Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (ROTTERDAM KONVANSİYONU)
Bu Konvansiyona Taraf Devletler,
Eşitlik ve karşılıklı çıkara dayalı uluslararası ticaretin, Devletler
arasındaki dostluk ilişkilerini desteklemede önemli bir unsur olduğuna
inandığını tekrarlayarak,
Uluslararası ticaret hukukunun aşamalı olarak uyumlaştırılması ve
birleştirilmesinin, uluslararası ticaretin akışına yönelik yasal engellerin
azaltılmasında veya ortadan kaldırılmasında, tüm Devletler arasındaki eşitlik,
adalet ve ortak çıkarlara dayanan evrensel ekonomik işbirliğine ve tüm
insanların refahına önemli ölçüde katkı sağladığına inanarak,
25 Ağustos 1924 tarihinde Brüksel’de imzalanan Konşimentolarla ilgili
Kimi Hukuk Kurallarının Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme ve onun Protokolleri ile 31 Mart 1978 tarihinde Hamburg’da
imzalanan Denizyoluyla Yük taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler
Konvansiyonunun, denizyoluyla yük taşınmasını düzenleyen yasanın
uyumlaştırılmasına önemli katkısının farkında olarak,
Bu konvansiyonların kabul edilmesinden bu yana gerçekleşen teknolojik
ve ticari gelişmelerin ve bunları birleştirme ve modernleştirme ihtiyacının
bilinciyle,
Taşıtanların ve taşımacıların, diğer taşıma şekillerini de içine alan deniz
taşımacılığı sözleşmelerinin geçerliliğini destekleyecek bağlayıcı evrensel bir
rejimin eksikliğinden muzdarip olduklarına dikkat çekerek,
Kısmen veya tamamen denizyoluyla taşımacılığa ilişkin uluslararası
sözleşmeleri düzenleyen yeknesak kurallar benimsenmesinin, yasal kesinliği
destekleyeceğine, uluslararası yük taşımacılığının verimliliğini arttıracağına
ve önceden uzakta olan taraflara ve pazarlara erişim için yeni olanaklar
sağlayacağına ve böylece ticaret ve ekonomik kalkınmanın hem yerel hem de
uluslararası düzeyde desteklenmesinde hayati rol oynayacağına inanarak,
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:
2

 1. Kısım
  Genel hükümler
 2. Madde
  Tanımlar
  İşbu Konvansiyonda:
 3. “Taşıma sözleşmesi” bir taşımacının, navlun ücretinin ödenmesi
  karşılığında, bir yerden bir yere yük taşıma işi üstlendiği sözleşme anlamına
  gelir. Sözleşme, deniz yoluyla taşımaya ilişkindir ve deniz taşımacılığına ek
  olarak diğer taşıma şekillerini de kapsayabilir.
 4. “Miktar Sözleşmesi” belirtilen miktarda yükün, kararlaştırılan süre içinde
  sevkiyatlar dizisi halinde taşınmasına ilişkin bir taşıma sözleşmesidir. Miktar
  tayini, minimum, maksimum veya belirli bir aralık şeklinde olabilir.
 5. “Layner taşımacılığı”, halka yayım veya benzeri yollarla sunulan
  taşımacılık hizmeti anlamına gelir ve belirtilen limanlar arasında, kamuya
  açık sefer tarifelerine uygun olarak, düzenli programlara göre işleyen
  gemilerle sağlanan taşımacılığı kapsar.
 6. “Layner dışı taşımacılık”, layner taşımacılığı dışındaki herhangi bir
  taşımacılık anlamına gelir.
 7. “Taşıyan”, bir taşıtan ile taşıma anlaşması yapan kişi anlamına gelir.
 8. (a) “İfa eden taraf”, söz konusu kişinin doğrudan veya dolaylı olarak,
  taşıyanın talebiyle veya taşıyanın gözetimi veya kontrolü altında hareket
  etmesi ölçüsünde, bir sözleşme çerçevesinde, taşıyanın yüklerin teslim
  alınması, yüklenmesi, elleçlenmesi, istiflenmesi, taşınması, gözetimi,
  boşaltılması ve teslim edilmesi ile ilgili yükümlülüklerinden herhangi birini
  ifa eden veya ifa etmeyi üstlenen, taşıyan dışındaki bir kişi anlamına gelir.
  (b) “İfa eden taraf”, taşıyan yerine, doğrudan veya dolaylı olarak bir
  taşıtan, bir belge üzerindeki taşıtan, bir idare eden taraf ya da alıcı tarafından
  tutulan bir kişiyi kapsamaz. 3
 9. “Limanda faaliyet gösteren kuruluşlar” bir ifa eden tarafın yüklerinın bir
  geminin yükleme limanına varışı ile geminin boşaltma limanından ayrılışı
  arasındaki süre boyunca herhangi bir taşıyan yükümlülüğünü ifa etmesi veya
  ifa etmeyi üstlenmesi durumunu ifade eder. Bir kara taşımacısı, ancak
  hizmetlerini yalnızca bir liman bölgesinde ifa ediyorsa veya ifa etmeyi
  üstleniyorsa, bir limanda faaliyet gösteren kuruluşlar olabilir.
 10. “Taşıtan”, bir taşıyan ile taşıma anlaşması yapan kişi anlamına gelir.
 11. “Belge üzerindeki taşıtan”, taşıma belgesinde veya elektronik nakliye
  kaydında “taşıtan” olarak adı geçen, taşıtanın dışındaki bir kişi anlamına gelir.
 12. “Hamil”:
  (a) Ciro edilebilir bir taşıma belgesinin sahibi olan ve (i) belge bir
  sipariş belgesi ise, bu belgede taşıtan veya alıcı ya da belgenin usulüne uygun
  olarak ciro edildiği kişi olarak belirtilen veya (ii) belge bir beyaz ciro sipariş
  veya hamiline yazılı bir belge ise, bunun hamili veya
  (b) 9. maddenin 1. fıkrasında belirtilen prosedürler uyarınca, kendisine
  ciro edilebilir bir elektronik nakliye kaydı verilen veya aktarılan kişi anlamına
  gelir.
 13. “Alıcı”, bir taşıma sözleşmesi veya bir taşıma belgesi yahut da bir
  elektronik nakliye kaydı çerçevesinde yükleri teslim almaya yetkili kişi
  anlamına gelir.
 14. Yükleri “idare hakkı”, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde, taşıyana 10.
  Kısma uygun olarak, yüklerle ilgili talimat verme hakkı anlamına gelir.
 15. “İdare eden taraf”, 51. Madde uyarınca, idare hakkını icra etme hakkına
  sahip kişi anlamına gelir.
 16. “Taşıma belgesi”, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde, taşıyanın
  hazırladığı ve
  (a) Taşıyanın veya bir ifa eden tarafın bir taşıma sözleşmesi
  çerçevesinde, yükleri teslim aldığını kanıtlayan ve
  (b) bir taşıma sözleşmesini kanıtlayan veya içeren
  belge anlamına gelir.
 17. “Ciro edilebilir taşıma belgesi “, “emrine” veya “ciro edilebilir” ibaresi
  ya da belgenin tabi olduğu geçerli yasa gereği, aynı etkiye sahip başka uygun
  4
  bir ibare ile, yüklerin taşıtanın emrine, alıcının emrine veya hamiline
  gönderilmiş olduğunu gösteren ve “ciro edilemez” olduğu açıkça beyan
  edilmeyen taşıma belgesi anlamına gelir.
 18. “Ciro edilemez taşıma belgesi”, ciro edilebilir bir taşıma belgesi
  olmayan taşıma belgesi anlamına gelir.
 19. “Elektronik iletişim”, elektronik, optik, dijital veya benzeri araçlarla
  üretilen, gönderilen, alınan veya depolanan ve bunun sonucunda iletilen
  bilgilerin daha sonra başvurulmak üzere kullanılabilecek şekilde erişilebilir
  hale gelen bilgiler anlamına gelir.
 20. “Elektronik taşıma kaydı”, bir taşıyanın bir taşıma sözleşmesi
  çerçevesinde, elektronik iletişim yoluyla düzenlediği bir veya birden fazla
  mesajdaki, taşıyan tarafından düzenlenmesiyle aynı anda veya
  düzenlenmesinden sonra mantıksal olarak elektronik taşıma kaydı ile ek
  formunda bağlantılı olan veya elektronik taşıma kaydı ile başka bir şekilde
  bağlantısı bulunan ve dolayısıyla elektronik taşıma kaydının bir parçası haline
  gelen bilgileri de kapsayan,
  (a) Taşıyanın veya ifa eden tarafın bir taşıma sözleşme çerçevesinde
  yükleri aldığını belgeleyen ve
  (b) Bir taşıma sözleşmesini belgeleyen veya içeren
  bilgiler anlamına gelir.
 21. “Ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı”,
  (a) “emrine” veya “ciro edilebilir” ibareleriyle veya kaydın tabi
  olduğu yasanın öngördüğü uygun başka bir ibare ile, yüklerin taşıtanın emrine
  veya alıcının emrine gönderildiğini gösteren ve açıkça “ciro edilebilir
  değildir” veya “ciro edilemez” ibaresi içermeyen ve
  (b) Kullanımı, 9. maddenin 1. fıkrasının gerekliliklerine uyan
  bir elektronik taşıma kaydı anlamına gelir.
 22. “Ciro edilemez elektronik taşıma kaydı”, ciro edilebilir elektronik
  taşıma kaydı olmayan bir elektronik taşıma kaydı anlamına gelir.
 23. Bir ciro edilebilir elektronik taşıma kaydının “düzenlenmesi”, kaydın,
  kaydın oluşturulduğu andan itibaren geçerliliği sona erene kadar özel kontrole
  tabi olmasını sağlayan prosedürlere uygun olarak düzenlenmesi anlamına
  gelir.
 24. Bir ciro edilebilir elektronik taşıma kaydının “devri”, kayda ilişkin özel
  kontrolün devri anlamına gelir.
  5
 25. “Sözleşme detayları”, taşıma sözleşmesine veya yüklere ilişkin, taşıma
  belgesi veya elektronik taşıma kaydında belirtilen herhangi bir bilgi (koşullar,
  notlar, imzalar ve cirolar dahil) anlamına gelir.
 26. “Yük”, bir taşıyanın taşıma sözleşmesi çerçevesinde taşımayı üstlendiği
  ve taşıyan tarafından veya taşıyan adına tedarik edilmeyen ambalaj ve
  herhangi bir ekipman ya da konteynırı da kapsayan her türlü eşya, mal ve ürün
  anlamına gelir.
 27. “Gemi”, yüklerin denizyoluyla taşınmasından kullanılan herhangi bir
  araç anlamına gelir.
 28. “Konteynır”, yüklerin bir arada tutulması için kullanılan herhangi bir
  kap, taşınabilir tank veya platform, trampa gövdesi veya benzeri başka bir
  birim yük veya bu birim yüke yardımcı herhangi bir ekipman anlamına gelir.
 29. “Taşıt”, bir kara yolu veya demiryolu yük aracı anlamına gelir.
 30. “Navlun”, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde yüklerin taşınması
  karşılığında taşıyana ödenen ücret anlamına gelir.
 31. “İkamet yeri”, (a) bir şirketin veya başka bir tüzel kişinin ya da bir
  gerçek ya da tüzel kişi ortaklığının (i) hangisi geçerli ise, kanuni merkezi veya
  kuruluş yeri ya da genel merkezinin (ii) merkezi yönetiminin veya (iii) şirket
  iş merkezinin bulunduğu ve (b) bir gerçek kişinin ikamet ettiği yer anlamına
  gelir.
 32. “Yetkili mahkeme”, Sözleşmeyi Yapan Devletin sınırları içinde bulunan
  ve söz konusu Devletin mahkemeleri arasındaki iç yargı çevresi paylaşımı
  kurallarına göre, ihtilafı çözme yetkisine sahip olabilecek herhangi bir
  mahkeme anlamına gelir.
  2.Madde
  Bu Konvansiyonun Yorumlanması
  Bu Konvansiyonun yorumlanmasında, Konvansiyonun uluslararası
  niteliği ve uluslararası ticarette iyi niyetle uygulanmasında ve
  gözetilmesindeki yeknesaklığın desteklenmesi ihtiyacı göz önünde
  bulundurulacaktır.
 33. Madde
  Form gereklilikleri
 34. maddenin 2. fıkrası; 23. maddenin 1 ila 4. fıkraları; 36. maddenin
  1(b), (c) ve (d) bentleri; 40. maddenin 4(b) bendi; 44. madde; 48. maddenin 3.
  fıkrası; 51. maddenin 1. Fıkrası;63. madde; 66. madde; 67. maddenin 2.
  Fıkrası; 75. maddenin 4. Fıkrası ve 80. maddenin 2. ve 5. fıkraları yazılı
  olacaktır. Söz 6
  konusu araçların kullanımının yazışmayı gönderen kişinin ve yazışmayı alan
  kişinin onayına tabi olması koşuluyla, bu amaç doğrultusunda, elektronik
  yazışmalar kullanılabilir.
 35. Madde
  Savunma ve sorumluluk sınırlarının geçerliliği
 36. İşbu Konvansiyonun, taşıyana ait bir savunma veya sorumluluk sınırı
  sağlayabilecek herhangi bir hükmü, ister sözleşmeden, ister haksız fiilden
  isterse başka bir şekilde ortaya çıksın, bir taşıma sözleşmesi kapsamındaki
  yüklerin zarar görmesi, hasar görmesi veya teslimatındaki herhangi bir
  gecikme ile ilgili olarak veya işbu Konvansiyon çerçevesindeki başka bir
  yükümlülüğün ihlali nedeniyle, aşağıdakiler aleyhine başlatılan herhangi bir
  adli işlem veya tahkim işleminde geçerlidir.
  (a) Taşıyan veya bir limanda faaliyet gösteren taraf ;
  (b) Gemide hizmet sağlayan kaptan, mürettebat veya başka herhangi bir
  kişi veya
  (c) Taşıyanın veya limanda faaliyet gösteren tarafın çalışanları.
 37. Bu Konvansiyonun taşıtan veya belge üzerindeki taşıtana savunma
  sağlayacak herhangi bir hükmü, ister sözleşmeden, ister haksız fiilden isterse
  başka bir şekilde ortaya çıksın, taşıtan, belge üzerindeki taşıtan veya bunların
  altyüklenicileri, acenteleri veya çalışanları aleyhine başlatılan herhangi bir
  adli işlem veya tahkim işleminde geçerlidir.
 38. Kısım
  Uygulama kapsamı
 39. Madde
  Genel uygulama kapsamı
 40. 6. Maddeye tabi olarak, işbu Konvansiyon, teslim alma yeri ve teslimat
  yerinin farklı Devletlerin sınırları içinde olduğu ve taşıma sözleşmesine göre,
  aşağıdaki yerlerden herhangi birinin bir Konvansiyona Taraf Devletin sınırları
  dahilinde yer alması durumunda, bir deniz taşımasının yükleme limanı ile
  aynı deniz taşımasının boşaltma limanının farklı Devletlerin sınırları
  dahilinde olduğu taşıma sözleşmeleri için geçerlidir:
  (a) Teslim alma yeri;
  (b) Yükleme limanı
  (c) Teslimat yeri veya
  (d) Boşaltma limanı 7
 41. Bu Konvansiyon, geminin, taşıyanın, ifa eden tarafların, taşıtanın, alıcının
  veya ilgili başka bir tarafın milliyetine bakılmaksızın uygulanır.
 42. Madde
  Özel istisnalar
 43. Bu Konvansiyon, layner taşımacılığında aşağıdaki sözleşmeler için
  geçerli değildir:
  (a) Gemi kiralama sözleşmeleri ve
  (b) Bir geminin veya bir gemi üzerindeki herhangi bir alanın
  kullanılmasına ilişkin diğer sözleşmeler.
 44. Bu Konvansiyon, aşağıdaki durumlar söz konusu olmadıkça, layner dışı
  taşımacılıktaki taşıma sözleşmeler için geçerli değildir:
  (a) Taraflar arasında, bir gemi veya bir gemi üzerindeki herhangi bir
  alanın kullanılmasına ilişkin herhangi bir gemi kiralama sözleşmesi veya başa
  bir sözleşme bulunması,
  (b) Bir taşıma belgesi veya bir elektronik taşıma kaydı düzenlenmesi.
 45. Madde
  Kimi taraflar üzerindeki geçerlilik
 46. maddeye bakılmayarak, işbu Konvansiyon, taşıyan ve bu
  Konvansiyonun kapsamı dışında tutulan gemi kiralama sözleşmesi veya başka
  bir sözleşmenin asıl taraflarından biri olmayan alıcı, idare eden taraf veya
  hamil arasındaymış gibi uygulanır. Ancak işbu Konvansiyon, 6. Madde
  uyarınca kapsam dışına bırakılan bir taşıma sözleşmesinin asıl tarafları
  arasındaymış gibi uygulanmaz.
 47. Kısım
  Elektronik taşıma kayıtları
 48. Madde
  Elektronik taşıma kayıtlarının kullanımı ve geçerliliği
  İşbu Konvansiyonda belirtilen gerekliliklere tabi olarak:
  (a) bir elektronik taşıma kaydının düzenlenmesi ve ardından da
  kullanımının, taşıyanın ve taşıtanın izniyle gerçekleşmesi şartıyla, işbu
  Konvansiyon çerçevesinde bir taşıma belgesinde bulunması gereken herhangi
  bir şey, bir elektronik taşıma kaydına kaydedilebilir ve 8
  (b) Bir elektronik taşıma kaydının düzenlenmesi, münhasır kontrolü veya
  devri, bir taşıma belgesinin düzenlenmesi, münhasır kontrolü veya devriyle
  aynı etkiye sahip olacaktır.
 49. Madde
  Ciro edilebilir elektronik taşıma kayıtlarının kullanımına ilişkin prosedürler
 50. Bir ciro edilebilir elektronik taşıma kaydının kullanımı, aşağıdakileri
  sağlayan prosedürlere tabi olacaktır:
  (a) Bu kaydın hedef hamiline verilme ve devredilme şekli,
  (b) Ciro edilebilir elektronik taşıma kaydının bütünlüğünü koruduğuna
  ilişkin güvence;
  (c) Hamilinin, hamili olduğunu kanıtlama şekli ve
  (d) Hamile teslim işleminin gerçekleştiğini veya 10. maddenin 2. fıkrası
  veya 47. Maddenin 1(a)(ii) ve (c) bentleri uyarınca, elektronik taşıma
  kaydının etkisini veya geçerliliğini kaybetmiş olduğunu teyit etme şekli
 51. İşbu maddenin 1. fıkrasındaki prosedürler, sözleşme detaylarında ele
  alınacaktır ve itirazsız doğrulanabilmelidir.
 52. Madde
  Ciro edilebilir taşıma belgesinin veya ciro edilebilir elektronik taşıma
  kaydının değiştirilmesi
 53. Ciro edilebilir bir taşıma belgesi düzenlenmişse ve taşıyan ve hamil bu
  belgeyi ciro edilebilir bir elektronik taşıma kaydı ile değiştirmeye karar
  verirlerse:
  (a) Hamil, ciro edilebilir taşıma belgesini veya birden fazla
  düzenlenmişse, bunların tümünü taşıyana teslim edecektir
  (b) Taşıyan, hamile, ciro edilebilir bir taşıma belgesinin yerine
  geçtiğine ilişkin bir beyan içeren bir ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı
  düzenleyecektir ve
  (c) Ciro edilebilir taşıma belgesi, bundan sonra hiçbir etkiye veya
  geçerliliğe sahip olmayacaktır. 9
 54. Ciro edilebilir bir elektronik taşıma kaydı düzenlenmişse ve taşıyan ve
  hamil bu elektronik taşıma kaydını ciro edilebilir bir taşıma belgesi ile
  değiştirmeye karar verirlerse:
  (a) Taşıyan, hamile, elektronik taşıma belgesi yerine, ciro edilebilir
  elektronik taşıma kaydının yerine geçtiğine ilişkin bir beyan içeren bir ciro
  edilebilir bir taşıma belgesi düzenleyecektir ve
  (b) Elektronik taşıma kaydı, bundan sonra hiçbir etkiye veya geçerliliğe
  sahip olmayacaktır.
 55. Kısım
  Taşıyanın yükümlülükleri
 56. Madde
  Yüklerin taşınması ve teslim edilmesi
  Taşıyan, işbu Konvansiyona tabi olarak ve taşıma sözleşmesinin
  koşulları uyarınca, yükleri varış yerine taşıyacak ve bunları aşıcıya teslim
  edecektir.
 57. Madde
  Taşıyanın sorumluluk süresi
 58. İşbu Konvansiyon çerçevesinde taşıyanın yüklere ilişkin sorumluluk
  süresi, taşıyanın veya bir i ifa eden tarafın yükleri taşımak üzere teslim aldığı
  anda başlar ve yükleri teslim ettiği anda sonra erer.
 59. (a) Teslim alma yerinin yasa veya düzenlemeleri, yüklerin bir makama
  veya taşıyanın bunları alabileceği başka bir üçüncü kişiye teslim edilmesini
  gerektiriyorsa, taşıyanın sorumluluk süresi, taşıyanın yükleri söz konusu
  makam ya da diğer üçüncü şahıstan teslim aldığı anda başlar.
  (b) Teslimat yerinin yasa veya düzenlemeleri, yüklerin bir makama veya
  taşıyanın bunları alabileceği başka bir üçüncü kişiye teslim edilmesini
  gerektiriyorsa, taşıyanın sorumluluk süresi, taşıyanın yükleri söz konusu
  makama ya da diğer üçüncü şahsa teslim ettiği anda başlar.
 60. Taşıyanın sorumluluk süresini belirlemek amacıyla, taraflar yüklerin
  teslim alınma ve teslim edilme yerini ve zamanını kararlaştırabilirler ancak
  taşıma sözleşmesindeki bir hüküm aşağıdakiler ölçüsünde hükümsüz
  olacaktır: 10
  (a) Taşıma sözleşmesine göre, yüklerin teslim alınma zamanı ilk
  yüklemenin başlamasından sonraki bir tarihte ise ya da
  (b) Taşıma sözleşmesine göre, yüklerin teslim edilme zamanı son
  boşaltma ın tamamlandığı tarihten önce ise
 61. Madde
  Özel yükümlülükler
 62. Taşıyan 12. maddede tanımlanan sorumluluk süresi boyunca ve 26.
  maddeye tabi olarak, yükleri gerektiği gibi ve dikkatli bir şekilde teslim
  alacak, yükleyecek, elleçleyecek, istifleyecek, taşıyacak, muhafaza edecek,
  boşaltacak ve teslim edecektir.
 63. İşbu maddenin 1. Fıkrasına bakılmaksızın ve 4. kısım ve 5. ila 7.
  kısımlardaki hükümlere halel getirmeksizin, taşıyan ve taşıtan, yüklerin
  yüklenmesi, elleçlenmesi, istiflenmesi ve boşaltılmasının, taşıtan, belge
  üzerindeki taşıtan veya alıcı tarafından ifa edilmesine karar verebilirler. Bu
  yöndeki bir karar, sözleşme detaylarında belirtilecektir.
 64. Madde
  Deniz seferlerinde geçerli özel yükümlülükler
  Taşıyan, deniz seferinden önce, deniz seferinin başında ve deniz seferi
  sırasında, aşağıdakilere özen gösterecektir:
  (a) Gemiyi sefere elverişli hale getirme ve sefere elverişli halde tutmak;
  (b) Gemiyi gereken mürettebat, ekipman ve erzakla donatmak ve
  mürettebat, ekipman ve erzakla donatılmış hale tutmak ve
  (c) Yüklerin içinde taşındığı geminin ambarlarını ve diğer tüm
  kısımlarını ve taşıyanın tedarik ettiği ve yüklerin içinde veya üzerinde
  taşındığı konteynırların teslim alınmaya, taşınmaya ve korunmaya uygun ve
  güvenilir hale getirmek ve bu halde tutmak
 65. Madde
  Tehlike teşkil edebilecek yükler
  11 ve 13. maddelere bakılmayarak, bir taşıyan veya ifa eden taraf,
  yüklerin insanlara, yüklere veya çevreye yönelik fiili bir tehlike teşkil etmesi
  veya yüklerin mantık çerçevesinde taşıyanın sorumluluk süresi içinde
  insanlara, yüklere veya çevreye yönelik fiili bir tehlike teşkil edebilecek
  olması durumunda, söz konusu yükleri teslim almayı veya yüklemeyi
  reddedebilir veya yüklememe, imha etme veya yükleri zararsız hale getirmek
  de dahil olmak üzere, başka önlemler alabilir. 11
 66. Madde
  Yüklerin sefer sırasında gözden çıkarılması
  11., 13. ve 14. maddelere bakılmayarak, taşıyan veya ifa eden taraf,ortak
  güvenlik için veya insan yaşamının veya aynı yolculuğa dahil olan diğer
  yükleri riskten korumak amacıyla, gözden çıkarmanın mantıklı olduğu
  durumlarda, denizdeyken yükleri gözden çıkarabilir.
 67. Kısım
  Taşıyanın kayıp, hasar veya gecikme sorumluluğu
 68. Madde
  Sorumluluğun dayanağı
 69. Müştekinin kayıp, hasar veya gecikmenin veya gerçekleşmesine katkısı
  bulunan olay veya koşulun 4. kısımda tanımlanan taşıyan sorumluluk süresi
  dahilinde gerçekleştiğini ispat etmesi durumunda, Taşıyan, yüklerin kaybında,
  zarar görmesinden ve teslimatının gecikmesinden sorumludur.
 70. Taşıyan, kayıp, hasar veya gecikmenin nedeninin veya nedenlerinden
  birinin kendi hatasına veya 18. maddede bahsedilen herhangi bir kişiye
  atfolunabilir olmadığını ispat ederse, işbu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen
  sorumluluğunun tamamından veya bir kısmından kurtulur.
 71. Taşıyan, işbu maddenin 2. Fıkrasında belirtilen hatanın bulunmadığını
  ispat etmek yerine, kayıp, hasar veya gecikmeye aşağıdaki olay veya
  koşullardan birinin veya birkaçının neden olduğunu veya katkı sağladığını
  ispat ederse, işbu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen sorumluluğunun
  tamamından veya bir kısmından kurtulur.
  (a) Doğal Felaketler;
  (b) Deniz veya başka gezinilebilir su kaynaklı riskler, tehlikeler veya
  kazalar;
  (c) Savaş, düşmanlık, silahlı çatışma, korsanlık, terörizm, isyan ve halk
  ayaklanması
  (d) Karantina kısıtlamaları; alıkoyma, tutuklama veya el koyma da
  dahil olmak üzere, hükümetler, resmi makamlar, yöneticiler veya insanların
  müdahaleleri veya bunlar tarafından oluşturulan ve taşıyana veya 18.
  maddede bahsedilen herhangi bir kişiye atfolunabilir olmayan engeller.
  (e) Grevler, lokavtlar, iş durdurmalar veya iş engellemeler;
  (f) Gemide yangın;
  (g) Durum tespiti sırasında tespit edilemeyen gizli kusurlar;
  12
  (h) Taşıtan, belge üzerindeki taşıtan, idare eden taraf veya taşıtan veya
  belge üzerindeki taşıtanın 33. veya 34. maddeler uyarınca fiillerinden sorumlu
  olacağı başka herhangi bir kişinin fiili veya ihmali;
  (g) Taşıyan veya ifa eden taraf, bu faaliyeti taşıtan, belge üzerindeki
  taşıtan veya alıcı adına ifa etmediği sürece, 13. maddenin, 2. fıkrası uyarınca,
  bir anlaşmaya göre ifa edilen yükün yükleme, elleçleme, istifleme veya
  boşaltma işlemleri,
  (h) Yüklerin içsel kusuru, kalitesi veya gizli kusurlarından doğan
  miktarında gerçekleşen azalma veya başka bir kayıp veya hasar.
  (k) Taşıyan tarafından veya taşıyan adına gerçekleştirilmemiş paketleme
  veya işaretlemedeki yetersizlik veya kusur durumu
  (l) Denizde hayat kurtarma veya hayat kurtarmaya teşebbüs etme;
  (n) Çevreye zarar verilmesini önlemeye veya önlemeye teşebbüs etmeye
  yönelik makul önlemler veya
  (o) Taşıyanın, 15. ve 16. Maddeler uyarınca kendisine verilen yetkiler
  uyarınca gerçekleştirdiği fiiller.
 72. İşbu maddenin 3. Fıkrasına bakılmayarak, taşıyan aşağıdaki hallerde,
  kayıp, hasar veya gecikmenin tamamından veya bir kısmından sorumlu
  olacaktır:
  (a) Müştekinin, taşıyanın dayanak aldığı olaya veya koşula taşıyanın
  veya 18. maddede belirtilen bir kişinin neden olduğunu veya katkı sağladığını
  ispat etmesi veya
  (b) Müştekinin, işbu maddenin 3. fıkrasında listelenmeyen bir olay
  veya koşulun, kayıp, hasar veya gecikmeye neden olduğunu veya katkı
  sağladığını ispat etmesi veya taşıyanın, kendi hatasına veya 18. maddede
  belirtilen herhangi bir kişinin hatasına atfolunamayacağını ispat edememesi.
 73. Taşıyan, aşağıdaki hallerde de, işbu maddenin 3. fıkrasına bakılmaksızın,
  kayıp, hasar veya gecikmenin tamamından veya bir kısmından sorumlu
  olacaktır:
  (a) Müştekinin kayıp, hasar veya gecikmenin, (i) geminin sefere elverişli
  olmamasının, (ii) uygun mürettebat, ekipman ve erzakla donatılmamış
  olmasının veya (iii) geminin ambarlarının veya içinde yüklerin taşındığı diğer
  bölümlerinin veya taşıyan tarafından tedarik edilen ve içinde veya üzerinde
  yüklerin taşındığı herhangi bir konteynırın yüklerin teslim alınması, taşınması
  ve korunması için uygun ve güvenli olmadığı gerçeğinin neden olduğunu veya
  katkı sağladığını veya neden olmuş veya katkı sağlamış olabileceğini ispat
  etmesi ve 13
  (b) Taşıyanın, (i) işbu maddenin 5(a) bendinde belirtilen olay veya
  koşullardan hiçbirinin kayıp, hasar veya gecikmeye neden olmadığını veya
  (ii) kendisinin 14. Maddede belirtilen gereken özeni gösterme yükümlülüğüne
  uygun hareket ettiğini ispat edememesi durumunda
 74. Taşıyan işbu madde uyarınca sorumluluğunun bir kısmından kurtulursa,
  taşıyan yalnızca kayıp, hasar veya gecikmenin işbu madde uyarınca
  sorumlusu olduğu herhangi bir olay veya koşula atfolunabilecek kısmından
  sorumlu olacaktır.
 75. Madde
  Taşıyanın diğer kişilere ilişkin sorumluluğu
  Taşıyan, işbu Konvansiyon çerçevesindeki yükümlülüklerinin aşağıdaki
  kişilerin fiil veya ihmalleri nedeniyle ihlal edilmesinden sorumludur:
  (a) Herhangi bir ifa eden taraf;
  (b) Geminin kaptanı ya da mürettebatı
  (c) Taşıyanın veya ifa eden tarafın çalışanları veya
  (d) söz konusu kişinin doğrudan veya dolaylı olarak, taşıyanın talebiyle
  veya taşıyanın gözetimi veya kontrolü altında hareket etmesi ölçüsünde,
  taşıyanın taşıma sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinden herhangi
  birini ifa eden veya ifa etmeyi üstlenen başka bir kişi
 76. Madde
  Limanda Faaliyet Gösteren Kuruluşlarının
  Sorumluluğu
 77. Aşağıdaki hallerde, limanda faaliyet gösteren taraf, işbu Konvansiyon
  çerçevesinde taşıyana yüklenen yükümlülük ve sorumluluklara tabidir ve
  taşıyanın işbu Konvansiyon kapsamındaki savunma ve sorumluluk sınırlarına
  sahiptir.
  (a) Konvansiyona Taraf bir Devlette, taşınmak üzere yükleri teslim alan
  veya Konvansiyona Taraf bir Devlette yükleri teslim eden veya Konvansiyona
  Taraf bir Devletin sınırları içindeki bir limanda yüklerle ilgili faaliyetleri ifa
  eden limanda faaliyet gösteren taraf ise ve
  (b) Kayıp, hasar veya gecikmeye neden olan olay, (i) yüklerin geminin
  yükleme limanına varmasıyla bunların geminin ayrılacağı boşaltma
  limanından ayrılması arasındaki sürede, (ii) yükler limanda faaliyet gösteren
  tarafın gözetimindeyken veya (iii) taşıma sözleşmesinde öngörülen
  faaliyetlerden herhangi birinin ifasına iştirak etmesi ölçüsünde, başka bir
  zamanda gerçekleşmiş ise.. 14
 78. Eğer taşıyan işbu Konvansiyonun taşıyana yükledikleri dışında
  yükümlülükler üstlenmeyi veya sorumluluk sınırının işbu Konvansiyonda
  belirtilen sınırlardan daha yüksek olmasını kabul ederse, limanda faaliyet
  gösteren taraf , bu yükümlülükleri veya söz konusu daha yüksek sınırları
  açıkça kabul etmedikçe, işbu sözleşmenin bağlayıcılığı altında olmayacaktır.
 79. Bir limanda faaliyet gösteren taraf , işbu Konvansiyon çerçevesindeki
  yükümlülüklerinin, işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen koşullar
  kapsamında, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde, taşıyanın
  yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası için görevlendirdiği herhangi bir
  kişinin fiil veya ihmalleriyle ihlalinden sorumludur.
 80. İşbu Konvansiyondaki hiçbir şey, geminin kaptanına veya mürettebatına
  ya da bir taşıyıcı veya limanda faaliyet gösteren tarafın bir çalışanına
  sorumluluk yüklemez.
 81. Madde
  Müşterek ve müteselsil sorumluluk
 82. Yüklerin kaybından, hasarından veya teslimatının gecikmesinden taşıyan
  ve limanda faaliyet gösteren taraflardan biri veya birkaçı sorumluysa, bu
  tarafların sorumlulukları, müşterek ve müteselsil olacak ancak işbu
  Konvansiyon çerçevesindeki genel sorumluluk sınırlarını aşmayacaktır.
  1. Maddeye halel getirmeksizin, tüm bu kişilerin toplam sorumluluğu,
   işbu Konvansiyon çerçevesindeki genel sorumluluk sınırlarını aşmayacaktır.
 83. Madde
  Gecikme
  Teslimat gecikmesi, yüklerin belirtilen zaman dilimi içinde, taşıma
  sözleşmesinde açıklanan varış yerinde teslim edilmemesi durumudur.
 84. Madde
  Tazminatın hesaplanması
  1. maddeye tabi olarak, taşıyan tarafından yüklerin kaybı veya hasarı
   için ödenecek tazminatı, bu yüklerin 43. maddeye uygun olarak belirlenen
   teslimat yerinde ve zamanındaki değerine referansla hesaplanacaktır.
 85. Yüklerin değeri, emtia borsası fiyatlarına göre, böyle bir fiyatın olmadığı
  durumlarda ise, piyasa fiyatlarına veya ne emtia borsası ne de piyasa fiyatının
  bulunduğu durumlarda, teslimat yerindeki aynı tür ve aynı kalitedeki yüklerin
  normal değerine referansla belirlenecektir. 15
 86. Yüklerin kaybolması veya hasar görmesi durumunda, taşıyan ve taşıtan 16.
  Kısmın sınırları dahilinde farklı bir şekilde tazminat hesaplamayı
  kararlaştırmadıkça, taşıyan işbu maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilenin
  ötesinde herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmayacaktır.
 87. Madde
  Kayıp, hasar veya gecikme bildirimi
 88. Yükleri teslim eden taşıyana veya ifa eden tarafa, yükleri teslimatından
  önce veya teslimat anında veya görünür bir kayıp veya hasar yoksa, teslimat
  yerinde yüklerin teslimatını takip eden yedi iş günü içinde, söz konusu kayıp
  veya hasarın genel niteliğini de belirten yük kayıp veya hasar bildirimi
  gönderilmedikçe veya taşıyan, aksi yönde bir kanıt yoksa, yükleri, sözleşme
  detaylarında belirtilene uygun şekilde teslim etmiş kabul edilir.
 89. İşbu maddede bahsedilen bildirimin taşıyana veya ifa eden tarafa
  gönderilmemesi, işbu konvansiyon çerçevesinde, yüklerin uğradığı kayıp veya
  hasar için tazminat talep etme hakkını ya da 17. maddede belirtilen ispat
  yükümlülüğünün paylaşımını etkilemeyecektir.
 90. Yüklerin teslim edildiği kişi ile sorumlu olduğu iddia edilen taşıyanın
  veya limanda faaliyet gösteren tarafın birlikte yaptıkları muayenede ortaya
  çıkan kayıp veya hasarlarda, bu maddede bahsedildiği şekilde bildirim
  yapılmasına gerek yoktur.
 91. Taşıyana, yüklerin teslim edilmesini takip eden yirmi bir gün içinde
  gecikme nedeniyle kayıp bildirimi yapılmadıkça, gecikmeyle ilgili herhangi
  bir tazminatı söz konusu olmayacaktır.
 92. Yüklerin teslimini gerçekleştiren ifa eden tarafa veya taşıyana bu
  maddede belirtilen bir bildirim yapıldığında, bu bildirim taşıyana da veya
  limanda faaliyet gösteren tarafa da yapılmış sayılacaktır.
 93. Herhangi bir fiili veya tahmini kayıp veya hasarın söz konusu olduğu
  durumlarda, ihtilaf tarafları, birbirlerine makul bir şekilde yükleri muayene
  etme veya hesaplama fırsatı verecek ve yüklerin taşınmasıyla ilgili kayıt ve
  belgelere erişim sağlayacaklardır.

16

 1. Kısım
  Taşımanın belirli aşamalarına ilişkin ek hükümler
 2. Madde
  Sapma
  Geçerli yasa uyarınca, sapma, taşıyanın yükümlülüklerine ilişkin bir ihlal
  teşkil ediyorsa, sapmanın kendisi taşıyanı veya bir limanda faaliyet gösteren
  taraf nı, 61. maddede belirtilenlerin hariç olması ölçüsünde, işbu
  Konvansiyon çerçevesindeki herhangi bir savunma veya sınırlamadan
  mahrum bırakmayacaktır.
 3. Madde
  Gemilerdeki Güverte Yükleri
 4. Gemi güvertesinde ancak aşağıdaki durumlarda yük taşınabilir:
  (a) Yasa bu şekilde taşımayı gerektiriyorsa;
  (b) Güvertede taşımaya uygun konteynırlarda veya taşıtlarda
  taşınıyorsa ve güverteler özellikle bu konteynırlar veya taşıtları taşımaya
  uygunsa ya da
  (c) Güvertede taşıma, taşıma sözleşmesine veya söz konusu kullanımlar
  veya uygulamalara uygunsa
 5. İşbu Konvansiyonun taşıyanın sorumluluğuyla ilgili hükümleri, işbu
  maddenin 1. fıkrası uyarınca, güvertede taşınan yüklerin kaybolması, hasar
  görmesi veya teslimatındaki gecikme içinde geçerlidir ancak taşıyan, yüklerin
  işbu maddenin 1(a) veya (c) bentlerine uygun olarak taşınması durumunda,
  güvertede taşınmaları sırasında maruz kalabilecekleri özel risklerin neden
  olduğu mal kaybı, hasarı veya mal teslimatı gecikmesinden sorumlu
  olmayacaktır.
 6. Yükler, işbu maddenin 1. fıkrasında izin verilenler dışındaki durumlarda
  güvertede taşınmışsa, taşıyan, yüklerdeki yalnızca güvertede taşınmaları
  nedeniyle oluşan kayıp, hasar veya teslimat gecikmelerinden sorumlu olacak
  ve 17. madde çerçevesinde belirtilen savunma hakkına sahip olmayacaktır.
 7. Taşıyan, sözleşme detaylarında, yüklerin güvertede taşınabileceği
  öngörülmedikçe, iyi niyetle ciro edilebilir bir taşıma belgesi veya ciro
  edilebilir bir elektronik taşıma kaydı edinmiş bir üçüncü şahıs aleyhine, işbu
  maddenin 1(c) bendine başvurma hakkına sahip değildir. 17
 8. Taşıyan ve taşıtan açıkça, yüklerin güverte altında taşınacağına karar
  vermişlerse, taşıyan, söz konusu kayıp, hasar veya gecikmenin güvertede
  taşımadan kaynaklanması ölçüsünde, herhangi bir mal kaybı, hasarı veya
  teslimat gecikmesine ilişkin sorumluluk sınırından yararlanma hakkına sahip
  olmayacaktır.
 9. Madde
  Denizyoluyla taşımadan önceki veya sonraki taşıma
  Taşıyanın sorumluluk süresi içinde ancak gemiye yüklenmelerinden
  hemen önce veya gemiden boşaltılmalarından hemen sonra, yüklerin
  kaybolması veya hasar görmesi veya teslimatlarında gecikmeye neden olan bir
  olay veya koşul gerçekleşirse, işbu Konvansiyonun hükümleri, başka bir
  uluslararası belgenin, söz konusu kayıp, hasar veya gecikmeye neden olan
  olay ya da koşul anında:
  (a) Taşıtanın, taşıyanla taşımanın, mal kaybı, hasarı veya teslimat
  gecikmesine neden olan olay veya koşulun gerçekleştiği anının tekabül ettiği
  belirli bir aşaması ile ilgili olarak ayrı ve direkt bir sözleşme yapmış olması
  durumunda, Söz konusu uluslararası belgenin hükümleri uyarınca, taşıyanın
  faaliyetlerinin hepsine veya herhangi birine uygulanmış olabilecek
  (b) Özellikle taşıyana ilişkin sorumluluk, sorumluluk sınırı veya dava
  için zaman tanıyan ve
  (c) söz konusu belge kapsamında, sözleşme ile ayrılamayan veya
  taşıyana zarar veremeyen
  hükümlerinden üstün olacaktır
 10. Kısım
  Taşıtanın taşıyana karşı olan yükümlülükleri
 11. Madde
  Taşıma için teslim etme
 12. Taşıma sözleşmesinde aksi yönde anlaşmaya varılmadığı sürede, taşıtan
  yükleri taşınmaya hazır halde teslim edecektir. Her durumda, taşıtan, yükleri,
  yüklenmeleri, elleçlenmeleri, istiflenmeleri, bağlanmaları ve sabitlenmeleri ve
  boşaltılmaları da dahil olmak üzere, planlanan taşımaya dayanabilecek ve
  kişisel veya maddi hasara neden olmayacak durumda teslim edecektir.
 13. Taşıtan, 13 maddenin 2. Fıkrası uyarınca bir sözleşme çerçevesinde
  üstlendiği herhangi bir yükümlülüğü gerektiği gibi ve dikkatlice yerine
  getirecektir. 18
 14. Bir konteynırın taşıtan tarafından paketlenmesi veya bir aracın taşıtan
  tarafından yüklenmesi durumunda, taşıtan konteynır veya aracın içindekiler
  veya üzerindekileri gerektiği gibi ve dikkatlice kişisel veya maddi hasar
  vermelerini önleyecek şekilde istifleyecek, bağlayacak ve sabitleyecektir.
 15. Madde
  Taşıtan veya taşıyanın bilgi ve talimat verme sürecindeki işbirliği
  Taşıyan ve taşıtan, söz konusu bilginin kendisinden talepte bulunulan
  tarafa ait olması veya talimatların kendisinden talepte bulunulan tarafın
  sağlama yetisi kapsamında olması ve talep eden tarafın bunlara başka bir
  şekilde erişemeyeceği durumlarda, birbirlerinden gelen yüklerin gerektiği gibi
  elleçlenmesi ve taşınması için gereken bilgi ve talimatları sağlama yönündeki
  taleplere yanıt verecektir.
 16. Madde
  Taşıtanın bilgi, talimat ve belge sağlama yükümlülüğü
 17. Taşıtan, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, taşıyanın yüklerle ilgili, başka
  bir şekilde erişemeyeceği ve mantık çerçevesinde gerekli olan bilgi, talimat ve
  belgeleri taşıyana zamanında temin edecektir.
  (a) Taşıyan veya ifa eden taraf tarafından alınacak önlemler de dahil
  olmak üzere, yüklerin doğru şekilde elleçlenmesi ve taşınması ve
  (b) Taşıyanın ihtiyaç duyduğu bilgi, talimat ve belgeleri zamanında
  bildirmesi şartıyla, taşıtana Taşıyanın resmi makamların planlanan taşıma ile
  ilgili yasa, düzenleme ve diğer gerekliliklere uyması.
 18. Bu maddede yer alan hiçbir şey, resmi makamların planlanan taşıma ile
  ilgili yasa, düzenleme ve diğer gereklilikleri uyarınca yüklerle ilgili kimi bilgi,
  talimat ve belgeleri temin etmeye ilişkin özel yükümlülüğü etkilemez.
 19. Madde
  Taşıtanın taşıyana karşı olan sorumluluğunun dayanağı
 20. Taşıyanın maruz kalmış olduğu ve taşıtanın işbu Konvansiyon
  çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesinden kaynaklandığını ispat ettiği
  kayıp ve hasarlardan taşıtan sorumludur. 19
 21. Taşıtan, taşıtanın 31. maddenin 2. fıkrasını ve 32. maddede belirtilen
  yükümlülüklerini ihlal etmesinden kaynaklanan kayıp ve hasarlar hariç, kayıp
  veya hasar nedenlerinden birinin kendi hatasına veya 34. maddede bahsedilen
  herhangi bir kişiye atfolunabilir olmadığını ispat ederse, sorumluluğunun
  tamamından veya bir kısmından kurtulur.
 22. Taşıtan işbu madde uyarınca sorumluluğunun bir kısmından kurtulursa,
  taşıtan yalnızca kayıp veya hasarın kendi kusuruna veya 34. maddede
  belirtilen herhangi bir kişinin kusuruna atfolunabilecek kısmından sorumlu
  olacaktır.
 23. Madde
  Sözleşme detaylarının derlenmesine ilişkin bilgiler
 24. Taşıtan, 36. maddenin 1. fıkrasında belirtilen özellikler, sözleşme
  detaylarında taşıtan olarak belirtilecek tarafın adı; varsa, alıcının adı ve yine
  varsa, taşıma belgelerinin veya elektronik taşıma kaydının emrine
  düzenlendiği kişinin adı da dahil olmak üzere; sözleşme özelliklerinin
  derlenmesi ve taşıma belgelerinin veya elektronik taşıma kayıtlarının
  düzenlenmesi için gereken bilgileri doğru olarak taşıyana zamanında temin
  edecektir.
 25. Taşıtan, taşıyan tarafından teslim alındığı anda, işbu maddenin 1.
  Fıkrasına göre temin edilen bilgilerin doğruluğunu garanti ediyor sayılacaktır.
  Taşıtan, taşıyanın bu bilgilerdeki yanlışlıklardan kaynaklanan zarar ve
  hasarını tazmin edecektir.
 26. Madde
  Tehlikeli yüklerle ilgili özel kurallar
  Yüklerin nitelikleri veya özellikleri gereği, kişilere, eşyalara veya
  çevreye karşı tehlikeli olması veya mantık çerçevesinde, kişilere, eşyalara
  veya çevreye karşı tehlikeli hale gelebilecek olması durumunda,
  (a) Taşıtan, taşıyanı yüklerin tehlikeli niteliğinden ve özelliğinden,
  bunları taşıyana veya ifa eden tarafa teslim etmeden önce, zamanında
  haberdar edecektir. Taşıtanın bunu yapmaması ve taşıyanın veya ifa eden
  tarafın yüklerin tehlikeli niteliğini veya özelliğinden başka bir şekilde
  haberdar olmaması durumunda, bu kusurunun neden olduğu zarar veya
  hasarlardan taşıtanın kendisi sorumlu olacaktır ve
  (b) Taşıtan tehlikeli yükleri resmi kurumların, yüklere ilişkin planlanan
  taşımanın herhangi bir aşamasında uygulanan herhangi bir yasa, düzenleme
  veya başka bir gerekliliğine uygun olarak işaretleyecek veya etiketleyecektir.
  Taşıtanın bunu yapmaması halinde, taşıyanın bu kusur nedeniyle maruz
  kalacağı zarar veya hasarlardan taşıtan sorumlu olacaktır. 20
 27. Madde
  Taşıtanın hak ve yükümlülüklerinin belge üzerindeki taşıtan tarafından
  üstlenilmesi
 28. Belge üzerindeki taşıtan, işbu kısmın 55. Maddesinde taşıtana yüklenen
  yükümlülük ve sorumluluklara tabi olup taşıtanın işbu kısım ve 13. kısımda
  belirtilen hak ve çarelerine başvurma hakkına sahiptir.
 29. İşbu maddenin 1. Fıkrası, taşıtanın yükümlülükleri, sorumlulukları,
  hakları veya çarelerini etkilemez.
 30. Madde
  Taşıtanın diğer kişilere ilişkin sorumluluğu
  Taşıtan, yükümlülüklerinden herhangi birinin ifasıyla görevlendirdiği
  çalışanları, acenteleri ve altyüklenicileri de dahil olmak üzere, herhangi bir
  kişinin fiili veya ihmali nedeniyle, işbu Konvansiyon çerçevesindeki
  yükümlülüklerinin ihlalinden sorumlu olup taşıtanın yükümlülüklerini ifasıyla
  görevlendirdiği taşıyan veya taşıyan adına hareket eden ifa eden tarafın fiil
  veya ihmallerinden sorumlu değildir.
 31. Kısım
  Taşıma belgeleri ve elektronik taşıma kayıtları
 32. Madde
  Taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydının düzenlenmesi
  Taşıtan ve taşıyan, bir taşıma belgesi veya bir elektronik taşıma kaydı
  kullanmamaya karar vermedikçe veya ticari muamele, kullanım veya
  uygulamaların bu tür bir belge kullanılmasını gerektirmedikçe, yüklerin
  taşınmak üzere taşıyana veya ifa eden tarafa teslim edilmesinin ardından,
  taşıtan veya taşıtan izin verirse, taşıtanın talebi üzerine belge üzerindeki
  taşıtan, aşağıdakileri taşıyandan alacaktır:
  (a) Ciro edilemez bir taşıma belgesi veya 8. maddenin (a) bendi
  uyarınca, ciro edilemez bir elektronik taşıma kaydı veya
  (b) Bir taşıma belgesi veya bir elektronik taşıma kaydı kullanmamaya
  karar vermedikçe veya ticari muamele, kullanım veya uygulamaların bu tür
  bir belge kullanılmasını gerektirmedikçe, Uygun bir ciro edilebilir taşıma
  belgesi veya 8. maddenin (a) bendi uyarınca, ciro edilemez bir elektronik
  taşıma kaydı
  21
 33. Madde
  Sözleşme detayları
  1. maddede bahsedilen taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydındaki
   sözleşme özellikleri, taşıtan tarafından temin edilen aşağıdaki bilgileri
   içerecektir:
   (a) Taşınacak yüklerin tanımı;
   (b) Yüklerin tanımlanması için gereken başlıca işaretler;
   (c) Yüklerin paket veya parça sayısı veya miktarı ve
   (d) Taşıtan tarafından belirtilmişse, yüklerin ağırlığı
  1. maddede bahsedilen taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydındaki
   sözleşme özellikleri aynı zamanda aşağıdakileri kapsayacaktır:
   (a) Taşıyanın veya ifa eden tarafın taşımak üzere teslim aldığı andaki
   görünen durumu ve düzenine ilişkin beyan
   (b) Taşıyanın adı ve adresi;
   (c) Taşıyanın veya ifa edenin yükleri teslim aldığı tarihte, veya yüklerin
   gemiye yüklendiği tarihte ya da taşıma belgesinin veya elektronik kaydın
   düzenlendiği tarih ve
   (d) Taşıma belgesi ciro edilebilir ise, birden fazla asıl nüsha
   düzenlenmiş olduğu durumlarda, ciro edilebilir taşıma belgesinin asıl nüsha
   sayısı
  1. maddede bahsedilen taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydındaki
   sözleşme özellikleri aşağıdakileri de kapsayacaktır:
   (a) Taşıtan tarafından belirtilmişse, alıcının adı ve adresi;
   (b) Taşıma sözleşmesinde belirtilmişse, geminin adı;
   (c) Taşıyan tarafından biliniyorsa, teslim alma yeri ve teslim etme yeri
   ve
   (d) Taşıma sözleşmesinde belirtilmişse, yükleme limanı ve boşaltma
   limanı
 34. Bu maddenin amaçları doğrultusunda, işbu maddenin 2(a) fıkrasındaki
  “yüklerin görünür düzeni ve durumu” ibaresi, aşağıdakilere dayalı olarak,
  yüklerin düzenini ve durumunu ifade eder: 22
  (a) Taşıtanın taşıyana veya ifa eden tarafa teslim ettiği sırada
  paketlenmiş haldeki yüklerin makul bir şekilde dıştan muayene edilmesi ve
  (b) Taşıyanın veya ifa eden tarafın, taşıma belgesi veya elektronik
  taşıma kaydının düzenlenmesinden önce fiilen gerçekleştirdiği ek herhangi bir
  muayene
 35. Madde
  Taşıyanın kimliği
 36. Taşıyanın sözleşme detaylarında ismen tanımlanması durumunda, taşıma
  belgesi veya elektronik taşıma kaydındaki taşıyanın kimliği ile ilgili başka
  herhangi bir bilgi, sözleşme detaylarındaki bu tanımlamaya uymuyorsa geçerli
  olmayacaktır.
 37. Sözleşme detaylarında, 36. Maddenin 2(b) bendi uyarınca istendiği üzere,
  taşıyan olarak hiç kimse belirtilmemiş ancak yüklerin yüklenmiş olduğu
  geminin adı belirtilmişse, bu geminin kayıtlı sahibi, geminin taşıma sırasında
  bir boş gemi kiralama sözleşmesi kapsamında olduğunu ispat etmedikçe ve
  taşıyan olarak kabul edilmek üzere, bu boş gemi işletme müteahhidini
  tanımlamadıkça veya adresini belirtmedikçe, taşıyıcı olarak kabul edilecektir.
  Geminin kayıtlı sahibi, alternatif olarak taşıyıcının adını ve adresini belirtmek
  suretiyle, taşıyıcı sıfatından sıyrılabilir. Boş gemi işletme müteahhidi, de aynı
  şekilde taşıyıcı sıfatından sıyrılabilir.
 38. İşbu maddedeki hiçbir şey, müştekinin, taşıyanın sözleşme detaylarında
  veya işbu maddenin 2. fıkrasında belirtilen dışındaki herhangi bir kişinin
  olduğunu ispat etmesini engellemez.
 39. Madde
  İmza
 40. Bir taşıma belgesi, taşıyan veya onun adına hareket eden kişi tarafından
  imzalanacaktır.
 41. Bir elektronik taşıma kaydı, taşıyanın veya onun adına hareket eden
  kişinin elektronik imzasını içerecektir. Bu elektronik imza, imzalayanın
  elektronik taşıma kaydı ile olan bağlantısını tanımlayacak ve taşıyanın
  elektronik taşıma kaydı yetkisini belirtecektir. 23
 42. Madde
  Sözleşme detaylarındaki eksiklikler
  1. maddenin 1. 2. veya 3. fıkralarında belirtilen sözleşme detaylarından
   bir veya birkaçının bulunmaması veya yanlış olması, taşım belgesi ya da
   elektronik taşıma kaydının hukuki niteliğini veya geçerliliğini etkilemez.
 43. Sözleşme detaylarının tarih içermesi ancak tarihin önemini belirtmemesi
  durumunda, bu tarih:

(a) Sözleşme detaylarında yüklerin gemiye yüklenmiş olduğu
belirtiliyorsa, taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydında belirtilen
yüklerin tümünün gemiye yüklendiği tarih ya da
(b) Sözleşme detaylarında yüklerin gemiye yüklenmiş olduğu
belirtilmiyorsa, taşıyanın veya ifa eden tarafın yükleri teslim aldığı tarih
olarak kabul edilecektir.

 1. Sözleşme detaylarında yüklerin taşıyan veya ifa eden tarafın onları teslim
  aldığı andaki görünür düzenini ve durumunu belirtilmiyorsa, sözleşe detayları,
  yüklerin taşıyan veya ifa eden tarafın onları teslim aldığı andaki görünür
  düzenini ve durumunu belirtmiş sayılacaktır.
 2. Madde
  Sözleşme detaylarında belirtilen yüklere ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi
 3. Taşıyan, aşağıdaki hallerde, taşıyanın taşıtan tarafından temin edilen
  bilgilerin doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmediğini belirtmek için, 36.
  maddenin 1. fıkrasında belirtilen bilgileri değerlendirecektir:
  (a) Taşıyan, taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydındaki önemli
  herhangi bir beyanın yanlış veya yanıltıcı olduğunu fiilen biliyorsa ya da
  (b) Taşıyanın taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydındaki önemli
  herhangi bir beyanın yanlış veya yanıltıcı olduğuna inanmak içine makul
  nedenleri varsa
 4. İşbu maddenin 1. fıkrasına halel getirmeksizin, taşıyan, işbu maddenin 3.
  ve 4. fıkralarında belirtilen koşullarda ve şekilde, taşıyanın taşıtan tarafından
  temin edilen bilgilerin doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmediğini belirtmek
  için, 36. maddenin 1. fıkrasında belirtilen bilgileri değerlendirecektir: 24
 5. Yükler, taşıyana veya ifa edene, taşınmak üzere kapalı bir konteynır veya
  taşıt içinde teslim edilmiyorsa ya da kapalı bir konteynır veya taşıt içinde
  teslim ediliyorsa ve taşıyan veya ifa eden fiilen bunları muayene ediyorsa,
  taşıyan, aşağıdaki hallerde 36. maddenin 1. fıkrasında belirtilen bilgileri
  değerlendirebilir:

(a) Taşıyanın taşıtan tarafından temin edilen bilgileri kontrol etmek için
fiziksel olarak kullanılabilir veya ticari olarak makul taşıtlara sahip olmaması
ve/veya bu nedenle, bu bilgilerin kontrol edilmesinin mümkün olmadığını
belirtmesi ya da
(b) Taşıyanın taşıtan tarafından temin edilen bilgilerin yanlış veya
yanıltıcı olduğuna inanmak içine makul nedenlerinin olması ve/veya mantık
çerçevesinde bilgileri doğru kabul ettiğini belirten bir madde dahil etmesi

 1. Yükler, taşıyana veya ifa edene, taşınmak üzere kapalı bir konteynır veya
  taşıt içinde teslim ediliyorsa, taşıyan aşağıdakilerde bahsedilen bilgileri
  değerlendirebilir:
  (a) Aşağıdaki durumlarda, 36. maddenin, 1 (a), (b) veya (c) bentleri:
  (i) Konteynır veya aracın içindeki yüklerin taşıyan veya bir ifa eden taraf
  tarafından fiilen muayene edilmemiş olması ve
  (ii) Taşıyanın veya bir ifa eden tarafın, taşıma belgesi veya elektronik
  taşıma kaydı düzenlenmeden önce, bunların içerikleri hakkında başka bir
  şekilde fiilen hiçbir şey bilmemesi ve
  (b) Aşağıdaki durumlarda, 36. maddenin, 1 (d) bendi:
  (i) Taşıyan veya bir ifa eden tarafın, konteynırı veya aracı tartmamış
  olması ve taşıtanın ve taşıyanın sevkiyattan önce, konteynır veya aracın
  tartılmasına ve ağırlığın sözleşme detaylarına dahil edilmesine karar
  vermemiş olması veya
  (ii) Konteynır veya aracın ağırlığını kontrol etmenin fiziksel olarak
  uygulanabilir veya ticari olarak makul bir aracı olmaması.
 2. Madde
  Sözleşmedeki detaylarının kanıt niteliği
  Sözleşme detaylarının, 40. maddede belirtildiği durumlarda ve şekilde
  değerlendirilmiş olduğu durumlar hariç olmak üzere:
  (a) Bir taşıma belgesi veya bir elektronik taşıma kaydı, taşıyanın yükleri
  sözleşme detaylarında belirtildiği şekilde teslim aldığına ilişkin aksi
  kanıtlanmadıkça doğru sayılan bir kanıtıdır. 25
  (b) Söz konusu sözleşme detayları aşağıdakilere dahil edilmişse,
  taşıyan sözleşme detaylarından herhangi biri ile ilgili olarak aksini
  kanıtlaması kabul edilmeyecektir:
  (i) iyi niyetle bir üçüncü şahsa devredilen, ciro edilebilir bir taşıma
  belgesi veya ciro edilebilir bir elektronik taşıma kaydı veya
  (ii) Yükleri teslim almak için teslim edilmesi gerektiğini ve iyi niyetle
  hareket eden alıcıya devredildiğini belirten ciro edilemez bir taşıma
  belgesi
  (c) Taşıyanın, ciro edilemez bir taşıma belgesi veya ciro edilemez bir
  elektronik taşıma kaydına dahil edilen aşağıdaki sözleşme detaylarından
  herhangi birine dayanarak iyi niyetle hareket eden bir alıcı aleyhine, aksini
  kanıtlaması kabul edilmeyecektir.
  (i) Söz konusu sözleşme detaylarının taşıyan tarafından temin edildiği
  durumlarda, 36. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sözleşme detayları
  (ii) Konteynır mühürlerinin tanımlama numaraları hariç olmak üzere,
  konteynırların sayısı, türü ve tanımlama numaraları ve
  (iii) 36. maddenin 2. fıkrasında belirtilen sözleşme detayları
 3. Madde
  “Peşin Ödenmiş Navlun”
  Sözleşme detayları, “peşin ödenmiş navlun” ibaresi veya benzeri bir ibare
  içeriyorsa, taşıyan hamil veya alıcı aleyhine navlunun ödenmediği iddiasında
  bulunamaz. Hamilin veya alıcının taşıtan olmadığı durumlarda, bu madde,
  geçerli olmayacaktır.
 4. Kısım
  Yüklerin teslim edilmesi
 5. Madde
  Teslimatı kabul etme yükümlülüğü
  Yüklerin varış yerine vardığında, taşıma sözleşme çerçevesinde mal
  teslimatı talep eden alıcı, taşıma sözleşmesinde kararlaştırılan zamanda,
  zaman dilimi içinde ve yerde veya taşıma sözleşmesinde kararlaştırılmaması
  durumunda, sözleşmenin koşulları, ticari gelenekler, kullanımlar veya
  uygulamalar ve taşıma koşullarına dayanarak, mantık çerçevesinde teslimatın
  yapılmasının beklenebileceği bir zamanda ve yerde yükleri teslim alacaktır. 26
 6. Madde
  Teslim aldığını kabul etme yükümlülüğü
  Yükleri teslim eden taşıyan veya ifa eden tarafın talebi üzerine, alıcı,
  yükleri taşıyandan veya ifa eden taraftan, teslimat yerinde mutat bir şekilde
  teslim aldığını kabul edecektir. Alıcının bu kabulü reddetmesi durumunda,
  taşıyan da teslimatı yapmayı reddedebilir.
 7. Madde
  Ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı
  düzenlenmediği durumlarda teslimat
  Ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı
  düzenlenmemişse,
  (a) Taşıyan, yükleri alıcıya, 43. Maddede belirtilen yer ve zamanda
  teslim edecektir. Alıcı olduğunu iddia eden kişi, taşıyan talep ettiğinde, alıcı
  olarak kimliğini gerektiği gibi kanıtlayamazsa, taşıyan yükleri teslim etmeyi
  reddedebilir.
  (b) Alıcının adı ve adresi sözleşme detaylarında belirtilmiyorsa, idare
  eden taraf, bu ad ve adresi taşıyana yüklerin varış yerine varmasından önce
  veya sonra bildirebilir;
  (c) 48. maddenin 1. Fıkrasına halel getirmeksizin, yüklerin, (i) alıcının,
  bir varış bildirimi almış olmasına rağmen, 43. maddede belirtilen zaman veya
  zaman diliminde, varış yerine varmalarının ardından taşıyandan yükleri teslim
  etmesini talep etmemesi, (ii) taşıyanın, alıcı olduğunu iddia eden kişinin, alıcı
  olarak kimliğini gerektiği gibi kanıtlayamamasından dolayı, yükleri teslim
  etmeyi reddetmesi veya (iii) taşıyanın, makul bir çabanın ardından, teslimat
  talimatı talep etmek üzere alıcıyı bulamamasından dolayı, teslim edilmezse,
  taşıyan idare eden tarafa durumu bildirebilir ve yüklerin teslimatı ile ilgili
  talimat talep edebilir. Taşıyan, makul çabalarından sonra, taşıtanı bulamazsa,
  belge üzerindeki taşıtana durumu bildirebilir ve yüklerin teslimatı ile ilgili
  talimat talep edebilir.
  (d) İşbu maddenin (c) bendi uyarınca, idare eden taraf, taşıtan veya
  belge üzerindeki taşıtanın talimatı üzerine yükleri teslim eden taşıyan, taşıma
  sözleşmesi çerçevesindeki, yükleri teslim etme yükümlülüğünden ibra olur. 27
 8. Madde
  Teslim edilmesi gereken bir ciro edilemez taşıma belgesinin düzenlendiği
  durumlarda teslimat

Yüklerin teslim alınabilmesi için teslim edilmesi gerektiği ibaresini
içeren bir ciro edilemez taşıma belgesi düzenlenmişse:
(a) Taşıyan, yükleri 43. maddede belirtilen yer ve zamanda, taşıyanın
talebi üzerine alıcı kimliğini gerektiği gibi ispatlayabilen ve ciro edilemez
belgeyi teslim eden alıcıya teslim edecektir. Alıcı olduğunu iddia eden kişi,
taşıyan talep ettiğinde, alıcı kimliğini ispat edemezse veya alıcı ciro edilemez
belgeyi teslim etmezse, taşıyan teslimatı yapmayı reddedebilir. Birden fazla
orijinal ciro edilemez belge bulunması düzenlenmişse, bir orijinal nüshanın
teslimi yeterli olacak ve diğer orijinal nüshalar artık herhangi bir etkiye ve
geçerliliğe sahip olmayacaktır;
(b) 48. maddenin 1. Fıkrasına halel getirmeksizin, yüklerin, (i) alıcının,
bir varış bildirimi almış olmasına rağmen, 43. maddede belirtilen zaman veya
zaman diliminde, varış yerine varmalarının ardından taşıyandan yükleri teslim
etmesini talep etmemesi, (ii) taşıyanın, alıcı olduğunu iddia eden kişinin, alıcı
olarak kimliğini gerektiği gibi kanıtlayamamasından veya ciro edilemez
belgeyi teslim etmemesinden dolayı, yükleri teslim etmeyi reddetmesi veya
(iii) taşıyanın, makul bir çabanın ardından, teslimat talimatı talep etmek üzere
alıcıyı bulamamasından dolayı teslim edilmezse, taşıyan taşıtana durumu
bildirebilir ve yüklerin teslimatı ile ilgili talimat talep edebilir. Taşıyan, makul
çabalarından sonra, taşıtanı bulamazsa, belge üzerindeki taşıtana durumu
bildirebilir ve yüklerin teslimatı ile ilgili talimat talep edebilir.
(c) İşbu maddenin (b) bendi uyarınca, taşıtan veya belge üzerindeki
taşıtanın talimatı üzerine yükleri teslim eden taşıyan, ciro edilemez taşıma
belgesinin kendisine teslim edilmiş olup olmamasına bakmasızın, taşıma
sözleşmesi çerçevesindeki, yükleri teslim etme yükümlülüğünden ibra olur.

 1. Madde
  Bir ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik taşıma
  kaydının düzenlendiği durumlarda teslimat
 2. Bir ciro edilebilir taşıma belgesi ya da ciro edilebilir elektronik taşıma
  kaydı düzenlenmişse:
  (a) Ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik taşıma
  kaydının hamili, varış yerine varan yüklerin teslimatını taşıyıcıdan talep etme
  hakkına sahiptir ki bu durumda taşıyıcı yükleri: 28
  (i) Ciro edilebilir taşıma belgesinin teslim edilmesini ardından ve hamilin
 3. maddenin 10 (a)(i) bendinde belirtilen kişilerden biri olması
  durumunda, hamilin kimliğini gerektiği gibi kanıtlamasından sonra veya
  (ii) Hamilin, 9. maddenin 1. Fıkrasında belirtilen prosedürlere uygun
  olarak, ciro edilebilir elektronik taşıma kaydının hamili olduğunu
  kanıtlamasının ardından
 4. maddede belirtilen yer ve zamanda hamile teslim edecektir.
  (b) İşbu fıkranın (a) (i) veya (a) (ii) gerekliliklerinin karşılanmaması
  durumunda, taşıyan yükleri teslim etmeyi reddederse,
  (c) Ciro edilebilir taşıma belgesi birden fazla orijinal nüsha halinde
  düzenlenmişse ve asıl nüsha sayısı belgede belirtilmişse, bir asıl nüsha, yeterli
  olacak ve diğer asıl nüshalar artık hiçbir etkiye veya geçerliliğe sahip
  olmayacaktır. Ciro edilebilir bir elektronik taşıma kaydı kullanıldığında, bu
  elektronik taşıma kaydı, 9. maddenin 1. Fıkrasının gerektirdiği prosedürlere
  uygun olarak hamile teslim edilmesinden sonra herhangi bir etkiye veya
  geçerliliğe sahip olmayacaktır.
  1. maddenin 1. Fıkrasına halel getirmeksizin, ciro edilebilir taşıma belgesi
   veya ciro edilebilir elektronik taşıma kaydında açıkça, yüklerin taşıma belgesi
   veya elektronik taşıma kaydı olmadan teslim edilebileceği belirtiliyorsa,
   aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:
   (a) Yüklerin (i) hamil, bir varış bildirimi almış olmasına rağmen, 43.
   maddede belirtilen zaman veya zaman diliminde, varış yerine varmalarının
   ardından taşıyandan yükleri teslim etmesini talep etmemesinden, (ii)
   taşıyanın, hamil olduğunu iddia eden kişinin, 1. maddenin 10 (a) (i) veya (iii)
   bentlerinde belirtilen kişilerden biri olarak kimliğini gerektiği gibi
   kanıtlayamamasından veya (iii) taşıyanın, makul bir çabanın ardından,
   teslimat talimatı talep etmek üzere hamili bulamamasından dolayı teslim
   edilmezse, taşıyan taşıtana durumu bildirebilir ve yüklerin teslimatı ile ilgili
   talimat talep edebilir. Taşıyan, makul çabalarından sonra, taşıtanı bulamazsa,
   belge üzerindeki taşıtana durumu bildirebilir ve yüklerin teslimatı ile ilgili
   talimat talep edebilir.
   (b) İşbu maddenin 2 (a) bendi uyarınca, taşıtan veya belge üzerindeki
   taşıtanın talimatı üzerine yükleri teslim eden taşıyan, ciro edilebilir taşıma
   belgesinin kendisine teslim edilmiş olup olmamasına veya bir ciro edilebilir
   taşıma belgesi ya da ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı çerçevesinde
   teslimat talep eden kişinin 9. maddenin 1. fıkrasında belirtilen prosedürlere
   uygun olarak, hamil olduğunu kanıtlayıp kanıtlayamadığına bakmasızın,
   taşıma sözleşmesi çerçevesindeki, yükleri teslim etme yükümlülüğünden ibra
   olur;
   29
   (c) İşbu maddenin 2(a) bendi uyarınca talimat veren kişi, taşıyanın,
   işbu maddenin 2(e) bendi uyarınca hamile karşı sorumlu tutulmasından dolayı
   uğradı zararı tazmin edecektir. Söz konusu kişi taşıyanın mantık çerçevesinde
   talep edebileceği herhangi bir teminatı sağlayamazsa, taşıyan, bu talimatlara
   uymayı reddedebilir.
   (d) Taşıyanın yükleri işbu maddenin 2 (b) bendi uyarınca teslim
   etmesinden sonra ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik
   taşıma kaydının hamili haline gelen söz konusu teslimattan önce yapılan
   sözleşme niteliğindeki düzenlemeler veya başka düzenlemeler uyarınca,
   taşıma sözleşmesi çerçevesinde taşıyana karşı, yüklerin teslimatını talep etme
   hakkı dışında haklar elde eden bir kişi,
   (e) İşbu maddenin 2 (b) ve 2 (d) bentlerine bakılmayarak, bu tür bir
   teslimattan sonra hamil haline gelen ve bir hamil olduğu anda bu teslimattan
   haberi olmayan veya mantık çerçevesinde haberi olmasının beklenmeyeceği
   bir hamil, ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik taşıma
   kaydının içerdiği hakları elde eder. Sözleşme detaylarında, yüklerin beklenen
   varış saati ya da yüklerin teslim edileceğine ilişkin bilgilerin nasıl elde
   edileceği belirtiliyorsa, hamil olduğunu anda hamilin yüklerin teslim
   edildiğinden haberdar olduğu veya mantık çerçevesinde yüklerin
   teslimatından haberdar olabileceği varsayılır.
 5. Madde
  Teslim edilemeyen yükler
 6. İşbu maddenin amaçları doğrultusunda, yükler, varış yerine varışlarının
  ardından, aşağıdaki durumlarda teslim edilmeden kalmış kabul edileceklerdir:
  (a) Alıcı, işbu kısım uyarınca, 43. maddede belirtilen yer ve zamanda
  yüklerin teslimatını kabul etmezse,
  (b) İdare eden taraf, hamil, taşıtan veya belge üzerindeki taşıtanın
  bulunamaması veya 45., 46 ve 47. maddeler uyarınca, taşıyana doğru talimat
  vermemesi
  (c) Teslimatın talep edildiği yerin yasa veya düzenlemeleri uyarınca,
  taşıyanın, yükleri alıcıya teslim etmesine izin verilmemesi 30
  (e) Yüklerin başka bir şekilde taşıyan tarafından teslim edilememesi.
 7. Taşıyanın taşıtan, idare eden taraf veya alıcı aleyhine sahip olabileceği
  diğer haklara halel gelmeksizin, yüklerin teslim edilmeden kalmış olduğu
  durumlarda, taşıyan, yüklerle ilgili olarak, riski ve masrafları yüklerin sahibi
  olan kişiye ait olacak şekilde, koşulların gerektirebileceği aşağıdakileri de
  kapsayan bir işlem yapabilir:
  (a) Yükleri uygun bir yerde depolamak;
  (b) Konteynırlar veya taşıtların içinde paketli haldeyseler, yüklerin
  paketlerini açmak veya taşımak da dahil olmak üzere yüklerle ilgili başka
  türlü hareket etmek ve
  (c) Yüklerin o anda bulundukları yerin uygulamalarına uygun olarak
  veya o yerin yasa ve düzenlemeleri uyarınca yüklerin satılmasını veya imha
  edilmesini sağlamak
 8. Taşıyan işbu maddenin 2. fıkrası kapsamındaki haklarını ancak sözleşme
  detaylarında eğer varsa, yükler varış yerine vardığında haberdar edilecek kişi
  olarak belirtilen kişiye ve taşıyan tarafından biliniyorsa, belirtilen sırayla
  aşağıdaki kişilere işbu maddenin 2. fıkrası çerçevesinde planlanan işleme
  ilişkin makul bir bildirim göndermek suretiyle icra edebilir: alıcı, idare eden
  taraf veya taşıtan.
 9. Yüklerin işbu maddenin 2 (c) bendi uyarınca satılması durumunda,
  taşıyan, satış gelirlerini, taşıyanın yaptığı masrafları ve yüklerin taşınmasıyla
  bağlantılı olarak taşıyana borçlu olunan diğer tutarları düştükten sonra,
  yüklerin sahip olduğu kişi lehine muhafaza edecektir.
 10. Müşteki söz konusu kayıp veya hasarın taşıyanın yükleri korumak için
  mantık çerçevesinde yapmış olması gereken işlemleri yapmamasından
  kaynaklandığını ve taşıyanın, yüklerde gerçekleşen kayıp veya hasarın bu
  işlemleri yapmamasından kaynaklandığını bildiğini veya biliyor olabileceğini
  ispat ederse, taşıyan, yüklerde işbu madde uyarınca teslim edilmeden
  kaldıkları süre boyunca gerçekleşen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu
  olmayacaktır.
 11. Madde
  Yüklere el konulması
  İşbu Konvansiyondaki hiçbir şey, taşıyanın veya bir ifa eden tarafın,
  taşıma sözleşmesi veya geçerli yasa uyarınca sahip olabileceği alacaklı
  olduğu tutarların ödenmesini garantilemek için yüklere el koyma hakkını
  etkilemez. 31
 12. Kısım
  İdare Eden Tarafın Hakları
 13. Madde
  İdare hakkının icrası ve kapsamı
 14. İdare hakkı, yalnızca idare eden taraf tarafından icra edilebilir ve
  aşağıdakilerle sınırlıdır:
  (a) Yüklerle ilgili olarak, taşıma sözleşmesinden sağma teşkil etmeyen
  talimatlar verme veya talimatları değiştirme hakkı;
  (b) Planlanan ara limanlarda veya kara taşıması söz konusuysa, yol
  üzerindeki herhangi bir yerde yükleri teslim alma hakkı ve
  (c) Alıcıyı, idare tarafı da dahil olmak üzere başka bir kişiyle
  değiştirme hakkı.
 15. İdare hakkı, 12. Maddede belirtildiği üzere, taşıyanın sorumluluk
  süresinin tamamı boyunca varlığını sürdürür ve bu süre dolduğunda sona erer.
 16. Madde
  İdare eden tarafın kimliği ve idare hakkının devri
 17. İşbu maddenin 2., 3. ve 4. fıkralarında belirtilen durumlar hariç olmak
  üzere,
  (a) Taşıtan, taşıma sözleşmesi akdedildiğinde, alıcıyı, belge üzerindeki
  taşıtanı veya başka bir kişiyi idare eden taraf olarak tayin etmediği sürede,
  taşıtan idare eden taraftır;
  (b) İdare eden taraf, idare hakkını başka bir kişiye devretme hakkına
  sahiptir. Devir, devredenin devri taşıyana bildirmesinin ardından taşıyan
  bakımından geçerli hale gelir ve idare eden taraf devralan olur ve
  (c) İdare eden taraf, idare hakkını icra ederken kimliğini gerektiği gibi
  ispatlayacaktır.
 18. Üzerinde, yüklerin teslim alınması için teslim edilmesi gerektiği ibaresini
  içeren ciro edilemez bir ulaşım belgesi düzenlenmişse,
  (a) İdare eden taraf taşıtandır ve idare hakkını, taşıma belgesinde adı
  geçen alıcıya, belgeyi ciro etmeden devredebilir. Belgenin birden fazla asıl 32
  nüsha halinde düzenlenmiş olması durumunda, idare hakkının devrini
  gerçekleştirmek için tüm asıl nüshalar devredilecektir ve
  (b) İdare hakkını icra etmek için, idare eden taraf belgeyi hazırlayacak ve
  kimliğini doğru şekilde ispat edecektir. Belgenin birden fazla asıl nüsha
  halinde düzenlenmiş olması durumunda, idare hakkının icra edilebilmesi için
  tüm asıl nüshalar hazırlanacaktır.
 19. Ciro edilebilir taşıma belgesinin düzenlendiği durumlarda:
  (a) Hamil veya ciro edilebilir taşıma belgesinin birden fazla nüsha
  halinde düzenlenmiş olması durumunda, tüm asıl nüshaların hamili idare eden
  taraftır;
  (b) Hamil, idare hakkını, ciro edilebilir taşıma belgesini 57. Madde
  uyarınca başka bir kişiye devretmek suretiyle temlik edebilir. Bu belge birden
  fazla asıl nüsha halinde düzenlenmiş olması durumunda, idare hakkının
  devrini gerçekleştirmek için o kişiye devredilecektir ve
  (c) İdare hakkını icra etmek için, hamil taşıyana ciro edilebilir taşıma
  belgesi hazırlayacak ve hamilin 1. maddenin 10 (a) (i) bendinde belirtilen
  kişilerden biri olması durumunda hamil kimliğini gerektiği şekilde ispat
  edecektir. Belgenin birden fazla asıl nüsha halinde düzenlenmiş olması
  durumunda, idare hakkının icra edilebilmesi için tüm asıl nüshalar
  hazırlanacaktır.
 20. Ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı düzenlenmişse:
  (a) İdari taraf hamildir;
  (d) Hamil, idare hakkını, ciro edilebilir elektronik taşıma kaydını 9.
  maddenin 1. fıkrasında belirtilen prosedürlere uygun olarak devretmek
  suretiyle başka bir kişiye temlik edebilir ve
  (b) İdare hakkının icra edilmesi için, hamil, 9. maddenin 1. fıkrasında
  belirtilen prosedürlere uygun olarak hamil olduğunu kanıtlayacaktır.
 21. Madde
  Taşıyanın talimatları uygulaması
 22. Taşıyan, aşağıdaki hallerde, işbu maddenin 2. ve 3. fıkralarına tabi olarak,
 23. maddede belirtilen talimatları uygulayacaktır:
  (a) Bu talimatları veren kişi, idare hakkını icra etme hakkına sahiptir; 33
  (b) Talimatlar, mantık çerçevesinde, taşıyana ulaştıkları andaki kendi
  koşullarına göre uygulanabilir ve
  (c) Talimatlar, teslimat uygulamaları da dahil olmak üzere, taşıyanın
  normal faaliyetlerine engel olmayacaktır.
 24. Her durumda, idare eden taraf, taşıyanın yapabileceği makul ek
  masrafları geri ödeyecek ve taşıyanın taşınan diğer yüklerdeki kayıp veya
  hasarlar için ödemek zorunda kalabileceği herhangi bir tazminat da dahil
  olmak üzere, taşıyanın işbu madde çerçevesindeki herhangi bir talimatın
  özenle uygulanması nedeniyle uğrayabileceği kayıp ve zararlarını tazmin
  edecektir.
 25. Taşıyan, idare eden taraftan, taşıyanın mantık çerçevesinde, işbu madde
  çerçevesindeki talimatların uygulanmasıyla bağlantılı olarak yapacağını
  düşündüğü ek masraf, zarar veya hasarların tutarında teminat alma hakkına
  sahiptir. Teminat verilmemesi durumunda, taşıyan talimatları uygulamayı
  reddedebilir.
 26. Taşıyanın, işbu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini ihlal
  ederek idare eden tarafın talimatlarına uymaması nedeniyle yüklerde
  gerçekleşecek kayıp veya hasar ya da yüklerin teslimatındaki gecikmeye
  ilişkin sorumluluğu, 17. ila 23. maddelere ve taşıyan tarafından ödenecek
  tazminat ise 59 ila 61. maddelere tabi olacaktır.
 27. Madde
  Kabul edilen teslimat
 28. maddenin 1. fıkrası uygun bir talimat uyarınca teslim edilen yükler,
  varış yerinde teslim edilmiş sayılacak ve bu yükler, 9. kısmın bu talimatla
  ilgili hükümlerine tabi olacaktır.
 29. Madde
  Taşıma sözleşmesinde yapılacak değişiklikler
 30. İdare eden taraf, 50. Maddenin 1(b) ve (c) bentlerinde belirtilenler
  dışında, taşıyanla taşıma sözleşmesini değiştirme konusunda anlaşmaya
  yapabilecek tek kişidir.
  1. Maddenin 1(b) ve (c) bentlerinde belirtilenler de dahil olmak üzere,
   taşıma sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, teslim edilmesi gereken ciro
   edilebilir taşıma belgesinde veya ciro edilemez taşıma belgesinde belirtilecek 34
   veya ciro edilebilir elektronik taşıma kaydına dahil edilecek veya idare eden
   tarafın talebi üzerine, ciro edilemez taşıma belgesinde belirtilecek yahut da
   ciro edilemez elektronik taşıma kaydına dahil edilecektir. Bu şekilde
   belirtilmeleri veya dahil edilmeleri durumunda, bu değişiklikler 38. madde
   uyarınca imzalanacaktır.
 31. Madde
  Taşıyana ek bilgiler, talimatlar veya belgelerin verilmesi
 32. İdare eden taraf, taşıyanın veya ifa eden tarafın talebi üzerine, yüklerle
  ilgili olarak taşıtan tarafından henüz temin edilmemiş ve taşıyanın mantık
  çerçevesinde başka bir şekilde erişemeyeceği ancak taşıyanın, taşıma
  sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa etmek için mantık
  çerçevesinde ihtiyaç duyabileceği bilgi, talimat veya belgeleri zamanında
  temin edecektir.
 33. Taşıyanın, makul bir çabanın ardından, idare eden tarafı bulamaması
  veya idare eden tarafın doğru bilgi, talimat veya belgeleri taşıyana temin
  edememesi durumunda, bunları taşıtan yemin edecektir. Taşıyan, makul
  çabalarından sonra, taşıtanı bulamazsa, bu bilgi, talimat veya belgeleri belge
  üzerindeki taşıtan temin edecektir.
 34. Madde
  Anlaşma yoluyla değişiklik
  Taşıma sözleşmesinin tarafları, 50. maddenin 1 (b) ve (c) bentleri, 50.
  maddenin 2. fıkrası ve 52. maddeyi değiştirebilir. Taraflar aynı zamanda, 51.
  maddenin 1(b) bendinde belirtilen idare hakkının devredilebilirliğini de
  kısıtlayabilir veya çıkarabilir.
 35. Kısım
  Hakların devri
 36. Madde
  Ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı
  düzenlendiğinde
 37. Ciro edilebilir taşıma belgesi düzenlenmişse, hamil, belgeye dahil edilen
  hakları, aşağıdaki şekilde, başka bir kişiye temlik etmek suretiyle devredebilir:
  (a) Usulüne uygun olarak söz konusu kişiye ciro edilmiş olarak veya
  bir sipariş belgesi ise, boş olarak veya 35
  (b) (i) hamiline yazılı belge veya bir beyaz ciro belgesi ise veya (ii) adı
  geçen kişi emrine hazırlanmış bir belge ise ve devir ilk hamil ile adı geçen kişi
  arasında gerçekleşiyorsa, cirosuz olarak
 38. Bir ciro edilebilir elektronik taşıma kaydı düzenlenmişse, bu belgenin
  hamili, bu belge kapsamındaki haklarını, emre veya adı geçen bir kişinin
  emrine hazırlanmış olması fark etmeksizin, 9. maddenin 1. fıkrasında
  belirtilen prosedürlere uygun olarak, elektronik taşıma kaydını temlik etmek
  suretiyle devredilebilir.
 39. Madde
  Hamilinin sorumluluğu
  1. Maddeye halel getirmeksizin, taşıtan olmayan ve taşıma sözleşmesi
   çerçevesinde herhangi bir hak icra etmeyen bir hamil, sadece hamil olması
   nedeniyle, taşıma sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir sorumluluk
   üstlenmez.
 40. Taşıtan olmayan ve taşıma sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir hak icra
  eden bir hamil, söz konusu sorumlulukların ciro edilebilir taşıma belgesi veya
  ciro edilebilir elektronik taşıma belgesine dahil olan veya bu belgeden veya
  kayıttan çıkarılabilmesi ölçüsünde, taşıma sözleşmesi çerçevesinde kendisine
  yüklenen herhangi bir sorumluluğu üstlenir.
 41. İşbu maddenin 1. ve 2. Fıkraları uyarınca, taşıtan olmayan bir hamil salt
  aşağıda belirtilen durumlarda, taşıma sözleşmesi çerçevesindeki herhangi bir
  hakkını icra edemez.
  (a) 10. madde uyarınca, taşıyanla birlikte, ciro edilebilir taşıma
  belgesini ciro edilebilir bir elektronik taşıma kaydı ile veya ciro edilebilir bir
  elektronik taşıma kaydını ciro edilebilir bir taşıma belgesiyle değiştirmeye
  karar vermesi veya
  (b) 57. maddede belirtilen haklarını devretmesi
 42. Kısım
  Sorumluluk sınırları
 43. Madde
  Sorumluluk sınırları
  1. ve 61. Maddelere tabi olarak, taşıyanın işbu Konvansiyon
   çerçevesindeki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin sorumluluğu, hangisi daha
   büyükse, paket veya başka bir sevkiyat birimi başına 875 hesap birimiyle veya
   iddia veya ihtilaf konusu yüklerin brüt ağırlığı başına 3 hesap birimi ile 36
   sınırlıdır, ancak bu durum yüklerin değerinin taşıtan tarafından beyan edildiği
   veya sözleşme detaylarına eklendiği durumlar yahut da işbu maddede
   belirtilen sorumluluk sınırı meblağının taşıyan ile taşıtan arasında anlaşmaya
   bağlanmış olduğu durumlar için geçerli değildir.
 44. Yüklerin, yükleri bir arada tutmak için bir konteynır, palet veya benzeri
  bir taşıma ürününün içinde veya üzerinde taşınması veya bir aracın içinde
  durumunda, paketli haldeki veya söz konusu taşıma ürünü veya araç
  üzerindeki sayısı sözleşme detaylarında belirtilen paketler veya sevkiyat
  birimleri, paket veya taşıma birimi olarak kabul edilir. Bu şekilde sayıları
  belirtilmemişse, bu gibi bir taşıma ürünü veya aracın içindeki veya üzerindeki
  yükler, tek bir sevkiyat birimi olarak kabul edilir.
 45. İşbu maddede belirtilen hesap birimi, Uluslararası Para Fonu tarafından
  tanımlanan Özel Çekme Hakkıdır. İşbu maddede atıfta bulunulan tutarlar, söz
  konusu para biriminin karar tarihindeki veya tarafların karlaştırdığı tarihteki
  değerine göre, bir Devletin resmi para birimine dönüştürülecektir. Resmi para
  biriminin değeri, Uluslararası Para Fonunun bir üyesi olan Konvansiyona
  Taraf bir Devletin Özel Çekme Hakkı bağlamında, söz konusu faaliyetlerin
  veya işlemlerin gerçekleştiği tarihte, Uluslararası Para Fonu tarafından
  uygulanan değerleme metoduna uygun olarak hesaplanır. Bir resmi para
  biriminin değeri, Uluslararası Para Fonunun bir üyesi olmayan Konvansiyona
  Taraf bir Devletin Özel Çekme Hakkı bağlamında, o Devlet tarafından
  belirtilen şekilde hesaplanacaktır.
 46. Madde
  Gecikme nedeniyle uğranılan zarara ilişkin sorumluluk sınırları
 47. maddenin 2. Fıkrasına tabi olarak, gecikme nedeniyle yüklerin
  uğrayacağı kayıp veya zarar ilişkin tazminat, 22. maddeye uygun olarak
  hesaplanacak ve gecikme nedeniyle uğranılan ekonomik zarara ilişkin
  sorumluluk, geciken yükler için ödenen navlunun iki buçuk katına eşit bir
  meblağ olacaktır. İşbu madde ve 59. maddenin 1. fıkrası uyarınca ödenecek
  toplam tutar, 59. maddenin 1. fıkrasında, ilgili yüklere ilişkin toplam zarar ile
  ilgili olarak belirtilen sınırı aşamaz.
 48. Madde
  Sorumluluk sınırı avantajının kaybedilmesi
 49. Ne taşıyan ne de 18. maddede bahsedilen kişiler 59. maddede belirtilen
  veya müştekinin taşıyanın işbu Konvansiyon çerçevesindeki bir
  yükümlülüğünü ihlal etmesinden kaynaklanan zararın sınırlama hakkı iddia 37
  eden kişinin, bu zarara neden olma kastıyla veya dikkatsizce ve bu zararın
  ortaya çıkmasının muhtemel olduğunun bilincinde olarak gerçekleştirdiği
  kişisel bir fiiline veya ihmaline atfolunabileceğini ispat etmesi halinde,
  taşıma sözleşmesinde bahsedilen sorumluluk sınırı avantajından yararlanma
  hakkına sahiptir.
 50. Müştekinin, teslimattaki gecikmenin, sınırlama hakkı iddia eden kişinin, bu
  zarara neden olma kastıyla veya dikkatsizce ve bu zararın ortaya çıkmasının
  muhtemel olduğunun bilincinde olarak gerçekleştirdiği kişisel bir fiiline veya
  ihmaline atfolunabileceğini ispat etmesi halinde, ne taşıyan ne de 18. maddede
  bahsedilen kişiler 60. maddede belirtilen sorumluluk sınırı avantajından
  yararlanma hakkına sahiptir.
 51. Kısım
  Dava açma süresi
 52. Madde
  Dava açma süresi
 53. Üzerinden iki yıl geçtikten sonra, işbu Konvansiyon çerçevesindeki bir
  yükümlülüğün ihlalinden doğan talepler veya ihtilaflarla ilgili olarak hiçbir
  adli işlem veya tahkim işlemi başlatılamaz.
 54. İşbu maddenin 1. fıkrasında bahsedilen süre, taşıyanın yükleri teslim
  ettiği veya yüklerin teslim edilemediği durumlarda veya yüklerin bir
  bölümünün teslim edildiği durumlarda, yüklerin teslim edilmiş olması
  gereken son gün başlayacaktır. Bu sürenin başladığı tarih süreye dahil
  değildir.
 55. İşbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen sürenin sona ermiş olmasına
  bakılmayarak, herhangi bir taraf, bir savunma olarak veya diğer tarafın iddia
  ettiği bir alacak talebinden mahsup etmek amacıyla iddiasını dayanak alabilir.
 56. Madde
  Dava açma süresinin uzatılması
 57. maddede belirtilen süre, durdurulmayacak ve kesintiye
  uğratılmayacaktır ancak aleyhine iddiada bulunulan kişi, bu süre içinde
  istediği zaman, müştekiye bir beyanda bulunmak suretiyle, bu süreyi
  uzatabilir. Bu süre, başka bir beyanla veya beyanlarla daha fazla uzatılamaz. 38
 58. Madde
  Tazminat davası
  Aşağıdaki tarihlerden daha geç olanında açılırsa, 62. maddede belirtilen
  sürenin dolmasından sonra, sorumlu tutulan bir kişi tarafından, tazminat
  davası açılabilir:
  (a) İşlemlerin başlatıldığı yargı çevresinin geçerli yasalarının izin
  verdiği süre içinde veya
  (b) Hangisi daha erkense, tazminat davasını açan kişinin talebinin kabul
  edildiği veya kendisine talebinin reddedildiğine ilişkin tebligat gönderildiği
  günden başlayarak doksan gün içinde
 59. Madde
  Taşıyan olarak tanımlanan kişi aleyhindeki davalar
  Bir gemi işletme müteahhidi veya 37. maddenin 2. fıkrasında taşıyan
  olarak belirtilen kişi aleyhine, 62. Maddede belirtilen süre dolduktan sonra,
  davanın aşağıdakilerden daha geç olanında açılması suretiyle, dava açılabilir:
  (a) İşlemlerin başlatıldığı yargı çevresinin geçerli yasalarının izin
  verdiği süre içinde veya
  (b) Taşıyanın tespit edildiği veya kayıtlı hamilin veya gemi işletme
  müteahhidinin, 37. maddenin 2. fıkrası uyarınca, taşıyan olduğu varsayımının
  aksini ispat ettiği günden başlayarak doksan gün içinde
 60. Kısım
  Yargı Çevresi
 61. Madde
  Taşıyan aleyhindeki davalar
  Taşıma sözleşmesinin 67. ve 72. Maddelere uygun, özel bir yetkili
  mahkeme karlaştırılmadığı sürece, davacı, işbu Konvansiyon çerçevesinde
  talıyan aleyhine adli işlem başlatma hakkına sahiptir:
  (a) Aşağıdaki yerlerden herhangi birinin yerleşik bulunduğu bir yargı
  çevresindeki bir yetkili mahkeme:
  (i) Taşıyanın ikametgahı;
  (ii) Taşıma sözleşmesinde karara bağlanan teslim alma yeri 39
  (iii) Taşıma sözleşmesinde karara bağlanan teslimat yeri veya
  (iv) Yüklerin gemiye ilk yüklendiği liman veya yüklerin gemiden en son
  boşaltıldığı liman ya da
  (b) Taşıtan ile taşıyan arasında, anlaşma yoluyla, taşıyan aleyhine işbu
  Konvansiyon çerçevesinde ortaya çıkabilecek iddiaları karara bağlaması için
  belirlenen bir yetkili mahkeme veya mahkemelerde
 62. Madde
  Mahkeme seçimine ilişkin kararlar
  1. maddenin (b) bendi uyarınca seçilen bir mahkemenin yargı yetkisinin
   sözleşme tarafları arasındaki ihtilaflar için münhasır yargı yetkisi olması,
   ancak tarafların bu yönde karar vermesine ve yargı çevresi ile ilgili kararın
   (a) Tarafların adlarını ve adreslerini açıkça belirten ve ya (i) bireysel
   olarak müzakere edilen ya da (ii) özel bir mahkeme seçimi olduğuna ilişkin
   açık bir ibare içeren bir miktar sözleşmesinde yer almasına ve bu kararı içeren
   miktar sözleşmesinin bölümlerine atıfta bulunmasına
   (b) Konvansiyona Taraf bir Devletin mahkemelerini veya
   Konvansiyona Taraf bir Devletin bir veya birden fazla belirli mahkemelerini
   açıkça tanımlamasına
   tabidir.
 63. Bir miktar sözleşmesine taraf olmayan bir kişi, ancak aşağıdaki
  koşullarda, işbu maddenin 1. fıkrasına uygun olarak akdedilen özel mahkeme
  seçiminin bağlayıcılığına tabidir.
  (a) Mahkemenin 66. Maddenin (a) bendinde belirtilen yerlerden birinde
  olması;
  (b) Kararın taşıma belgesinde veya elektronik taşıma kaydında yer
  alması;
  (c) Söz konusu kişiye davanın açılacağı mahkemeyi ve bu mahkemenin
  yargı yetkisinin münhasır olduğunu bildiren zamanında ve yeterli bir tebligat
  yapılması ve
  (d) Söz konusu mahkemenin yargı yetkisinin söz konusu kişinin
  kararlaştırılan özel mahkeme seçinin bağlayıcılığı altında olabileceğini kabul
  etmesi
 64. Madde
  Limanda faaliyet gösteren taraf aleyhindeki davalar
  Davacı, işbu Konvansiyon çerçevesinde, aşağıdaki yerlerin yerleşik
  bulunduğu yargı çevresi sınırları içindeki yetkili bir mahkemede limanda
  faaliyet gösteren taraf aleyhine adli işlem başlatma hakkına sahiptir. 40
  (a) Limanda faaliyet gösteren tarafın ikamet ettiği yer veya
  (b) Yüklerin limanda faaliyet gösteren taraf tarafından teslim alındığı
  liman, yüklerin limanda faaliyet gösteren taraf tarafından teslim edildiği
  liman veya limanda faaliyet gösteren tarafın yüklerle ilgili yükümlülüklerini
  ifa ettiği liman
 65. Madde
  Başka yargı çevresi olmaması
 66. ve 72. maddelere tabi olarak, işbu Konvansiyon çerçevesinde, taşıyan
  veya bir limanda faaliyet gösteren taraf aleyhine, 66. veya 68. maddelerde
  belirtilmeyen herhangi bir mahkemede adli işlem başlatılamaz.
 67. Madde
  Tutuklama ve geçici veya koruyucu önlemler
  İşbu Konvansiyonda yer alan hiçbir şey, tutuklama da dahil olmak üzere,
  geçici veya koruyucu önlemlerle ilgili yargı yetkisini etkilemez. Bir geçici
  veya koruyucu önlemin alındığı bir Devlette yer alan bir mahkeme,
  aşağıdakiler söz konusu olmadıkça, davayı esasa müteallik olarak karara
  bağlama yetkisine sahip değildir:
  (a) Bu bölümdeki gerekliliklerin yerine getirilmesi veya
  (b) O Devlette uygulanan uluslararası bir konvansiyonun bunu
  öngörmesi
 68. Madde
  Davaların birleştirilmesi ve fek edilmesi
  1. veya 72. Madde uyarınca bağlayıcılığı bulunan bir özel mahkeme
   kararının bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, hem taşıyan hem de limanda
   faaliyet gösteren taraf aleyhine aynı olayda doğan tek bir dava açılmışsa,
   dava hem 66. madde hem de 68. maddede belirtilen bir mahkemede
   başlatılabilir. Böyle bir mahkeme yoksa, söz konusu dava, varsa, 68.
   maddenin (b) bendinde belirtilen mahkemede başlatılabilir.
  1. veya 72. Madde uyarınca bağlayıcılığı bulunan bir özel mahkeme
   kararının bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, bir kişiyi, 66. veya 68.
   maddelerde belirtilen yargı yerini seçme hakkından mahrum eden bir
   sorumluluk reddi davası veya başka bir dava açan taşıyan veya limanda
   faaliyet gösteren taraf , davalının talebi üzerine, davalı, 66. veya 68.
   Maddelerden geçerli olanında belirtilen ve davanın yeniden başlatılabileceği
   bir mahkemeyi seçtiğinde davayı geri çekebilir. 41
 69. Madde
  İhtilaf sonrası anlaşma ve davalının mahkemede hazır bulunması durumunda
  yargı yetkisi
 70. Bir ihtilafın ortaya çıkmasından sonra, ihtilaf tarafları bu ihtilafı herhangi
  bir mahkemede çözme konusunda anlaşabilirler.
 71. Bir davalının, yargı yetkisine itiraz etmeden, onun kurallarına uygun
  olarak huzurunda hazır bulunduğu bir yetkili mahkeme, yargı yetkisinin
  sahibidir.
 72. Madde
  Karar ve kararın uygulanması
 73. Her iki Devletin de 74. maddeye uygun olarak bir beyanda bulunmuş
  olması durumunda, işbu Sözleşme çerçevesinde yargı yetkisine sahip bir
  mahkeme tarafından Konvansiyona Taraf bir Devlette verilen bir karar,
  Konvansiyona Taraf başka bir Devlette de, bu başka Devletin yasalarına
  uygun olarak tanınacak ve uygulanacaktır.
 74. Bir mahkeme, kendi kuralları uyarınca, bir kararı tanımayı ve
  uygulamayı, tanımama ve uygulamama gerekçelerini de belirterek,
  reddedebilir.
 75. Bu kısım, işbu Konvansiyondan ister önce isterse sonra kabul edilmiş
  olsun, işbu Konvansiyona taraf olan bir bölgesel ekonomik entegrasyon
  örgütünün kurallarının, kararların bölgesel ekonomik entegrasyon örgütünün
  üye Devletleri arasında tanınması ve uygulanmasında uygulanmasını
  etkilemez.
 76. Madde
 77. kısmın uygulanması
  Bu kısmın hükümleri, yalnızca 92. maddeye uygun olarak bağlayıcılığına
  tabi olacaklarını beyan eden Konvansiyona Taraf Devletler üzerinde bağlayıcı
  olacaktır.
 78. Kısım
  Tahkim
 79. Madde
  Tahkim anlaşmaları
 80. Bu kısma tabi olarak, taraflar, işbu Konvansiyon çerçevesinde, yüklerin
  taşınmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafın tahkime
  intikal ettirilmesine karar verebilirler.
  42
 81. Tahkim işlemleri, taşıyan aleyhine bir iddia ileri süren kişinin tercihine
  bağlı olarak, aşağıdaki yerlerde gerçekleştirecektir:
  (a) Tahkim anlaşmasında bu amaç için belirlenen herhangi bir yer veya
  (b) Aşağıdakilerden herhangi birinin bulunduğu bir Devlette yerleşik
  başka herhangi bir yer:
  (i) Taşıyanın ikametgahı;
  (ii) Taşıma sözleşmesinde karara bağlanan teslim alma yeri
  (iii) Taşıma sözleşmesinde karara bağlanan teslimat yeri ya da
  (iv) Yüklerin gemiye ilk yüklendiği liman veya yüklerin gemiden en son
  boşaltıldığı liman
 82. Anlaşmanın, tarafların adlarını ve adreslerini açıkça belirten bir miktar
  sözleşmesinde yer alması ve
  (a) Bireysel olarak müzakere edilmesi veya
  (b) Bir tahkim anlaşması olduğuna ilişkin açık bir beyan içeren ve
  miktar sözleşmesinin tahkim anlaşmasını içeren bölümlerine atıfta bulunması
  durumunda Anlaşmada belirlenen tahkim yeri, anlaşma tarafları
  arasındaki ihtilaflarda bağlayıcı olacaktır.
 83. İşbu maddenin 3. fıkrası uyarınca bir tahkim anlaşması akdedilmesi
  durumunda, miktar sözleşmesine taraf olmayan bir kişi, ancak aşağıdaki
  durumlarda, bu anlaşmada belirtilen tahkim yerinin bağlayıcılığına tabi olur:
  (a) Anlaşmada belirtilen tahkim yerinin işbu maddenin 2 (b) bendinde
  belirtilen yerlerden birinde yerleşik bulunması
  (b) Anlaşmanın taşıma belgesi veya elektronik taşıma kaydında yer
  alması
  (c) Bağlayıcılığa tabi olacak bir kişiye tahkim yerinin zamanında ve
  yeterli şekilde tebliğ edilmesi ve
  (d) Geçerli yasanın, kişinin tahkim yerini bağlayıcılığına tabi olmasına
  izin vermesi
 84. İşbu maddenin 1., 2., 3. ve 4. Fıkralarının hükümleri, her tahkim maddesi
  veya anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilecek ve bu tür herhangi bir
  madde veya anlaşmanın herhangi bir koşulu, bunlarla tutarlı olmadığı sürece,
  geçeriz olacaktır.
  43
 85. Madde
  Layner dışı taşımacılıkta tahkim anlaşması
 86. İşbu Konvansiyonda yer alan hiçbir şey, işbu Konvansiyonun veya işbu
  Konvansiyonun hükümlerinin aşağıdaki nedenlerle üzerinde geçerli olduğu,
  layner dışı taşımacılıktaki bir taşıma belgesindeki bir tahkim anlaşmasının
  uygulanabilirliğini etkilemez:
  (a) 7. Maddenin uygulanması veya
  (b) Tarafların gönüllü olarak, başka türlü işbu Konvansiyona tabi
  olmayacak bir taşıma sözleşmesine işbu Konvansiyonu dahil etmesi.
 87. İşbu maddenin 1. Fıkrasına bakılmayarak, 7. maddenin uygulanması
  nedeniyle işbu Konvansiyona tabi olan bir taşıma belgesi ya da bir elektronik
  taşıma kaydındaki bir tahkim sözleşmesi, söz konusu taşıma belgesi veya
  elektronik taşıma kaydı
  (a) Tarafları ve gemi kiralama sözleşmesinin veya 6. maddenin
  uygulanması nedeniyle, işbu Konvansiyonun uygulamasına tabi olmayan
  başka bir sözleşmenin tarihini belirtmediği ve
  (b) gemi kiralama sözleşmesinde veya tahkim anlaşmasındaki tahkim
  anlaşması maddesini referans yoluyla içermediği
  sürece, işbu kısma tabidir.
 88. Madde
  Bir ihtilafın ortaya çıkmasının ardından tahkime başvurma anlaşması
  İşbu kısım ve 14. kısmın hükümlerine bakılmayarak, bir ihtilafın ortaya
  çıkmasının ardından, ihtilaf tarafları ihtilafın herhangi bir yerde tahkim
  yoluyla çözülmesine karar verebilirler.
 89. Madde
 90. kısmın uygulanması
  Bu kısmın hükümleri, yalnızca 91. madde uyarınca bu kısmın
  bağlayıcılığına tabi olacağını beyan eden Konvansiyona Taraf Devletleri
  bağlayacaktır.
 91. Kısım
  Sözleşme şartlarının geçerliliği
 92. Madde
  Genel hükümler
 93. İşbu Konvansiyonda aksi belirtildiği sürece, bir taşıma sözleşmesindeki
  herhangi bir koşul,
  44
  (a) taşıyanın veya bir limanda faaliyet gösteren tarafın işbu
  Konvansiyon çerçevesindeki sorumluluklarını doğrudan veya dolaylı dışarıda
  bırakması veya sınırlandırması
  (b) taşıyanın veya bir limanda faaliyet gösteren tarafın işbu
  Konvansiyon çerçevesindeki bir yükümlülüğünün ihlaline ilişkin
  sorumluluğunu doğrudan veya dolaylı dışarıda bırakması veya sınırlandırması
  veya
  (c) Yüklerin Taşıyan veya 18. Maddede belirtilen bir kişi lehine sigorta
  ettirilmesi avantajı sağlaması
  ölçüsünde geçersiz olacaktır.
 94. İşbu Konvansiyonda aksi belirtildiği sürece, bir taşıma sözleşmesindeki
  herhangi bir koşul,
  (a) Taşıtan, alıcı, idare eden taraf, hamil veya belge üzerindeki taşıtanın
  işbu Konvansiyon çerçevesindeki yükümlülüklerini doğrudan veya dolaylı
  dışarıda bırakması, sınırlandırması veya arttırması ya da
  (b) Taşıtan, alıcı, idare eden taraf, hamil veya belge üzerindeki taşıtanın
  işbu Konvansiyon çerçevesindeki bir yükümlülüklerinden herhangi birinin
  ihlaline ilişkin sorumluluğunu doğrudan veya dolaylı dışarıda bırakması,
  sınırlandırması veya arttırması
  ölçüsünde geçersiz olacaktır.
 95. Madde
  Miktar sözleşmelerine ilişkin özel kurallar
  1. maddeye bakılmaksızın, taşıyan ile taşıtan arasında, işbu
   Konvansiyonun üzerinde geçerli olduğu bir miktar sözleşmesi, işbu
   Konvansiyonun yüklediğinden daha fazla veya daha az hak, yükümlülük veya
   sorumluluk öngörebilir.
 96. İşbu maddenin 1. Fıkrasına ilişkin herhangi bir istisna, ancak
  (a) Miktar sözleşmesinin işbu Konvansiyonun dışında tutulduğuna
  ilişkin açık bir beyan içermesi
  (b) Miktar sözleşmesinin (i) bireysel olarak müzakere edilmesi veya (ii)
  açıkça, miktar sözleşmesinin istisnaları içeren bölümlerine atıfta bulunması
  (c) Taşıtana, işbu madde çerçevesinde herhangi bir istisna içermeyen,
  işbu Konvansiyona uygun şart ve koşullarda bir taşıma sözleşmesi akdetme
  olanağı verilmesi ve bu olanağı bildiren bir tebligat gönderilmesi ve
  (d) İstisnanın ne (i) başka bir belgeden referans yapılması yoluyla dahil
  edilmemesi ne de (ii) müzakereye tabi olmayan bir katılım anlaşmasına dahil
  olması
  durumunda bağlayıcı olacaktır. 45
 97. Bir taşıyanın kamuya açın fiyat ve hizmet listesi, taşıma belgesi,
  elektronik taşıma kaydı veya benzeri bir belgesinin, işbu maddenin 1. fıkrası
  uyarınca bir miktar sözleşmesi değildir ancak bir miktar sözleşmesi,
  sözleşmenin koşulları olarak, bu belgeleri referans yoluyla içerebilir.
 98. İşbu maddenin 1. fıkrası, 14. Maddenin (a) ve (b) bentleri, 29. madde ve
 99. Maddede belirtilen hak ve yükümlülükler veya bunların ihlalinden soğan
  sorumluluklar için geçerli değildir veya 61. maddede belirtilen bir fiil veya
  ihmalden doğan herhangi bir sorumluluk için geçerli değildir.
 100. İşbu Konvansiyonun kapsamı dışındaki miktar sözleşmesi koşulları,
  miktar sözleşmesi işbu maddenin 2. fıkrasının gerekliliklerin uygun olduğu
  sürece, aşağıdaki koşullara tabi olarak, taşıyan ile taşıtan dışındaki herhangi
  bir kişi arasında geçerli olacaktır:
  (a) Söz konusu kişinin, miktar sözleşmesinin işbu Konvansiyonun
  kapsamı dışında olduğunu ve bu istisnaların bağlayıcılığına tabi olmayı açıkça
  onayladığını açıkça belirten bilgiler alması
  (b) Bu onayın, salt taşıyanın kamuya açık fiyat ve hizmet listesi, taşıma
  belgesi, elektronik taşıma kaydı veya benzeri bir belgesinde belirtilmemiş
  olması
 101. İstisna avantajı talep eden taraf, istisna koşullarının yerine getirilmiş
  olduğunu kanıtlamaktan sorumludur.
 102. Madde
  Canlı hayvanlar ve diğer bazı yüklere ilişkin özel kurallar
 103. maddeye bakılmayarak ve 80. maddeye halel getirmeksizin, taşıma
  sözleşmesi, aşağıdaki durumlarda, hem taşıyanın hem de bir limanda faaliyet
  gösteren tarafın yükümlülüklerini veya sorumluluğunu dışarıda bırakabilir
  veya sınırlandırabilir:
  (a) Yüklerin canlı hayvan olması; ancak bu istisna, müştekinin yüklerde
  gerçekleşen kayıp veya hasarın veya yüklerin teslimatındaki gecikmenin, bir
  taşıyanın veya 18. maddede bahsedilen kişilerden birinin bu zarara neden
  olma kastıyla veya dikkatsizce ve bu zararın ortaya çıkmasının muhtemel
  olduğunun bilincinde olarak gerçekleştirdiği bir fiili ya da ihmalinden
  kaynaklandığını ispat etmesi durumunda, bu istisna veya sınırlandırma geçerli
  olmayacaktır veya
  (b) Söz konusu taşıma sözleşmesinin olağan ticari gidişat dahilinde
  yapılan olağan ticari sevkiyatlarla bağlantılı olmaması ve yüklerin taşınması
  için düzenlenmiş ciro edilebilir taşıma belgesi veya ciro edilebilir elektronik
  taşıma kaydı bulunmaması koşuluyla, Yüklerin niteliği veya durumunun
  taşımanın gerçekleştirilmesine ilişkin çerçeveyi teşkil eden koşullar ve
  şartların, mantık çerçevesinde özel bir anlaşmaya dayanması. 46
 104. Madde
  İşbu Konvansiyonun düzenlemediği konular
 105. Madde
  Diğer taşıma şekilleriyle yük taşınmasını düzenleyen uluslararası
  konvansiyonlar
  İşbu Konvansiyondaki hiçbir şey, işbu Konvansiyon yürürlüğe girdiği
  anda yürürlükte bulunan ve taşıyanın yüklere ilişkin kayıp veya hasar
  sorumluluğunu düzenleyen aşağıdaki uluslararası konvansiyonlardan ve
  bunların gelecekteki tadil edilmiş versiyonlarından herhangi birinin
  uygulanmasını etkilemez.
  (a) Söz konusu konvansiyonun kendi hükümlerine uygun olarak, taşıma
  sözleşmesinin herhangi bir bölümü için geçerli olması ölçüsünde, hava
  yoluyla yük taşınmasını düzenleyen herhangi bir konvansiyon;
  (b) Söz konusu konvansiyonun kendi hükümlerine uygun olarak, bir
  geminin güvertesinde bir karayolu yük aracında yüklü halde kalan yüklerin
  taşınması için geçerli olması ölçüsünde, kara yoluyla yük taşınmasını
  düzenleyen herhangi bir konvansiyon
  (c) Söz konusu konvansiyonun kendi hükümlerine uygun olarak,
  demiryoluyla taşımayı tamamlamak için deniz yoluyla taşınması için geçerli
  olması ölçüsünde, deniz yoluyla yük taşınmasını düzenleyen herhangi bir
  konvansiyon ya da
  (d) Söz konusu konvansiyonun kendi hükümlerine uygun olarak,
  yüklerin aktarmasız olarak hem kara içi su yolları hem de deniz yoluyla
  taşınması için geçerli olması ölçüsünde, kara içi su yollarıyla yük taşınmasını
  düzenleyen herhangi bir konvansiyon
 106. Madde
  Küresel sorumluluk sınırı
  İşbu Konvansiyonda yer alan hiçbir şey, gemi sahiplerinin sorumluluk
  sınırını düzenleyen herhangi bir uluslararası veya ulusal yasanın
  uygulanmasını etkilemez.
 107. Madde
  Genel Ortalama
  İşbu Konvansiyonda yer alan hiçbir şey, taşıma sözleşmesindeki genel
  ortalamanın ayarlanması ile ilgili koşulların veya ulusal yasaların genel
  ortalamanın ayarlanması ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını etkilemez. 47
 108. Madde
  Yolcular ve bagajları
  Bu Konvansiyon, yolcu ve onların bagajlarının taşınmasına ilişkin bir
  sözleşmeler üzerinde geçerli değildir.
 109. Madde
  Nükleer kazaların neden olduğu hasarlar
  Aşağıdakiler çerçevesinde söz konusu hasardan Nükleer tesis operatörü
  sorumluysa, işbu Konvansiyon çerçevesinde, bir nükleer kazanın nedeniyle
  hiçbir hasar sorumluluğu oluşmaz.
  (a) 28 Ocak 1964 tarihindeki Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 ve 12
  Şubat 2004 tarihli Protokoller ile tadil edilen, 29 Temmuz 1960 tarihli
  Nükleer Enerji Alanındaki Üçüncü Şahıs Sorumluluğu Hakkında Paris
  Konvansiyonu; 21 Eylül 1988 tarihli, Viyana Konvansiyonu ve Konvansiyonu
  ile İlgili Ortak Protokol ve 12 Eylül 1997 tarihli, 1963 tarihli, Nükleer Hasara
  İlişkin Sivil Sorumluluk Hakkında Viyana Konvansiyonunun Tadilatı ile ilgili
  Protokol ile tadil edilen, 21 Mayıs 1963 tarihli Nükleer Hasarlara İlişkin Sivil
  Sorumluluk Hakkında Viyana Konvansiyonu veya 12 Eylül 1997 tarihli
  Nükleer Hasara İlişkin Ek Tazminat Hakkında Konvansiyon ile bu
  konvansiyonlarda yapılan tadilatlar ve bir nükleer tesis operatörünün bir
  nükleer olayın neden olduğu hasara ilişkin sorumluluğu ile ilgili gelecekte
  oluşturulacak konvansiyonlar veya
  (b) Söz konusu yasanın, her bakımdan, Paris veya Viyana
  Konvansiyonları ya da Nükleer Hasara İlişkin Ek Tazminat Hakkında
  Konvansiyonunda belirtildiği üzere, hasara maruz kalan kişilerin lehine
  olması koşuluyla, bu tür bir hasara ilişkin sorumluluk için geçerli ulusal
  yasalar
 110. Kısım
  Son Hükümler
 111. Madde
  Vedia Alan
  İşburada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği işbu Konvansiyonun
  vedia alanı olarak tayin edilmiştir.
 112. Madde
  İmza, onay, kabul veya erişim
 113. İşbu Konvansiyon, 23 Eylül 2009 tarihi itibariyle Rotterdam, Hollanda’da
  ve bu tarihten sonra New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde
  tüm Devletlerin imzasına açıktır. 48
 114. İşbu Konvansiyon, imzalayan Devletler tarafından kabul edilmeye veya
  onaylanmaya tabidir.
 115. İşbu Konvansiyon, imzaya açıldığı tarihten itibaren, imzalayan Devlet
  olmayan tüm Devletlerin erişimine açıktır.
 116. Kabul, onay ve erişim belgeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine
  emanet edilecektir.
 117. Madde
  Diğer konvansiyonların kaldırıldığının ilan edilmesi
 118. İşbu Konvansiyonu kabul eden veya onaylayan ve 25 Ağustos 1924
  tarihinde Brüksel’de imzalanan Konşimentolarla ilgili Kimi Hukuk
  Kurallarının Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Brüksel’de
  imzalanan Konşimentolarla ilgili Kimi Hukuk Kurallarının
  Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi tadil eden 23 Şubat
  1968 tarihli Protokol veya 23 Şubat 1968 tarihli Tadil Protokolü ile Tadil
  Edilen Brüksel’de imzalanan Konşimentolarla ilgili Kimi Hukuk Kurallarının
  Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi tadil eden 21 Aralık
  1979 tarihli Protokolüne taraf olan bir Devlet, aynı zamanda, bahsedilen
  Konvansiyonu ve taraf olduğu ona ait protokolü veya protokolleri, Belçika
  Hükümetine bildirimde bulunmak suretiyle, yürürlükten kaldırmanın işbu
  Konvansiyonun o Devlet ile ilgili olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
  yürürlükten kaldırır.
 119. İşbu Konvansiyonu kabul eden veya onaylayan ve 31 Mart 1978 tarihinde
  Hamburg’da imzalanan Denizyoluyla Yük taşınması Hakkında Birleşmiş
  Milletler Konvansiyonuna taraf olan bir Devlet, aynı zamanda, bahsedilen
  Konvansiyonu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bildirimde bulunmak
  suretiyle, yürürlükten kaldırmanın işbu Konvansiyonun o Devlet ile ilgili
  olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yürürlükten kaldırır.
 120. İşbu maddenin amaçları doğrultusunda, işbu maddenin 1. ve 2.
  fıkralarında listelendiği üzere işbu Konvansiyonun yürürlüğe girmesinden
  sonra emanetçiye bildirilecek olan belgelere taraf olan Devletlerin işbu
  Konvansiyon ile ilgili onay, kabul ve erişimleri, bu Devletler tarafından bu
  belgelerle ilgili olarak yapılması gerekebilecek yürürlükten kaldırma beyanları
  yürürlüğe girene kadar geçerli olmayacaktır. İşbu Konvansiyonun emanetçisi,
  işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen belgelerin emanetçisi olan Belçika
  Hükümeti ile, bu yönde gereken işbirliğinin sağlanması konusunda istişare
  edecektir. 49
 121. Madde
  Saklı hükümler
  İşbu Konvansiyonun saklı hükmü yoktur.
 122. Madde
  Beyan prosedürü ve beyanların geçerliliği
  1. ve 78. maddelerin öngördüğü beyanlar, herhangi bir zamanda
   yapılabilir. 92. Maddenin, 1. fıkrasında ve 93. Maddenin, 2. fıkrasında
   öngörülen ilk beyanlar, imza, onay, izin veya erişim anında yapılacaktır. İşbu
   Konvansiyon çerçevesinde başka beyan öngörülmemektedir.
 123. İmza anında yapılan beyanlar, onay, kabul veya izne tabidir.
 124. Beyanlar ve bunlara ilişkin teyitler, yazılı olacak ve emanetçiye resmi
  olarak bildirilecektir.
 125. Bir beyan, ilgili Devlet için, işbu Konvansiyonun yürürlüğe girmesiyle
  aynı anda geçerlilik kazanacaktır. Ancak emanetçiye resmi olarak, söz konusu
  yürürlüğe girme anından sonra bildirilen bir beyan, ilgili bildirimin emanetçi
  tarafından alındığı tarihten sonraki altı aylık sürenin dolmasını takip eden ayın
  ilk günü geçerlilik kazanacaktır.
 126. İşbu Konvansiyon çerçevesinde beyanda bulunan herhangi bir Devlet, bu
  beyanını, emanetçiye yazılı ve resmi bir bildirim göndermek suretiyle, istediği
  zaman geri çekebilir. Bir beyanın geri çekilmesi veya işbu Konvansiyonun
  izin vermesi durumunda tadil edilmesi, ilgili bildirimin emanetçi tarafından
  alındığı tarihten sonraki altı aylık sürenin dolmasını takip eden ayın ilk günü
  geçerlilik kazanacaktır.
 127. Madde
  Ülke içi bölge birimlerinde geçerlilik
 128. Konvansiyona Taraf bir Devlet, işbu Konvansiyonda ele alınan konularla
  ilgili olarak farklı hukuk sistemlerinin geçerli olduğu iki veya daha fazla
  bölge birimine sahipse, bu Devlet, imza, onay, kabul veya izin anında, işbu
  Konvansiyonun, tüm bölge birimleri veya bölge birimlerinden biri veya
  birkaçını kapsayacağını beyan edebilir ve beyanını, istediği zaman başka bir
  beyan ibraz etmek suretiyle değiştirilebilir.
 129. Bu beyanlar, emanetçiye bildirilecek ve Konvansiyonun kapsadığı bölge
  birimlerini açıkça belirtecektir. 50
 130. Konvansiyona Taraf bir Devletin, işbu Madde uyarınca, işbu
  Konvansiyonun bölge birimlerinin hepsini değil birini veya birkaçını
  kapsadığını beyan etmişse, işbu konvansiyonun kapsamadığı bir bölge birimi
  sınırları dahilindeki bir yer, işbu Konvansiyon bağlamında, Konvansiyona
  Taraf bir Devlet olarak kabul edilmeyecektir.
 131. Konvansiyon Tarafı bir Devlet, işbu maddenin 1. fıkrası uyarınca, hiçbir
  beyanda bulunmazsa, Konvansiyon, o Devletin tüm bölge birimlerini
  kapsayacaktır.
 132. Madde
  Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerinin katılımı
 133. Egemen Devletler tarafından kurulan ve işbu Konvansiyonun düzenlediği
  konulardan bazıları üzerinde yetkinliğe haiz bir bölgesel ekonomik
  entegrasyon örgütü, işbu Konvansiyonu aynı şekilde imzalayabilir,
  onaylayabilir veya kabul edebilir. Bu durumda, bölgesel ekonomik
  entegrasyon örgütü, söz konusu örgütün işbu Konvansiyonun düzenlediği
  konular üzerinde yetkinliğe haiz olması ölçüsünde, Konvansiyona Taraf bir
  Devletin hak ve yükümlülüklerine sahip olacaktır. İşbu Konvansiyonda,
  Konvansiyona Taraf Devletlerin sayısının bir öneminin olduğu durumlarda,
  bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü, onun Konvansiyona Taraf Devletler
  olan üye Devletlerine ek olarak, Konvansiyona Taraf bir Devlet olarak
  sayılmayacaktır.
 134. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü, imza, onay, kabul, izin ve erişim
  sırasında, emanetçiye, hakkındaki yetkinliğin üye Devletler tarafından söz
  konusu örgüte devredildiği işbu Konvansiyon kapsamındaki konuları bildiren
  bir beyanname ibraz edecektir. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü, yeni
  yetki devirleri de dahil olmak üzere, işbu fıkrada belirtilen beyanda belirtilen
  yetki dağıtımındaki herhangi bir değişikliği hemen emanetçiye bildirecektir.
 135. “Konvansiyon Tarafı Devlet” veya “Konvansiyon Tarafı Devletler“e
  yapılan herhangi referans, bağlamın öyle gerektirmesi halinde, bir ekonomik
  entegrasyon örgüt için de aynı oranda geçerlidir.
 136. Madde
  Yürürlük
 137. İşbu Konvansiyon, emanetçinin yirminci onay, kabul veya izin belgesini
  aldığı tarihten sonraki bir yıllık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü
  yürürlüğe girer.
 138. Yirminci onay, kabul veya izin belgesinin teslim edildiği tarihten sonra
  işbu Konvansiyonun Konvansiyona Taraf bir Devleti haline gelen her Devlet 51
  için, işbu Konvansiyon, o Devlet adına uygun belgenin teslim edilmesinden
  sonraki bir yıllık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe
  girer.
 139. Her bir Konvansiyona Taraf Devlet, işbu Konvansiyonu, işbu
  Konvansiyonun kendisi için yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten sonra
  akdedilen taşıma sözleşmelerine uygulayacaktır.
 140. Madde
  Revizyon ve tadilat
 141. İşbu Konvansiyona Taraf Devletlerden en az üçte birinin talebiyle,
  Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, işbu Konvansiyonu revize veya tadil
  etmek için bir Konvansiyona Taraf Devletler konferansı toplayacaktır.
 142. İşbu Konvansiyona ilişkin bir tadilatın yürürlüğe girmesinden sonra
  teslim edilen herhangi bir onay, kabul veya izin belgesi, tadil edilen
  Konvansiyon için de geçerli sayılacaktır.
 143. Madde
  İşbu konvansiyonun kaldırıldığının ilan edilmesi
 144. Konvansiyona Taraf bir Devlet, emanetçiye yazılı bir bildirim
  göndermek suretiyle istediği zaman işbu Konvansiyonun kaldırıldığını ilan
  edebilir.
 145. Yürürlükten kaldırma, ilgili bildirimin emanetçi tarafından alındığı
  tarihten sonraki bir yıllık sürenin dolmasını takip eden ayın ilk günü geçerlilik
  kazanacaktır. Bildirimde daha uzun bir süre bildirilmişse, yürürlükten
  kaldırma, ilgili bildirimin emanetçi tarafından alınmasından sonra, bu daha
  uzun sürenin dolmasından sonra geçerlilik kazanacaktır.
  İki bin sekiz yılının Aralık ayının on birinci günü New York’ta, Arapça,
  Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca versiyonlarının her biri aynı
  derecede muteber olan tek bir asıl nüsha halinde hazırlanmıştır.
  YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE,aşağıda imzası bulunan
  ve ilgili Hükümetlerce usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan tam yetkili
  temsilciler, işbu Konvansiyonu imzalamışlardır.