükümetler arası örgüte olası devrine, gerektiğinde bu devir koşullarını söz konusu örgütle belirleyerek karar verebilir.

§ 2       Örgüt’ ün feshi halinde, taşınır ve taşınmaz varlıkları, 1. paragrafa uygun olarak alınan karar tarihinden önceki son beş takvim yılı boyunca kesintisiz olarak Örgüt üyesi olan devletlere tahsis edilir. Bu tahsis işlemi, söz konusu üye devletlerin beş yıl boyunca Örgüt masraflarına yaptıkları katkıların yüzde olarak ortalama oranına göre yapılır.

Madde 44

Geçiş hükmü

34. maddenin 7. paragrafında, 35 maddenin 4. paragrafında, 41. maddenin 1. paragrafında ve 42. maddede öngörülen hallerde mevcut sözleşmeler için CIV Tektip Kuralları’na, CIM Tektip Kuralları’na, CUV Tektip Kuralları’na ve CUI Tektip Kuralları’na tabi olan sözleşmelerin imzalanması esnasında yürürlükte olan hukuk geçerlidir.

Madde 45

Sözleşme’nin metinleri

§ 1       Sözleşme Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde kaleme alınmıştır. İhtilaf halinde, yalnızca Fransızca metin geçerlidir.

§ 2       İlgili devletlerden birinin önerisi üzerine, Örgüt, Sözleşme’nin diğer dillerde resmi çevirilerini yayınlar ancak, bu dillerden birinin en az iki üye devletin topraklarında resmi dil olması gerekir. Bu çeviriler, ilgili üye devletlerin yetkili servisleriyle işbirliği yapılarak hazırlanır.

3 Haziran 1999 tarihli Değişiklik Protokolünü İçeren

9 Mayıs 1980 tarihli

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme

( COTIF )

Birinci Fasıl

Genel hususlar

Madde 1

Hükümetlerarası örgüt

§ 1       İşbu Sözleşme’nin tarafları, üye devletler sıfatıyla, aşağıda “Örgüt” olarak ifade edilen Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt’ü ( OTIF ) oluştururlar.

§ 2Örgüt’ün merkezi Bern’dedir. Genel kurul, örgüt merkezini üye devletlerdeki herhangi bir yere taşıyabilir.

§ 3Örgüt  tüzel kişiliğe sahiptir. Özellikle hukuki muamele, menkul ve gayri menkul iktisab, füruğ ve  dava ehliyetine sahiptir.

§ 4Örgüt personelinin aile bireyleri, çalıştırdığı uzmanlar ve üye devletlerin temsilcileri, görevlerini yerine getirirlerken, Sözleşme ekinde yer alan ve Örgütün Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Konusundaki Protokol’de belirlenen koşullar dahilinde gerekli dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanırlar.

§ 5Örgüt ile örgüt merkezinin bulunduğu devlet arasındaki ilişkiler bir anlaşmayla düzenlenir.

§ 6Örgütün çalışma dilleri Fransızca, Almanca ve İngilizce’dir. Genel kurul başka çalışma dilleri belirleyebilir.

 
Madde 2

Örgüt’ün amacı

§ 1       Örgüt’ün amacı, özellikle:

a)        aşağıdaki hukuki alanlarda tektip hukuk rejimleri oluşturarak:

1.         diğer taşıma araçlarını kullanan ve tek bir sözleşmeye konu olan ilave taşımalar da dahil olmak üzere direkt uluslararası demiryolu  trafiğinde yolcu ve eşya taşımasına ilişkin sözleşme;

2.         uluslararası demiryolu trafiğinde taşıma vasıtası olarak vagonların kullanılmasına ilişkin sözleşme;

3.         uluslararası demiryolu trafiğinde altyapının kullanılmasına ilişkin sözleşme;

4.        uluslararası demiryolu trafiğinde tehlikeli eşyaların taşınması

b)kamu çıkarlarını dikkate alarak en kısa sürede, uluslar arası demiryolu trafiğinde sınırların geçilmesindeki engellerin, ki bu engellerin nedenleri devletlerin yetkilerinden kaynaklanıyor olsun, kaldırılmasına katkıda bulunmak;

c)         teknik standartların geçerli kılınması ve tektip teknik hükümlerin kabul edilmesi yoluyla demiryolu sektöründeki teknik uyuma ve karşılıklı işletilebilirliğe katkıda bulunarak;

d)            uluslararası trafikte kullanılacak demiryolu araçlarının teknik kabulü için tektip bir prosedür oluşturarak;

e)            Örgüt bünyesinde kararlaştırılan tüm kural ve tavsiyelerin uygulanmasına dikkat ederek.

f)hukuki , ekonomik ve teknik gelişmeler dikkate alarak a) ila  e)bentlerinde belirtilen tektip hukuk rejimlerini, kuralları ve prosedürleri geliştirerek

uluslararası demiryolu trafiğini her açıdan teşvik etmek, iyileştirmek ve kolaylaştırmaktır.

§ 2    Örgüt;

a)           1.paragrafta belirtilen amaçlar çerçevesinde başka tektip hukuk rejimleri hazırlayabilir;

 b)        Uluslararası demiryolu trafiğini teşvik etmek , iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla üye Devletlerin başka uluslararası sözleşmeler hazırlayabileceği bir çerçeve oluşturabilir.

Madde  3
Uluslararası  işbirliği

§ 1Üye devletler, 2 ve 4. madelere uygun olarak Örgüt’e verilen görevlerle bir uyum olması ölçüsünde, bünyesindeki uluslararası demiryolu işbirliği faaliyetlerini yoğunlaştırmayı prensip olarak taahhüt ederler. Üye devletler, bu amaca ulaşmak için, akit taraf oldukları Uluslararası çok taraflı anlaşmalar ve sözleşmelerin uyarlanması için gerekli ve yararlı tüm önlemleri alacaklardır. Ancak bu sözleşme ve anlaşmaların demiryolu alanındaki uluslararası işbirliği ile ilgili olması ve Örgüt’e verilen görevlerle örtüşen yetkileri diğer hükümetlerarası veya hükümetler dışı örgütlere devretmesi gerekir.

§ 2Aynı zamanda Avrupa Toplulukları üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’na taraf devletler olan üye devletler için 1. paragraftan kaynaklanan yükümlülükler, Avrupa Topluluklar üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’na taraf devletler sıfatıyla taşıdıkları yükümlülüklerden önce gelmez.

 
 
 
Madde 4

Görev alma ve devretme

§ 1Örgüt, Genel kurulun kararı üzerine, 2.maddede belirtilen amaçlara uygun

olarak, diğer hükümetlerarası örgütlerce, bu örgütlerle yapılan anlaşmalar gereği kendisine devredilecek olan görev, kaynak ve yükümlülükleri üstlenmeye yetkilidir.

§ 2Örgüt, Genel kurulun kararı üzerine, diğer hükümetlararası örgütlere, bu örgütlerle yapılan anlaşmalara uygun olarak görev, kaynak ve yükümlülükler devredebilir.

§ 3       Örgüt, Yönetim kurulunun onayıyla, amaçlarıyla bağlantılı olan ve bir üye devlet tarafından kendisine verilen idari görevleri üstlenebilir. Örgüt’ün bu görevlerle ilgili masrafları, ilgili üye devlet tarafından karşılanır.

Madde 5

Üye devletlerin özel yükümlülükleri

§ 1Üye devletler, uluslararası demiryolu trafiğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla tüm uygun önlemleri almayı kararlaştırabilirler. Bu amaçla, her üye devlet mümkün mertebe :

a)        gereksiz prosedürleri ortadan kaldırmayı,

b)         hala gerekliliğini koruyan formaliteleri basitleştirmeyi ve standartlaştırmayı,

c)        sınır kontrollerini basitleştirmeyi taahhüt eder.

§ 2Üye devletler, uluslararası demiryolu trafiğini kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla, demiryolu araçları ve personeli, demiryolu altyapısı ve ek hizmetlerle ilgili yönetmelik, standart, prosedür ve organizasyon yöntemlerindeki tektipliliğin mümkün olan en büyük ölçüde sağlanmasında yardımcı olmayı kararlaştırabilirler.

§ 3       Üye devletler, altyapı yöneticileri arasında uluslararası demiryolu trafiğinin en iyi hale getirilmesini amaçlayan anlaşmalar imzalanmasını kolaylaştırmayı kararlaştırabilirler.

Madde 6

Tektip kurallar

§ 1Uluslararası demiryolu trafiği ve demiryolu araçlarının uluslararası trafiğe kabul edilmesi,  42.maddenin 1.paragrafının, birinci cümlesine uygun olarak beyanat veya ihtiyat kaydı bulunmadığı veya koyulmadığı sürece :

a)         Sözleşme’nin A Ana Eki’ni oluşturan “Demiryoluyla uluslararası yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin Tektip Kurallar (CIV)”,

b)         Sözleşme’nin B Ana Eki’ni oluşturan “Uluslararası demiryolu eşya taşıma sözleşmesine ilişkin Tektip Kurallar (CIM)”,

c)         Sözleşme’nin C Ana Eki’ni oluşturan “Tehlikeli eşyaların demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelik (RID)”,

d)         Sözleşme’nin D Ana Eki’ni oluşturan “Uluslararası demiryolu trafiğinde araç kullanım sözleşmelerine ilişkin Tektip Kurallar (CUV)”,

e)         Sözleşme’nin E Ana Eki’ni oluşturan, “Uluslararası demiryolu trafiğinde altyapı kullanma sözleşmesine ilişkin Tektip Kurallar (CUI)”,

f)          Sözleşme’nin F Ana Eki’ni oluşturan “Uluslararası trafikte kullanılacak demiryolu malzemesine uygulanan teknik standartların geçerli kılınması ve tektip teknik talimatların kabulüne ilişkin Tektip Kurallar (APTU)”,

g)         Sözleşme’nin G Ana Eki’ni oluşturan, “Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin Tektip Kurallar (ATMF)”,

h)         aynı şekilde Sözleşme’nin Ana Eklerini oluşturan ve 2.maddenin 2.paragrafının a) şıkkı uyarınca Örgüt tarafından hazırlanan diğer tektip hukuk rejimleri

ile düzenlenmiştir.

§ 21.paragrafta belirtilen tektip kurallar, yönetmelik ve rejimler ekleri de dahil olmak üzere Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 7

“Sözleşme” kavramının tanımı

Aşağıdaki hükümlerde, “Sözleşme” deyimi, Sözleşme’nin kendisi, 1.maddenin 4.paragrafında belirtilen Protokol’ü, 6.maddede belirtilen Ana Ekleri ve bunların Eklerini kapsar.

II. Fasıl

Ortak hükümler

Madde 8

Ulusal hukuk

§ 1Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında, uluslararası hukuk karakteri ve tektipliliği teşvik etme gerekliliği dikkate alınacaktır.

§ 2Sözleşme’de hüküm olmaması halinde, ulusal hukuk uygulanır.

§ 3Ulusal hukuk denilince, hak sahibinin, yasa uyuşmazlıklarına ilişkin kurallar dahil olmak üzere, hakkını aradığı devletteki hukuk anlaşılır.

Madde 9

Hesap Birimi

§ 1Ana Ekler’de öngörülen hesap birimi, Uluslararası Para Fonunca tanımlandığı şekildeki özel çekme hakkıdır.

§ 2Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu’na üye olan bir devletin ulusal parasının, özel çekme hakkı cinsinden değeri, Uluslararası Para Fonu’nun

kendi işlemleri ve piyasa işlemlerinde uyguladığı yönteme göre hesaplanır.

§ 3Uluslararası Para Fonu’na üye olmayan bir üye devletin ulusal parasının, özel çekme hakkı cinsinden değeri, bu devlet tarafından belirlenen şekilde hesaplanır. Bu hesap, 2.paragrafın uygulanmasından doğacak olana mümkün mertebe yakın olan gerçek bir değeri ulusal para cinsinden ifade etmelidir.

§ 4Uluslararası Para Fonu’na üye olmayan ve mevzuatı 2 veya 3 nolu paragrafın uygulanmasına izin vermeyen bir üye devlet için, Ana Ekler’de öngörülen hesap birimi, üç altın franga eşit olarak kabul edilir. Altın frank, 0,900 ayarındaki 10/31 gr. altınla belirlenir. Altın frankın tahvili, 2.paragrafın uygulanmasından doğacak olana mümkün mertebe yakın olan gerçek bir değeri ulusal para cinsinden ifade etmelidir.

§ 5Üye devletler, Sözleşme’nin yürürlüğe girişini takip eden üç ay içinde ve hesaplama yöntemlerinde veya ulusal paralarının hesap birimine göre değerinde bir değişiklik olduğunda, 3.paragrafa uygun hesaplama yöntemlerini veya 4.paragrafa uygun tahvil sonuçlarını Genel Sekreter’e iletirler. Genel Sekreter de bu bilgileri diğer üye devletlere tebliğ eder.

§ 6Hesap birimi cinsinden ifade edilen bir meblağ, başvurulan mahkemenin bulunduğu devletin ulusal parasına dönüştürülür. Dönüştürme işlemi, ilgili paranın adli karar günündeki veya taraflarca kararlaştırılan gündeki değerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 10

Tamamlayıcı hükümler

§ 1İki veya daha fazla üye devlet ya da iki veya daha fazla taşımacı CIV ve CIM tektip kurallarının uygulanması için, bu tektip kurallara aykırı düşmeksizin tamamlayıcı hükümler kararlaştırabilirler.

§ 21.paragrafta belirtilen tamamlayıcı hükümler her devletin yasa ve talimatlarınca öngörülen şekilde yürürlüğe girer ve yayınlanır.

Devletlerin tamamlayıcı hükümleri ve yürürlüğe girişleri Örgüt’ün Genel Sekreteri’ne iletilir. Genel Sekreter de bu bilgileri diğer üye devletlere tebliğ eder.

Madde 11

Mahkeme masrafları teminatı

§ 1CIV, CIM, CUV veya CUI Tektip Kurallarına istinaden açılan adli davalarda mahkeme masraflarının ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi istenemez.

Madde 12

Kararların icrası. Haciz

§ 1Sözleşme’nin hükümlerine istinaden yetkili yargıç tarafından vicahi olarak veya gıyapta verilen kararlar, bu yargıcın uyguladığı yasalara göre icra edilebilir olduğunda, bu kararlar, icra işleminin yapılacağı devlette öngörülen formaliteler tamamlandıktan sonra diğer üye devletlerin her birinde icrai kuvvet kazanır. Davanın esastan temyizi kabul edilmez. Bu hükümler, aynı şekilde adli işlemlere de uygulanır.

§ 21.paragraf, sadece geçici olarak icra edilebilir kararlara ve talebinin reddi nedeniyle bir davacı aleyhinde, mahkeme masraflarından ayrı olarak hükmedilecek tazminat kararlarına uygulanmaz.

§ 3Bir taşıma kuruluşunun, CIV ve CIM Tektip Kuralları’na tabi bir taşımadan dolayı aynı üye devlete mensup olmayan başka bir taşıma kuruluşundan olan alacakları için ancak haciz edilecek alacakların sahibi olan Kuruluşun mensubu olduğu Üye devlet’in adli makamlarınca verilen bir karar uyarınca haciz konulabilir.

§ 4CUV veya CUI Tektip Kuralları’na tabi bir sözleşmeden doğan alacaklar için ancak haciz edilecek alacakların sahibi olan Kuruluşun mensubu olduğu üye devletin adli makamlarınca verilen bir karar uyarınca haciz konulabilir.

§ 5Demiryolu araçları, zilyetin idare merkezinin bulunduğu üye devletin toprakları dışındaki bir toprak üzerinde, ancak bu devletin adli makamlarınca verilen karar uyarınca haczedilebilir. “Zilyet” terimi ister sahibi, ister üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu bir demiryolu aracını taşıma vasıtası olarak sürekli bir şekilde ve ekonomik açıdan işleteni ifade eder.

III. Fasıl

Yapı ve İşleyiş

Madde 13

Organlar

§ 1Örgüt’ün işleyişi aşağıdaki organlar tarafından sağlanır:

a)            Genel Kurul,

b)            Yönetim Kurulu,

c)        Revizyon Komisyonu,

d)         Tehlikeli Eşya Taşımaları İçin Uzmanlar Komisyonu (RID Uzmanlar Komisyonu),

e)        Demiryolu Alanındaki Kolaylaştırmalar Komisyonu,

f)         Teknik Uzmanlar Komisyonu,

g)        Genel Sekreter,

§ 2Genel kurul, özgün görevler için geçici olarak başka komisyonlar kurulmasına karar verebilir.

§ 3Genel kurulda ve 1.paragrafın c) ila f) bentlerinde belirtilen komisyonlardaki toplantı yeter sayısının belirlenmesinde, oy hakkı olmayan üye devletler (14.maddenin 5.paragrafı, 26.maddenin 7.paragrafı veya 40.maddenin 4.paragrafı) hesaba katılmaz.

§ 4Genel kurul ve Yönetim kurulu başkanlıkları ve de Genel sekreterlik görevi prensip olarak farklı üye devletlerin uyruklularına verilmelidir.

Madde 14

Genel kurul

§ 1Genel Kurul tüm üye devletlerden  oluşur.

§ 2Genel Kurul;

a)        kendi iç yönetmeliğini hazırlar,

b)         Yönetim kurulu üyelerini ve her biri için bir yedek üye atar ve başkanlığını yürütecek olan üye devleti seçer (15.maddenin 1,2 ve 3. paragrafları),

c)        Genel sekreteri seçer (21.maddenin 2.paragrafı),

d)        Yönetim kurulu ve Genel sekreterlik faaliyetleri konusunda direktifler

verir,

e)         altı yıllık dönemler halinde, Örgüt’ün masraflarının ulaşabileceği herbütçe dönemi boyunca ulaşabileceği en yüksek tutarı tespit eder (Madde 25); bunun olmaması halinde, altı yılı aşmayan bir dönem için, bu masrafların sınırlandırılmasıyla ilgili direktifler belirler,

f)          Örgüt merkezinin başka bir yere taşınıp taşınmayacağına karar verir (birinci maddenin 2.paragrafı),

g)         başka çalışma dillerinin kullanılmasına karar verir (birinci maddenin 6.paragrafı),

h)         Örgüt’ün başka görevler üstlenmesine (4.maddenin 1.paragrafı) ve Örgüt’ün hükümetlerarası başka bir örgüte görevler devretmesine (4.maddenin 2.paragrafı) karar verir,

i)          Gerektiğinde, özgün görevler için başka geçici komisyonlar kurulmasına (13.maddenin 2.paragrafı) karar verir,

j)          bir devletin tutumunun zımnî fesih olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini (26.maddenin 7.paragrafı) inceler,

k)         hesapların kontrolünün merkezin bulunduğu devletten başka bir devlete verilmesine (27.maddenin 1.paragrafı) karar verir,

l)          Sözleşme’de değişiklik yapılması konusundaki önerileri (33.maddenin 2 ve 3.paragrafları) karara bağlar,

m)        kendisine sunulan katılma taleplerini (37.maddenin 4.paragrafı) karara bağlar,

n)         bölgesel, ekonomik bütünleşme örgütünün katılma koşullarını (38.maddenin 1.parağrafı) karara bağlar,

o)         kendisine sunulan ortak üyelik talebini (39.maddenin 1.paragrafı) karara bağlar,

p)         Örgütün tasfiyesine ve görevlerinin hükümetlerarası başka bir örgüte olası devrine (Madde 43) karar verir,

q)        gündemde yer alan diğer konuları karara bağlar.

§ 3Genel Sekreter, Genel kurulu üç yılda bir veya üye devletlerin üçte birinin ya da yönetim kurulunun talebi üzerine ve de 33.maddenin 2 ve 3.paragrafında ve 37.maddenin 4.paragrafında belirtilen durumlarda toplantıya çağırır. Gündem taslağını toplantının başlamasından en geç üç ay önce, 2.paragrafın a) bendinde belirtilen iç yönetmelikte öngörülen koşullar dahilinde üye devletlere gönderir.

§ 4Genel kurulda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin çoğunluğu temsil edildiğinde sağlanmış olur. Bir üye devlet başka bir üye devlet tarafından temsil edilebilir. Ama bir devlet birden fazla devleti temsil edemez.

§ 5Sözleşme’nin Ana Ekleri’nde değişiklik yapılması konusunda genel kurulda oylama yapılması halinde 42.maddenin 1.paragrafının ilk cümlesine uygun olarak ilgili Ana Ek’e ilişkin beyanatta bulunan üye devletlerin oy hakkı yoktur.

§ 6Genel kurul oylama sırasında temsil edilen üye devletlerin çoğunluğu ile karar alır. 2.paragrafın e),f), g), h), ı) ve p)  bentlerindeki durumlar ve de üçte iki çoğunluğun gerekli olduğu 34. maddenin 6.paragrafındaki durum hariçtir. Bununla birlikte 2.paragrafın l) bendindeki durumda üçte iki çoğunluk ancak 9 ve 27.maddenin 2-10.paragrafları ve de birinci maddenin 4.paragrafında belirtilen Protokol hariç olmak üzere bizatihi Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin öneriler söz konusu olduğunda gerekir.

§ 7     Üye devletlerin çoğunluğunun onayı ile Genel sekreterce yapılan davet üzerine

            a)         Örgüt üyesi olmayan devletler,

b)         Örgütün faaliyetlerine ilişkin konularda yetkili olan veya gündemde yer alan sorunlarla ilgilenen  uluslararası örgüt ve birlikler

Genel kurul toplantılarına danışman sıfatıyla katılabilirler.

Madde 15

Yönetim kurulu

§ 1       Yönetim kurulu üye devletlerin üçte iki çoğunluğu ile oluşur.

§ 2       Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri ile başkanlığı yürüten üye devlet üç yıllığına atanır. Kurul her dönemde, eşit bir coğrafik dağılım göz önünde bulundurularak teşkil edilir. Bir dönemde kurul üyeliği yapan yedek üye, bir sonraki  dönem için de kurul üyesi olarak tayin edilmelidir.

§ 3       Üyeliğin boş olması, bir üyenin oy hakkının askıya alınması ya da bir üyenin kurul toplantılarına 6.paragrafa uygun olarak kendisini bir başka üye tarafından temsil ettirmeden arka arkaya iki defa katılmaması halinde genel kurul tarafından tayin edilen yedek üye, dönemin geri kalan kısmında söz konusu üyenin görevlerini yerine getirir.

§ 4       3.paragrafta belirtilen  durum haricinde, hiç bir üye devlet, ardışık ve tam olarak iki dönemden fazla kurul üyeliği yapamaz.

§ 5       Kurul

a)        kendi iç yönetmeliğini hazırlar,

b)        Örgüt’ün merkez  anlaşmasını  yapar,

            c)         Örgüt’ün personel yönetmeliğini hazırlar,

d)        adayların yeteneklerini ve eşit bir  coğrafik dağılımı göz önünde

bulundurarak örgütün üst düzey memurlarını tayin eder,

e)        Örgütün mali ve muhasebesi ile ilgili bir yönetmelik hazırlar,

f)          Örgütün çalışma programını, bütçesini, yönetim raporunu ve hesaplarını onaylar,

g)         onaylanan hesapları temel alarak, geçen iki takvim yılı için üye devletlerin 26.maddeye uygun olarak ödeyeceği kesin aidatı ve içinde bulunulan yıl ve bir sonraki takvim yılı için, üye devletlerin 26.maddenin 5.paragrafına uygun olarak ödeyecekleri hazine avansı tutarını saptar,

d)            üye devletlerin tümünü veya yalnızca bir kaçını ilgilendiren  örgütsel görevleri ve bu üye devletlerce sonuç itibariyle üstlenilecek olan (26.maddenin 4.paragrafı) harcamaları belirler,

e)            özel masrafların tutarını saptar (26.madde 11.par.),

            j)          hesapların denetlenmesine ilişkin özel direktifler verir.(27 mad.1.par.)

k)         Örgüt’ün idari görevler üstlenmesini (4.madde 3.par.) onaylar ve ilgili üye devletin özel katkı payını belirler,

l)              yönetim raporunu, hesapların özetini ve kendi karar ve tavsiyelerini üye devletlere iletir,

m)          Yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlamakla görevli Genel kurul için kendi faaliyet raporunu ve yenilenmesine ilişkin önerileri (14.maddenin 2.paragrafı b) şıkkı) hazırlar ve toplantı tarihinden  en geç iki ay önce üye devletlere gönderir,

            n)         Genel Sekreter’in yönetim faaliyetlerini kontrol eder,

o)         Sözleşme’nin Genel Sekreter tarafından iyi bir şekilde uygulanmasını ve diğer organlarca alınan kararların Genel Sekreter tarafından icra edilmesini gözetir. Bu amaçla Yönetim kurulu, Sözleşme’nin ve anılan kararların uygulanmasını iyileştirmeye yönelik tüm önlemleri alabilir,

p)         Örgüt’ün faaliyetlerini ilgilendirebilecek olan ve bir üye devlet veya Genel Sekreter tarafından kendisine sunulan konular hakkında gerekçeli görüş bildirir,

q)         Genel Sekreterin depoziterlik görevi (36.mad.2.par.) konusunda bir üye devlet ile Genel Sekreter arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözer;

r)         üyeliğin askıya alınması (madde 40) taleplerini karar bağlar;

§ 6       Yönetim kurulunda toplantı yeter sayısı, üyelerinin üçte ikisi temsil edildiğinde sağlanmış olur. Bir üye  başka bir üye tarafından temsil edilebilir, ancak bir üye birden fazla üyeyi temsil edemez.

§ 7       Kurul, kararlarını oylama sırasında temsil edilen üyelerin çoğunluğuyla alır.

§ 8       Yönetim kurulu, aksine bir karar olmadıkça Örgüt  merkezinde toplanır. Toplantı tutanakları üye Devletlerin tümüne gönderilir.

§ 9       Kurul Başkanı :

a)            Kurulun yılda en az bir kere ve üyelerinin dördünün veya  Genel Sekreter’in talebi üzerine toplantıya çağırır,

b)            gündem taslağını kurul üyelerine gönderir,

c)            iki toplantı arasında ortaya çıkan acil konuları, Yönetim kurulunun iç yönetmeliğinde belirlenen sınırlar ve koşullar dahilinde ele alır,

d)         5.paragrafın b) şıkkında öngörülen örgüt merkezi ile ilgili anlaşmayı imzalar.

§ 10     Kurul, kendi yetkileri dahilinde, Başkan’ı bazı özel  görevleri yerine  getirmekle görevlendirebilir.

Madde 16

Komisyonlar

§ 1       13.maddenin 1.paragrafının c) ila f) şıklarında ve 2. paragrafında belirtilen komisyonlar, ilke olarak bütün üye devletlerden oluşur. Revizyon komisyonu, RID Uzmanlar Komisyonu veya   Teknik Uzmanlar Komisyonu kendi yetkileri çerçevesinde Sözleşme’nin Ana Ekleri ile ilgili değişiklikleri görüşüp karara bağlandıklarında, ilgili Ana Ekler konusunda 42.maddenin 1.paragrafının ilk cümlesine uygun olarak beyanatta bulunan üye devletler ilgili komisyonun üyesi olamaz.

§ 2       Genel sekreter, komisyonları ya kendi isteğiyle, ya beş üyenin ya da Yönetim kurulunun talebi üzerine toplantıya çağırır. Genel Sekreter gündem taslağını toplantı tarihinden en geç iki ay önce gönderir.

§ 3       Bir üye  devlet başka bir üye  devlet tarafından temsil edilebilir, ancak bir devlet ikiden fazla devleti temsil edemez.

§ 4       Temsil  edilen her bir üye devletin bir oy hakkı vardır. Bir öneri, eğer kabul oylarının sayısı

a)         oylama sırasında temsil edilen  üye devletlerin en az üçte birine eşit ise ve

b)        red oylarının sayısından fazla ise

kabul edilir.

§ 5       Üye devletlerin çoğunluğunun mutabakatı sağlanarak Genel Sekreterce yapılan davet üzerine;

a)        Örgüt’e üye olmayan  devletler,

b)        ilgili komisyonlarda olmayan üye devletler,

c)         Örgüt’ün faaliyetlerine ilişkin konularda  yetkili olan veya  gündemde yer alan sorunlarla ilgilenen uluslararası örgütler ve birlikler komisyon toplantılarına danışman sıfatıyla katılabilirler.

§ 6       Komisyonlar  her  toplantı için veya belirli bir dönem için bir başkan ve bir veya birden fazla başkan yardımcısı seçer.

§ 7       Müzakereler çalışma dillerinde yürütülür. Oturum sırasında, bir  çalışma dilinde yapılan sunumlar diğer çalışma dillerine özet olarak, öneri ve kararlar ise tam olarak çevrilir.

§8        Müzakereler tutanaklarda özet olarak  yer alır. Öneri ve kararlar ise tümüyle yazılır. Kararlar konusunda fransızca metin geçerlidir. Tutanaklar üye devletlerin tümüne iletilir.

§ 9       Komisyonlar belirli konuları incelemekle görevli çalışma grupları oluşturabilir.

§10      Komisyonların kendi iç yönetmelikleri vardır.

Madde 17

Revizyon komisyonu

§ 1       Revizyon Komisyonu :

a)            Sözleşme’de değişiklik yapılması ile ilgili önerileri, 33.maddenin 4.paragrafına uygun olarak kararlaştırır,

b)         Karara bağlanmak üzere 33.maddenin 2.paragrafına uygun olarak Genel kurula sunulacak olan  önerileri inceler.

§2        Revizyon komisyonu’nda toplantı yeter sayısına (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin çoğunluğu temsil edildiğinde ulaşılır.

Madde 18

RID Uzmanlar komisyonu

§ 1       RID Uzmanlar Komisyonu, sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri 33.maddenin 5.paragrafına uygun olarak kararlaştırır.

§ 2       RID Uzmanlar komisyonunda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye Devletlerin üçte biri temsil edildiğinde sağlanmış olur.

Madde 19

Demiryolu alanındaki kolaylaştırmalar komisyonu

§ 1       Demiryolu alanındaki kolaylaştırmalar komisyonu :

a)            uluslararası demiryolu trafiğinde sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını  amaçlayan tüm konularda görüş bildirir,

b)         demiryolu alanındaki kolaylaştırmalarla ilgili standartlar, yöntemler, prosedürler ve uygulamalar tavsiye eder.

§ 2       Demiryolu alanındaki kolaylaştırmalar komisyonunda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin üçte biri temsil edildiğinde sağlanmış olur.

Madde 20

Teknik uzmanlar komisyonu

§ 1       Teknik uzmanlar komisyonu:

a)            uluslararası trafikte kullanılacak olan demiryolu amalzemesine ilişkin teknik bir standardın geçerli kılınmasına APTU Tektip Kuralları’nın 5.maddesine uygun olarak karar verir.

b)         uluslararası trafikte kullanılacak olan demiryolu malzemelerine ilişkin yapım, işletme, bakım veya prosedür konusunda tektip bir teknik talimatın kabulünü APTU Tektip Kuralları’nın 6.maddesine uygun olarak karar verir.

c)         uluslararası trafikte kullanılacak olan demiryolu malzemelerine ilişkin teknik standartların ve tektip teknik talimatların uygulanmasını gözetir ve APTU Tektip Kuralları’nın 5.ve 6.maddesinde öngörülen prosedürlere uygun olarak geçerli kılınmaları veya kabul edilmeleri amacıyla gelişmelerini inceler.

d)            Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri 33.maddenin 6.paragrafına uygun olarak karara bağlar.

e)         APTU Tektip Kuralları’na ve ATMF Tektip Kuralları’na uygun olarak kendisine verilen diğer tüm işleri yerine getirir.

§ 2       Teknik Uzmanlar Komisyonu’nda toplantı yeter sayısı (13.maddenin 3.paragrafı) üye devletlerin yarısı 16.maddenin 1.paragrafına uygun olarak temsil edildiğinde sağlanmış olur. APTU Tektip Kuralları’nın eklerindeki hükümlere ilişkin kararların alınması sırasında, ilgili hükümler konusunda 35.maddenin 4.paragrafına uygun olarak itirazda bulunan veya APTU Tektip Kuralları’nın 9.maddesinin 1.paragrafına uygun olarak beyanatta bulunan üye devletlerin oy hakları yoktur.

§ 3       Teknik Uzmanlar Komisyonu ister teknik standartları geçerli kılar ister tektip teknik talimatlar kabul eder, isterse bunları geçerli kılmayı veya kabul etmeyi reddeder. Ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez.

Madde 21

Genel Sekreter

§ 1       Genel Sekreter, Örgüt’ün sekreterlik işlerini yürütür.

§ 2       Genel Sekreter, en fazla iki defa yenilenebilir üç yıllık bir dönem için Genel kurul tarafından seçilir.

§ 3-      Genel Sekreter, özellikle;

a)        depoziterlik görevini yerine getirir (madde 36),

b)            Örgüt’ü dışarıda temsil eder,

c)            Genel kurul ve komisyonlar tarafından alınan kararları üye devletlere iletir (34.maddenin 1.paragrafı; 35.maddenin 1.paragrafı),

d)            Örgüt’ün diğer organları tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir,

e)         üye devletlerin sözleşmeyi değiştirmeye yönelik önerilerini gerektiğinde uzmanların yardımına başvurarak inceler,

f)          Genel kurulu ve komisyonları toplantıya çağırır (14.maddenin 3.paragrafı, 16.maddenin 2.paragrafı),

g)         değişik organların toplantıları için gerekli dokümanları üye devletlere zamanında gönderir,

h)            Örgüt’ün çalışma programını, bütçe tasarısını, yönetim raporunu hazırlar ve onaylanmaları için Yönetim kuruluna sunar (madde 25),

i)              onaylanan bütçe kapsamında Örgüt’ün mali işlerini yönetir,

j)              taraflar arasında Sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan ihtilafları, onlardan birisinin talebi üzerine dostça girişim yoluyla çözmeye çalışır,

k)            İlgili tarafların tümünün talebi üzerine, Sözleşme’nin yorumlanması veya uygulanmasından doğan ihtilaflar konusunda görüş bildirir,

l)              V.Fasıl’da kendisine verilen görevleri yerine getirir,

m)          üye devletler, 16.maddenin 5.paragrafında belirtilen örgütler ve birlikler ile uluslararası demiryolu trafiğine katılan kuruluşlar (taşımacı, altyapı yöneticisi vb.) tarafından yapılan bildirimleri alır ve onları gerektiğinde üye devletlere, uluslararası örgüt ve birliklere ve de kuruluşlara tebliğ eder;

n)            Örgüt’ün personel yönetimini sağlar,

  • o)            Örgüt’teki münhal kadroları üye devletlere zamanında bildirir,

p)         24.maddede öngörülen hat listelerini düzenli olarak hazırlar ve yayınlar.

§ 4       Genel Sekreter, Sözleşme’de değişiklik yapılmasıyla ilgili kendi önerilerini sunabilir.

Madde 22

Örgütün Personeli

Örgüt personelinin hak ve yükümlülükleri 15.maddenin c) şıkkına uygun olarak Yönetim kurulu tarafından hazırlanan personel yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Madde 23

Bülten

§ 1       Örgüt Sözleşme’nin uygulanması için gerekli ve yararlı bildirimler ile resmi bildirimleri içeren bir bülten yayınlar.

§ 2       Sözleşme uyarınca Genel Sekreter’in yapması gereken bildirimler gerektiğinde bültende bir yayın şeklinde gerçekleştirilebilir.

Madde 24

Hatların listesi

§ 1       CIV ve CIM Tektip Kuralları’nın 1.maddelerinde belirtilen ve üzerinde bir demiryolu taşımasına ilave olarak tek bir taşıma sözleşmesine konu olan taşımaların yapıldığı deniz ve iç su hatları iki listeye kaydedilir:

a)            CIV deniz ve iç su hatları listesi

            b)         CIM deniz ve iç su hatları listesi

§ 2       CIM Tektip Kuralları’nın birinci maddesinin 6.paragrafına ve CIM Tektip Kuralları’nın birinci maddesinin 6.paragrafına uygun olarak çekince koyan bir üye devletin demiryolu hatları bu çekinceye uygun olarak iki listeye kaydedilir:

a)        CIV demiryolu   hatları listesi

b)        CIM demiryolu  hatları listesi

§ 3       Üye devletler 1.ve 2.paragraflarda belirtilen hatların kaydına veya silinmesine ilişkin bildirimlerini Genel sekretere gönderirler. 1.paragrafta belirtilen deniz ve iç su hatları, üye devletleri birbirine bağladığında, ancak bu devletlerin onayından sonra kaydedilebilir. Böyle  bir hattın silinmesi için devletlerden birinin bildirimi yeterlidir.

§ 4       Genel Sekreter bir hattın kaydedildiğini veya silindiğini tüm üye devletlere tebliğ eder.

§ 5       1.paragrafta belirtilen deniz ve iç su hatlarındaki taşımalar ile 2.paragrafta belirtilen demiryolu hatlarındaki taşımalar, kaydın Genel Sekreterce tebliğ tarihinden itibaren  bir aylık bir süre sonunda Sözleşme hükümlerine tabidir. Böyle bir hat, silinmenin Genel Sekreterce tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre sonunda sözleşme hükümlerine tabi olmaktan çıkar, ancak devam etmekte olan ve bitirilmesi gereken taşımalar bu kuralın dışında tutulur.

IV. Fasıl

Mali işler

Madde 25

Çalışma programı.Bütçe.Hesaplar.Yönetim raporu

§ 1       Örgüt’ün çalışma programı, bütçe ve hesapları iki takvim yılını kapsar.

§ 2       Örgüt en az iki yılda bir yönetim raporu yayınlar.

§ 3       Örgüt giderlerinin tutarı Genel Sekreter’in önerisiyle Yönetim kurulu tarafından her bütçe dönemi için belirlenir.

Madde 26

Harcamaların Finansmanı

§ 1       Paragraf 2 ila 4 saklı kalmak koşuluyla, Örgüt’ün başka gelirlerle karşılanmayan giderlerin beşte ikisi Birleşmiş Milletler’deki aidat paylaştırma anahtarı esas alınarak, beşte üçü ise demiryolu altyapılarının ve 24.maddenin 1.paragrafına uygun olarak kaydedilen deniz ve iç su hatlarının toplam uzunluğuyla orantılı olarak üye devletler tarafından karşılanır. Bununla birlikte deniz ve iç su hatlarının uzunluklarının sadece yarısı dikkate alınır.

§ 2       Bir üye devlet, CIV ve CIM Tektip Kuralları’nın birinci maddelerinin 6.paragraflarına uygun olarak bir çekince koyduğunda, 1.paragrafta belirtilen aidat formülü şu şekilde uygulanır:

a)         bu üye devletin topraklarındaki demiryolu altyapılarının toplam uzunluğu yerine 24.maddenin 2.paragrafına uygun olarak kaydedilen demiryolu hatlarının uzunluğu dikkate alınır,

b)         Birleşmiş Milletler’deki sisteme göre aidat payı bir üye devletin topraklarındaki demiryolu altyapılarının toplam uzunluğu ve 24.maddenin 1.paragrafına uygun olarak kaydedilen hatların toplam uzunluğuyla bağlantılı olarak, 24.maddenin 1.ve 2.paragraflarına uygun olarak kaydedilen hatların uzunluğu oranında hesaplanır. Bu pay hiçbir şekilde % 0,01’ den daha düşük olamaz.

§ 3       Her üye devlet aidatlara en az yüzde 0,25, en fazla yüzde 15 oranında katılır.

§ 4       Yönetim kurulu, Örgüt’ün :

a)            bütün üye devletleri eşit olarak ve 1.paragrafta belirtilen formüle göre bütün üye devletlerce karşılanan giderleri ilgilendiren,

b)            Sadece bazı üye devletleri ve aynı formüle göre bu üye devletlerce karşılanan giderleri ilgilendiren

görevlerini belirler.

Paragraf 3 kıyas yoluyla uygulanır. Bu hükümler 4.maddenin 3.paragrafına halel getirmez.

§ 5       Üye devletlerin örgüt giderlerine katılım paylarının,  bütçenin kapsadığı iki yılın en geç 31 Ekim tarihlerine kadar iki peşinat şeklinde hazine avansı olarak ödenmesi gerekir. Bu avans, önceki iki yılın kesin aidatları esas alınarak tespit edilir.

§ 6       Genel Sekreter yönetim raporunun ve hesapların dökümünü üye devletlere gönderirken, önceki iki takvim yılı ile ilgili aidatın kesin tutarını ve gelecek iki yıl için hazine avansı tutarını bildirir.

§ 7       Genel Sekreter tarafından 6.paragrafa uygun olarak yapılan bildirim yılının 31 Aralık’ından sonra, önceki iki takvim yılı için ödenmesi gereken meblağlara yıllık yüzde beş oranında faiz uygulanır. Bir üye devlet bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde katkı payını ödemezse oy hakkı ödeme yükümlülüğünü yerine getirene kadar askıya alınır. İki yıllık ek sürenin bitiminde Genel kurul bu devletin tutumunun sözleşmenin zımnî feshi anlamına gelip gelmeyeceğine karar verir ve gerektiğinde bu feshin geçerlilik tarihini belirler.

§ 8       Ödenmesi gereken aidatlar 7.paragraf veya 41.madde uyarınca fesih durumunda ve 40.maddenin 4.paragrafının b) şıkkında belirtilen oy hakkının askıya alınması durumunda borç olarak kalır.

§ 9       Tahsil edilmeyen meblağlar örgütün kaynaklarından karşılanır.

§10      Sözleşmeyi fesih eden üye devlet, borçlu olduğu meblağı ödemesi şartıyla katılma yoluyla yeniden üye olabilir.

§11      Örgüt, 21.maddenin 3.paragrafının j) ila l) şıklarında öngörülen

faaliyetlerinden kaynaklanan özel harcamaları karşılamak için bir ücret alır. 21. maddenin 3. paragrafının j) ve k) şıklarında öngörülen durumlarda, bu ücret Genel Sekreter’in önerisiyle yönetim kurulu tarafından saptanır. 21.maddenin 3.paragrafının l) şıkkında öngörülen durumda ise 31.maddenin 3.paragrafı uygulanır.

Madde 27

Hesapların denetimi

§ 1       Hesapların denetimi; 14.maddenin 2.paragrafının k) şıkkı uyarınca alınmış aksine bir Genel kurul kararı olmadıkça, bu maddede yer alan kurallara göre ve Yönetim kurulunun  özel direktiflerinin tümü saklı kalmak koşuluyla Örgüt’ün mali işler ve muhasebesine ilişkin yönetmeliğe (madde 15.paragraf 5, e) şıkkı ) uygun olarak merkezin bulunduğu devlet tarafından yapılır.

§ 2       Hesap Denetçisi :

a)            mali bilançoların Örgüt’ün defterlerine ve kayıtlarına uygun olup olmadığını,

b)            bilançoların ilgili olduğu mali işlemlerin örgütün kural ve yönetmeliklerine, bütçe hükümlerine ve diğer direktiflerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını,

c)            bankaya veya sandıklara yatırılan nakit para ve senetlerin gerek doğrudan depoziterlerden alınan belgelerle gerekse fiilen sayılarak kontrol edilip edilmediğini,

d)         hesapların iç denetimi dahil olmak üzere dahili incelemelerin uygun olup olmadığını,

e)            tüm aktif ve pasif kalemlerinin açık ve fazlaların uygun gördüğü yöntemlere göre muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğini

tespit etmek için gerekli görürse tüm özel hesaplar ve teminattaki fonlar dahil olmak üzere örgütün hesaplarını denetler.

§ 3       Hesap Denetçisi, Genel Sekreter’in verdiği belge ve kanıtları tamamen ya da kısmen kabul etmede tek yetkilidir. Gerekli gördüğü takdirde, gerek mali işlemlerle gerekse malzeme temini ve malzemeyle ilgili bütün hesap belgelerini detaylı bir şekilde inceleyebilir ve denetleyebilir.

§ 4       Hesap Denetçisi bütün defter, kayıt, muhasebe evrakı ve ihtiyaç hissettiği diğer bilgilere her zaman serbestçe ulaşabilir.

§ 5       Denetçinin hesapların herhangi bir kalemini kabul etmeme yetkisi yoktur, ancak kuralına uygunluğunu veya yerindeliğini tartışılabilir, bulduğu her işlem konusunda, gerekli  önlemleri alması için Genel Sekreter’in dikkatini  çeker.

§ 6       Denetçi, mali bilançolar konusunda: “Örgüt’ün 31 Aralık tarihi itibariyle sona eren bütçe dönemine ait mali bilançolarını inceledim. İnceleme, hesap yöntemleri, hesap belgeleri ve bu koşullarda gerekli gördüğüm diğer kanıtlayıcı belgelerin genel bir analizini içermektedir” ifadelerini içeren bir belge sunar ve imzalar.

            Bu belgede, duruma göre :

a)         mali bilançoların, ilgili dönemin bitiş tarihindeki mali durumu ve bu tarihte sona eren dönem boyunca yapılan işlemlerin sonuçlarını tatminkar bir düzeyde yansıttığı,

b)         mali bilançoların sözü edilen muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlendiği,

c)         mali ilkelerin, bir önceki bütçe döneminde kabul edilenlerle uyuşan yöntemlere göre uygulandığı,

d)            mali işlemlerin, Örgüt’ün kural ve yönetmeliklerine, bütçe hükümlerine ve diğer direktiflerine uygun olarak yapıldığı

 belirtilir.

§ 7       Denetçi mali işlemlerle ilgili raporunda aşağıdakileri belirtir :

a)             yaptığı denetlemenin türünü ve kapsamını,

b)             gerektiğinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere hesapların bütünlüğü veya doğruluğuyla bağlantılı unsurları:

  1. hesapların doğru  bir şekilde açıklanması ve değerlendirilmesi için gerekli bilgiler,
  1. tahsil edilmesi gereken fakat  hesaba geçmeyen her türlü meblağ,
  1. muhasebeye geçmeyen veya mali bilançolarda dikkate alınmayan usulüne uygun veya koşullu gider taahhüdüne konu olan her türlü meblağ,

4.        hakkında yeteri kadar kanıtlayıcı belge olmayan harcamalar

5.         hesap defterlerinin gerektiği gibi tutulması. Mali bilançoların genel durumların genel olarak  kabul edilmiş ve kesinlikle uygulanan hesap ilkelerinden ayrıldığı durumların belirtilmesi gerekir.

c)        Yönetim kurulunun dikkatinin çekilmesi gereken diğer konular, örneğin: 

1.        sahtekarlık veya sahtekarlık karinesi durumları,

2.         Örgüt’ün fonlarının veya diğer varlıklarının israfı veya usulsüz kullanımı (yapılan işleme ilişkin hesaplar kuralına uygun olarak yapılmış olsa bile),

3.        Örgüt için ileride önemli masraflara yol açabilecek giderler,

4.         malzeme  ve malzeme alımı veya gelir ve gider kontrol sisteminde genel veya özel her türlü yanlışlık,

5.         bütçe dahilinde usulüne uygun olarak vize edilmiş aktarmalar dikkate alındığında Yönetim Kurulu’nun  amaçlarına uygun olmayan harcamalar,

6.         bütçe dahilinde usulüne uygun olarak müsaade edilmiş aktarmalardan doğan değişiklikler dikkate alınarak ödeneklerin aşılması,

7.        harcamaları düzenleyen izinlere uygun olamayan harcamalar,

d)         demirbaş listesi ve defterlerinin incelenmesine istinaden, malzeme alımı ve malzemeye ilişkin hesapların doğruluğu veya yanlışlığı.

Ayrıca, raporda önceki bütçe döneminde muhasebeleştirilen ve hakkında yeni bilgiler elde edilen işlemlerin veya sonraki bütçe döneminde yapılması gereken ve hakkında  Yönetim kuruluna önceden bilgi verilmesi uygun olan işlemlerin  dökümü yer alır.

§ 8       Denetçi, Genel Sekreter’e açıklama yapma fırsatı tanımadan raporunda hiçbir şekilde eleştiriye yer veremez.

§ 9       Denetçi, denetleme sırasında yapılan tespitleri Yönetim kuruluna ve Genel Sekreter’e bildirir. Ayrıca Genel Sekreter’in mali raporu konusunda gerekli gördüğü her türlü yorumu yapabilir.

§ 10     Denetçi ayrıntılı bir denetleme yapmadığı veya yeterli kanıt elde edemediğinde bunu belgesinde ve raporunda belirtmeli ve kanaatinin nedenleri ile bu hususun  mali durum ve muhasebeleştirilmiş mali işlemler açısından doğuracağı sonuçları açıklamalıdır.

V. Fasıl

Tahkim

Madde 28

Yetki

§ 1       Üye devletler arasında Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan  ihtilaflar ile üye devletler ve örgüt arasında ayrıcalıklar ve dokunulmazlık konusundaki protokolün yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan ihtilaflar taraflardan birinin talebi  üzerine tahkim mahkemesine götürülebilir. Taraflar tahkim mahkemesinin teşkilini ve tahkim prosedürünü serbestçe belirleyebilirler.

§ 2       Bu Sözleşme’nin ve 2.maddenin 2.paragrafına istinaden  örgüt tarafından hazırlanan diğer sözleşmelerin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan diğer ihtilaflar sulh yoluyla çözümlenemediklerinde veya adliye mahkemelerine götürülmediklerinde, ilgili taraflar arasında bir mutabakat sağlanarak  tahkim mahkemesine götürülebilirler. Tahkim mahkemesinin teşkili ve tahkim prosedürü konusunda 29-32.maddeler uygulanır.

§ 3       Her devlet Sözleşme’ye katılma talebinde bulunduğunda 1.ve 2.paragrafları tamamen ya da kısmen uygulama hakkını saklı tutar.

§ 4       Paragraf 3’e istinaden bir çekincede bulunan devlet, bundan depoziteri haberdar ederek her zaman için vazgeçebilir. Bu vazgeçme, depoziterin üye devletlere bunu bildirdiği tarihten bir ay sonra geçerli olur.

Madde 29

Tahkimname. Mahkeme kalemi

Taraflar özellikle aşağıdaki  hususları açıkça belirten bir tahkimname imzalarlar :

a)         anlaşmazlığın konusu,

b)         mahkemenin teşkili ve hakem veya hakemlerin atanması için kararlaştırılan süreyi,

c)         mahkeme merkezi olarak kararlaştırılan yeri.

Tahkimname mahkeme kalemi görevini yerine getiren Genel Sekreter’e iletilmelidir.

Madde 30

Hakemler

§ 1       Hakem listesi Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve güncelleştirilir. Her üye devlet kendi uyruğuna tabi iki kişiyi hakem listesine kaydettirebilir.

§ 2       Tahkim mahkemesi, tahkimnameye uygun olarak bir, üç veya beş hakemden oluşur.

Hakemler, 1.paragrafta belirtilen listede yer alan kişiler  arasından seçilir. Bununla birlikte, tahkimnamede beş hakem öngörülüyorsa, her bir  taraf, listenin dışında bir hakem seçebilir. Tahkimnamede tek bir hakem öngörülüyorsa, bu kişi tarafların ortak mutabakatıyla seçilir. Tahkimnamede üç veya beş hakem öngörülüyorsa  taraflardan her biri duruma göre bir veya iki hakem seçer, bunlar da, tahkim mahkemesine başkanlık yapacak olan üçüncü veya beşinci hakemi  belirlerler. Taraflar arasında tek hakemin belirlenmesi hususunda veya seçilen hakemler arasında üçüncü veya beşinci hakemin belirlenmesi konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, bu atama Genel Sekreter tarafından yapılır.

§ 3       Taraflar aynı milliyetten olmadığı sürece tek hakem, üçüncü veya beşinci  hakem taraflarla aynı milliyetten olmamalıdır.

§ 4       Üçüncü bir tarafın ihtilafa müdahalesinin, tahkim mahkemesinin teşkili üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Madde 31

Usul. Masraflar

§ 1       Tahkim mahkemesi, özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak izlenecek usulü kararlaştırır :

a)            davaları, tarafların sunduğu belgelere istinaden ve bunların yorumlarına bağlı kalmaksızın soruşturur ve kararlaştırılır.

b)            davacının istediğinden daha fazlasına veya başka bir şeye ve davalının da kabul ettiğinden daha azına karar veremez.

c)         gerekçeleri usulüne uygun olarak tahkim kararı tahkim mahkemesince kaleme alınır ve Genel Sekreter tarafından taraflara tebliğ edilir.

d)         tahkim mahkemesinin bulunduğu yerdeki aksine amir bir hüküm hariç olmak üzere tarafların aksine anlaşmaları saklı kalması koşuluyla tahkim kararı nihaidir.

§ 2       Hakemlerin ücretleri Genel Sekreter tarafından belirlenir.

§ 3       Giderler ve mahkeme masrafları tahkim kararında takdir edilir ve taraflar arasında nasıl paylaştırılacağı belirtilir.

Madde 32

Zaman aşımı. İcrai kuvvet

§ 1       Hakem usulünün başlatılması zaman aşımının durması konusunda adliye  mahkemesinde dava açmak için uygulanan maddi hukukun öngördüğüyle aynı etkiye sahiptir.

§ 2       Tahkim mahkemesinin kararı  uygulanacağı devletteki gerekli formalitelerin  yerine getirilmesinden sonra üye devletlerin her birinde icrai kuvvet kazanır. Davanın esastan yeniden görülmesi söz konusu değildir.

VI.Fasıl

Sözleşme’nin Değiştirilmesi

33.Madde

Yetki

§ 1       Genel Sekreter, üye devletler tarafından kendisine gönderilen Sözleşme’de değişiklik önerilerini veya kendisinin bizzat hazırladığı önerileri hemen üye devletlerin bilgisine sunar.

§ 2       Paragraf 4 ila 6’da başka bir yetki öngörülmedikçe Genel kurul Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri karar bağlar.

§ 3       Kendisine bir değişiklik önerisi getirilen Genel kurul bu tür bir önerinin Sözleşme’nin Ana Ekleri’ndeki bir veya birçok hükümle sıkı sıkıya bağlantılı olup olmadığına 14.maddenin 6.paragrafında öngörülen oy çoğunluğu ile karar verir. Bu durumda ve  4 – 6. paragrafların ikinci cümlelerinde belirtilen

durumlarda Genel kurul Ana Ekler’in bu hükmünde veya hükümlerinde değişiklik yapılmasına karar vermeye de yetkilidir.

§ 4       Paragraf 3’ün birinci cümlesine uygun olarak alınan Genel kurul kararları saklı kalmak kaydıyla Revizyon komisyonu :

a)        madde 9 ve 27’nin 2 ila 10. paragraflarında ,

b)         CIV Tektip Kuralları’nda (1, 2, 5, 6, 26-39, 41-53 ve 56-60. maddeleri hariç),

c)         CIM Tektip Kuralları’nda (1, 5, 6. maddelerin 1. ve 2. paragrafları; 8,12, 13. maddelerin 2. paragrafı; 14 ve 15. maddelerin 2. ve 3. paragrafları; 19. maddenin 6. ve 7. paragrafları ile 23-27, 30-33, 36-41 ve 44-48 maddeler hariç),

d)        CUV Tektip Kuralları’nda (1,4,5 ve 7-12. maddeler hariç ),

e)         CUI Tektip Kuralları’nda  (1, 2, 4, 8-15, 17-19, 21, 23-25. maddeler hariç),

f)          APTU Tektip Kuralları’nda (1,3 ve 9-11. maddeler ile bu Tektip Kuralların Ekleri hariç ),

g)        ATMF Tektip Kuralları’nda (1, 3 ve 9. maddeler hariç)

değişiklik yapılması ile ilgili önerileri karara bağlar.

Değişiklik önerileri a) – g) şıklarına uygun olarak Revizyon Komisyonu’na sunulduğunda Komisyon’da temsil edilen devletlerin üçte biri, bu önerilerin karar için Genel kurula sunulmasını isteyebilir.

§ 5       RID Uzmanları komisyonu, Tehlikeli eşyaların demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelikte (RID) değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlar. Bu tür öneriler RID Uzmanlar komisyonuna sunulduğunda Komisyon’da temsil edilen devletlerin üçte biri bu önerilerin karar için Genel kurula sunulmasını isteyebilir.

§ 6       Teknik Uzmanlar Komisyonu APTU Tektip Kuralları’nın Ekleri’nde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlar. Bu tür öneriler Teknik Uzmanlar Komisyonu’na sunulduğunda Komisyon’da temsil edilen devletlerin üçte biri bu önerilerin karar için Genel kurula sunulmasını isteyebilir.

Madde 34

Genel kurul kararları

§ 1       Genel kurul tarafından Sözleşme’ de yapılması kararlaştırılan değişiklikler Genel Sekreter tarafından üye devletlere bildirilir.

§ 2       Genel kurul tarafından Sözleşme’de yapılması kararlaştırılan değişiklikler, üye devletlerin üçte ikisinin bu değişiklikleri onayladığı tarihten on iki ay sonra, bu değişiklikleri kabul etmediğini bunlar yürürlüğe girmeden önce bildirimde bulunan devletler hariç,  tüm üye devletler için yürürlüğe girer.

§ 3       Genel kurulca Sözleşme’nin Ana Ekleri’nde yapılması kararlaştırılan değişiklikler 42. maddenin 1. paragrafının, birinci cümlesine uygun olarak bildirimde bulunmayan devletlerin yarısı tarafından onaylandığı tarihten on iki ay sonra, bu değişiklikleri kabul etmediğini bunlar yürürlüğe girmeden önce beyan eden devletler ve 42. maddenin 1. paragrafının birinci cümlesine uygun olarak bildirimde bulunan devletler hariç,  tüm üye devletler için yürürlüğe girer.

§ 4       Üye devletler, Genel kurulca Sözleşme’de yapılması kararlaştırılan değişikliklerin onaylandıklarına ilişkin bildirimlerini ve bu değişikleri kabul etmediklerine ilişkin bildirimlerini Genel Sekreter’e gönderirler. Genel Sekreter, diğer üye devletleri bunlardan haberdar eder.

§ 5       Paragraf 2 ve 3’te öngörülen süreler, değişikliklerin yürürlüğe girmesine ilişkin koşulların yerine getirildiğinin Genel Sekreter’ce bildirildiği tarihten itibaren başlar.

§ 6       Genel Kurul, bir değişikliğin kabulü esnasında, bu değişikliğin 2. veya 3.

paragraflar da öngörülen bir beyanatta bulunacak ve bu değişikliğin yürürlüğe girdikten sonraki on sekiz aylık bir süre içerisinde bu değişikliği onaylamayacak olan her üye devletin bu sürenin bitiminde, örgüt üyeliğinin sona ermesine neden olacak bir nitelikte olduğunu belirtebilir.

§ 7       Genel kurulun kararları Sözleşme’nin Ana Ekleri ile ilgili olduğunda; ilgili Ana Ek’in uygulanması, tanınan sürelerde §3’e uygun olarak itiraz eden üye devletler arasında ve bu devletlerle yapılan taşımalar için, kararların yürürlüğe girişinden itibaren tamamıyla askıya alınır. Genel Sekreter , üye devletlere bu askıya almayı bildirir; bu durum Genel Sekreterin diğer üye devletlere itirazın kaldırıldığını bildirdiği tarihten itibaren başlayan bir ayın bitiminde son bulur.

Madde 35

Komisyon kararları

§ 1       Komisyonlarca kararlaştırılan Sözleşme’deki değişiklikler Genel Sekreter tarafından üye devletlere bildirilir.

§ 2       Revizyon Komisyonu’nun bizatihi Sözleşme’de yapılmasını kararlaştırdığı değişiklikler Genel Sekreter’ in üye devletlere bildirdiği ayı takip eden on ikinci ayın ilk günü bütün üye devletler için yürürlüğe girer. Üye devletler, bildirim tarihinden itibaren dört aylık bir sürede itiraz edebilirler. Üye devletlerin dörtte birinin itiraz etmesi halinde değişiklik yürürlüğe girmez. Eğer bir üye devlet Revizyon Komisyonu’nun aldığı bir karara dört aylık bir süre içinde itiraz eder ve Sözleşme’nin feshini  bildirirse, bu fesih bildirimi, kararın yürürlüğe girişinin öngörüldüğü tarihte etkisini doğurur.

§ 3       Revizyon Komisyonu’nun Sözleşme’nin Ana Ekleri’nde yapılmasını kararlaştırdığı değişiklikler, Genel Sekreter’in bunları üye devletlere bildirdiği ayı takip eden on ikinci ayın ilki günü bütün üye devletler için yürürlüğe girer. RID Uzmanlar Komisyonu ve Teknik Uzmanlar Komisyonu’nca kararlaştırılan değişiklikler, Genel Sekreter’ in bunları üye devletlere bildirdiği ayı takip eden altıncı ayın ilk günü bütün üye devletler için yürürlüğe girer.

§ 4       Üye devletler 3. paragrafta belirtilen bildirim tarihinden itibaren dört aylık bir sürede itirazda bulunabiliriler. Üye devletlerin dörtte birinin itiraz etmesi halinde değişiklik yürürlüğe girmez. Bir karara öngörülen sürelerde itiraz eden üye devletlerde ilgili Ana Ek’ in uygulanması, kararların geçerlilik kazandığı tarihten itibaren üye devletler arasında ve bu devletler ile yapılan taşımalar için bütünüyle askıya alınır. Bununla birlikte, bir teknik normun geçerli kılınmasına veya tektip teknik bir talimatın kabulüne itiraz edilmesi halinde, kararların geçerlilik kazandığı tarihten itibaren üye devletler arasında veya bu devletler ile yapılan taşımalar konusunda sadece söz konusu norm veya talimat askıya alınır; kısmi itiraz olması halinde de aynı durum geçerlidir.

§ 5       Genel Sekreter üye devletleri 4. paragrafta sözü edilen askıya alışlardan haberdar eder. Askıya alma, Genel Sekreter’ in diğer üye devletlere böyle bir itirazın geri çekildiğini bildirdiği günden itibaren geçen bir aylık bir sürenin bitiminde kaldırılır.

§ 6       Paragraf 2 ve 4’te öngörülen itiraz sayısının belirlenmesinde :  

a)            oy hakkı olmayan (14. maddenin 5. paragrafı, 26.maddenin 7. paragrafı veya 40. maddenin 4. paragrafı )

b)            ilgili komisyona  üye olmayan (16. maddenin 1. paragrafının ikinci cümlesi),

c)            APTU Tektip Kuralları’nın 9. maddesinin 1. paragrafına uygun olarak bildirimde bulunan

üye devletler dikkate alınmaz. 

VII. Fasıl

Nihai Hükümler

Madde 36

Depoziter

§ 1       Genel Sekreter bu Sözleşme’nin  depoziteridir. Saklayıcı olarak görevleri Antlaşmalar Hukuku konusundaki 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Sözleşmesi’nin VII. Bölüm’ünde belirtilmiştir.

§ 2       Depoziterlik görevlerinin yerine getirilmesi konusunda bir üye devlet ile depoziter arasında itilaf çıkması halinde sdepoziter veya ilgili üye devlet, konuyu diğer üye devletlerin bilgisine ya da gerektiğinde Yönetim kurulunun kararlarına sunmalıdır.

Madde 37

Sözleşmeye katılma

§ 1       Sözleşme, topraklarında bir demiryolu altyapısının işletildiği her devletin katılımına açıktır.

§ 2       Sözleşme’ye katılmak isteyen bir devlet, depozitere bir talepte bulunur. Depoziter de bu talebi üye devletlere duyurur.

§ 3       Talep, beş üye devletin depoziter nezdinde yaptığı itiraz hariç olmak üzere, 2. paragrafta belirtilen bildirimden üç ay sonra kendiliğinden kabul edilir. Depoziter, bu hususu, talepte bulunan devlete ve diğer üye devletlere vakit geçirmeden bildirir. Katılım, bu bildirimi izleyen üçüncü ayın ilk günü geçerlilik kazanır.

§ 4       Talep, en az beş üye devletin 3. paragrafta öngörülen süre içerisinde itiraz etmesi halinde, bu konuda karar verecek olan Genel kurula  sunulur.

§ 5       Madde 42 saklı kalmak koşuluyla, Sözleşme’ye her katılım, katılımın etkilerini doğurmaya başladığı esnada Sözleşme’nin yürürlükte olan haline katılımdır.

Madde 38

Ekonomik bütünleşme amaçlı bölgesel örgütlerin katılımı

§ 1       Sözleşme, bir ya da birden çok üye devletin üye olduğu ve bu Sözleşme’nin kapsadığı konularda üyeleri için zorunlu olan mevzuatlarını kabul etme yetkisine sahip ekonomik bütünleşme amaçlı bölgesel örgütlerin katılımına açıktır. Bu katılımın koşulları Örgüt ile bölgesel örgüt arasında imzalanan bir anlaşma ile belirlenir.

§ 2       Bölgesel örgüt kendi üyelerinin Sözleşme uyarınca sahip oldukları hakları, yetkisi dahilinde olan konuları içerdikleri ölçüde kullanabilir. Bu husus, 26. maddede belirtilen mali yükümlülükler hariç olmak üzere Sözleşme uyarınca üye devletlere düşen yükümlülükler için de geçerlidir.

§ 3       Madde 35’in 2. ve 4. paragraflarında öngörülen oy hakkı ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla, bölgesel örgüt, aynı zamanda Örgüt’ün de üyesi olan devletlerden oluşan kendi üyelerininkine eşit bir oy sayısına sahiptir. Bu üyeler özellikle oy haklarını sadece 2. paragrafta öngörüldüğü ölçüde kullanabilirler. Bölgesel örgüt, IV. Fasıl’ la ilgili konularda oy kullanamaz.

§ 4       Üyeliğin sona erdirilmesinde 41. madde kıyaslama yoluyla uygulanır.

Madde 39

Ortak üyeler

§ 1       Topraklarında bir demiryolu altyapısının işletildiği her devlet Örgüt’e ortak üye olabilir. 37. maddenin 2 – 5 paragrafları kıyaslama yoluyla uygulanır.

§ 2       Bir ortak üye, 13. maddenin 1. paragrafının a)   ve c)  ila f) şıklarında sözü edilen organların çalışmalarına yalnızca danışman sıfatıyla katılabilir.

Ortak bir üye Yönetim kuruluna üye olarak atanamaz. Örgüt’ ün masraflarına aidatların yüzde 0,25’ i oranında katılır. (26. maddenin 3. paragrafı).

§ 3       Ortak üyeliğin sona erdirilmesinde 41. madde kıyaslama yoluyla uygulanır.

Madde 40

Üyeliğin askıya alınması

§ 1       Bir üye devlet kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı topraklarında artık hiç bir demiryolu trafiği gerçekleşmediği zaman Sözleşme’yi fesh etmeden Örgüt’ten üyeliğinin askıya alınmasını talep edebilir.

§ 2       Yönetim kurulu, üyeliğin askıya alınması talebini karara bağlar. Söz konusu talep kurulun toplanacağı tarihten en geç üç ay önce Genel Sekreter’ e iletilmelidir.

§ 3       Üyeliğin askıya alınması, Yönetim kurulu kararının Genel Sekreterce, üye devletlere bildirildiği tarihi takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer Üyeliğin askıya alınması, ilgili üye devletin, toprakları üzerinde uluslararası demiryolu trafiğinin yeniden başladığını bildirmesiyle sona erer. Genel Sekreter, bunu, diğer üye devletlere vakit geçirmeden bildirir.

§ 4       Üyeliğin askıya alınması :

a)            üye devletin, Örgüt masraflarına katılma yükümlülüğünden muaf tutulması,

b)            Örgüt’ün organlarındaki oy hakkının askıya alınması,

c)            34. maddenin 2 ve 3. paragraflarında ve 35. maddenin 2 ve 4. paragraflarında öngörülen itiraz hakkının askıya alınması

sonucunu doğurur.

Madde 41

Sözleşme’nin feshi

§ 1       Sözleşme her zaman fesh edilebilir.

§ 2       Fesh etmek isteyen her bir üye devlet bu konuyu depozitere bildirir. Fesih, izleyen yılın 31 Aralığında geçerlilik kazanır.

Madde 42

Sözleşmeyle ilgili bildirimler ve çekinceler

§ 1       Her üye devlet, Sözleşme’nin bazı Ana Ekler’ini tamamen uygulamayacağını her zaman için bildirebilir. Ayrıca bizatihi Sözleşme’nin veya Ana Ekleri’nin bazı hükümlerinin uygulanmamasına ilişkin bildirimler  ve çekincelerin kabul edilmesi, bunların hükümlerde açıkça öngörülmeleri halinde mümkündür.

§ 2       Çekinceler veya bildirimler depozitere iletilir. Bunlar, Sözleşme’nin ilgili devlet için yürürlüğe girdiği anda geçerlilik kazanır. Bu yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan her bildirim bu bildirimi izleyen yılın 31 Aralık günü geçerlilik kazanır. Depoziter bu hususu üye devletlere bildirir.

Madde 43

Örgüt’ün feshi

§ 1       Genel kurul, Örgüt’ ün feshine ve görevlerinin başka bir hükümetler arası örgüte olası devrine, gerektiğinde bu devir koşullarını söz konusu örgütle belirleyerek karar verebilir.

§ 2       Örgüt’ ün feshi halinde, taşınır ve taşınmaz varlıkları, 1. paragrafa uygun olarak alınan karar tarihinden önceki son beş takvim yılı boyunca kesintisiz olarak Örgüt üyesi olan devletlere tahsis edilir. Bu tahsis işlemi, söz konusu üye devletlerin beş yıl boyunca Örgüt masraflarına yaptıkları katkıların yüzde olarak ortalama oranına göre yapılır.

Madde 44

Geçiş hükmü

34. maddenin 7. paragrafında, 35 maddenin 4. paragrafında, 41. maddenin 1. paragrafında ve 42. maddede öngörülen hallerde mevcut sözleşmeler için CIV Tektip Kuralları’na, CIM Tektip Kuralları’na, CUV Tektip Kuralları’na ve CUI Tektip Kuralları’na tabi olan sözleşmelerin imzalanması esnasında yürürlükte olan hukuk geçerlidir.

Madde 45

Sözleşme’nin metinleri

§ 1       Sözleşme Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde kaleme alınmıştır. İhtilaf halinde, yalnızca Fransızca metin geçerlidir.

§ 2       İlgili devletlerden birinin önerisi üzerine, Örgüt, Sözleşme’nin diğer dillerde resmi çevirilerini yayınlar ancak, bu dillerden birinin en az iki üye devletin topraklarında resmi dil olması gerekir. Bu çeviriler, ilgili üye devletlerin yetkili servisleriyle işbirliği yapılarak hazırlanır.