CMR (Güncel) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi

CMR KONVANSİYONU

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE

SÖZLEŞMESİ (CMR)

AKİT TARAFLAR Eşyaların Karayolundan Taşınması koşullarını standartlaştırmanın, özellikle

bu tür taşımalarda kullanılan belgeler ve taşıyıcının sorumluluğu bakımından yararlarına

inanarak:

Aşağıdaki KONULARDA Anlamlılardır.

 1. BÖLÜM

UYGULAMA ALANI

MADDE 1

 1. Bu Sözleşme, Sözleşmede belirtildiği gibi yükleme yeri ve teslim için belirlenen yerin

en az biri akit ülke olan iki ayrı ülkede olması halinde, tarafların ikametgahı ve milliyetine

bakılmaksızın ücret karşılığında yüklerin taşıt ile karadan taşınmasına ait her mukaveleye

uygulanacaktır.

 1. Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından “taşıt” sözcüğü 19 Eylül 1949 tarihli Karayolu

Trafiği Anlaşmasının 4 üncü maddesinde tanımlandığı gibi motorlu taşıtlar, dizi halinde

taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar anlamına gelir.

 1. Bu Sözleşme taşımanın Devletler veya kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapıldığı

hallerde de uygulanacaktır.

 1. Bu Sözleşme aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır.a) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda,b) Cenaze taşımalarında,c) Ev eşyası taşımalarında,
 2. Akit taraflar, iki veya birkaçı arasında yapacakları özel anlaşmalarla bu sözleşme

hükümlerini değiştirmemeyi kabul ederler. Ancak, sözleşmeyi sınır trafiğine uygulamamak

veya tamamen kendi ülkeleri içindeki taşıma etkinliklerinde yükler üzerinde hak iddia

etmeye yarayan sevk mektubunun kullanılmasına izin vermek gibi durumlar bunun

dışındadır.

MADDE 2

 1. Mal yüklü taşıt, 14 üncü madde hükümlerinin uygulandığı haller dışında yolun bir

kısmında deniz, demiryolu, nehir, kanal veya havayoluyla yük boşaltılmadan taşındığı

hallerinde de bu Sözleşme taşımanın tümü için uygulanır. Ancak diğer taşıtlarla yapılan

taşımalarda ortaya çıkan kayıp, hasar veya gecikmelerin, karayolu taşımacısının bir fiil veya ihmalinden doğmayıp yüklerin diğer taşıtlarda taşınması sırasında ve nedeniyle oluşabileceği kanıtlanır ise, Karayolu taşıyıcısının sorumluluğu bu Sözleşmeye göre, eğer söz konusu diğer taşıtlar ile yükün taşınması için yasal koşullara uygun olarak o taşıt taşıyıcısı ile gönderen arasına bir mukavele yapılmış sayılır ve o mukavele konulması gelenekleşmiş hükümlere göre tayin edilir.

Ancak, konulmuş bu gibi koşulların bulunmaması hallerinde, karayolu taşıyıcısının sorumluluğu bu Sözleşmeye göre tayin edilir.

 1. Eğer, karayolu taşımacısı diğer taşıtlar ile de taşıma yapıyor ise, sorumluluğu bu maddenin 1 inci paragrafına göre tayin edilir. Ancak bu durumda, karayolu ve diğer taşıtlar ile taşıma yapan kimse, iki ayrı kişi gibi işlem görür.

TAŞIMACININ SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER

MADDE 3

Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından taşımacı, çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden sanki bu hareket ve ihmalleri kendisi yapmış gibi sorumlu olacaktır.

III. BÖLÜM

TAŞIMA MUKAVELESİNİN AKDEDİLMESİ VE UYGULANMASI

MADDE 4

Taşıma mukavelesi bir sevk mektubunun düzenlenmesi ile gerçekleştirilir. Bu mektubun yokluğu usule aykırı oluşu veya kaybolması, bu Sözleşme hükümlerine tabi olacak olan taşıma mukavelesinin varlığı ve geçerliliğini etkilemez.

MADDE 5

 1. Sevk mektubu üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır.

Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasaları izin verdiği takdirde, bu imzalar matbaada

basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret

göndericiye verilir. İkinci yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır.

 1. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu

veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için

ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.

MADDE 6

 1. Sevk mektubu Şu bilgileri içerecektir: a)Sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri,

b)Göndericinin adı ve adresi,

c) Taşımacının isim ve adresi,

d)Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer,

e) Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi,

f) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj Şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğunda bunların

herkesçe anlaşılacak Şekilde tarifi,

g)Kaç para olduğu ve bunların özel marka ve sayıları,

h)Yükün brüt ağırlığı veya başka bir Şekilde ifade edilmiş ise miktarı,

ı) Taşıma ücretleri (Taşıma bedeli, ek giderler, gümrük resimleri ve mukavelenin akdinden

teslime kadar yapılan diğer ödemeler)

j) Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar,

k) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu Sözleşme hükümlerine

tabi olduğunu bildirir not.

 1. Gerekli durumlarda sevk mektubu Şu bilgileri de ayrıca içerecektir: a) Aktarmaya izin verilmediğini belirten not,

b)Göndericinin ödemeyi kabul ettiği ödemeler,

c) Yükün tesliminde yapılacak ödentilerin miktarı,

d)Yük değerinin beyanı ve tesliminde özel faizi temsil eden miktar,

e) Yükün sigorta edilmesine dair göndericinin alıcıya vereceği direktif,

f) Taşımanın tamamlanması için anlaşmaya varılmış zaman süresi,

g)Taşımacıya verilen belgelerin listesi.

 1. Taraflar, yarar gördükleri diğer hususları da sevk mektubuna yazabilirler.

MADDE 7

 1. Gönderici, aşağıdaki hususların hatalı veya yetersiz oluşundan uğrayacağı zarar, hasar ve

yaptığı ödemelerden sorumludur.

 1. a) Madde 6 paragraf 1; b), d), e), f), g), j) de belirtilen hususlar,
 2. b) Madde 6 paragraf 2 de belirtilen hususlar,
 3. c) Sevk mektubunun düzenlenmesini sağlamak veya daha başka hususların içine yazılması

amacıyla göndericinin vereceği her türlü diğer hususlar ve talimatlar.

 1. Göndericinin talebi üzerine taşımacı bu maddenin 1 inci paragrafındaki hususları sevk

mektubuna yazarsa, aksi kanıtlanmadıkça bunu gönderici adına yapmış sayılacaktır.

 1. Sevk mektubu madde 6 paragraf 1 k da belirtilen beyanı içermez ise taşımacı bu ihmal

yüzünden malın kullanma hakkına sahip kişinin bu ihmalden dolayı uğradığı zarar hasar ve

yapıldığı ödemelerden sorumlu olacaktır.

MADDE 8

 1. Yükü teslim aldığı sırada taşımacı Şunları kontrol edecektir: a) Parça sayısı ve bunların üzerindeki marka ve numaralar bakımından sevk mektubundaki beyanların doğruluğu, b) Yükün ve bunların ambalajının görünürdeki durumu.
 2. Taşımacı bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen beyanları kontrol etmek için gerekli

makul araçlardan yoksun ise, sevk mektubuna çekincesini gerekçesi ile birlikte yazacaktır.

Aynı Şekilde yükün ve ambalajların görünürdeki durumu ile ilgili yazacağı çekincenin

gerekçelerini de belirtecektir. Çekinceler, gönderici sevk mektubunda bu çekincelere bağlı

kalacağını açıkça kabul etmiş olmadıkça göndericiyi bağlayıcı olmayacaktır.

 1. Gönderici, yükün brüt ağırlığını veya bunların başka türlü ifade edilmiş miktarlarını,

kontrol etmesini taşımacıdan isteme hakkına sahiptir. Ayrıca parçaların kontrol edilmesini de

isteyebilir. Taşımacı kontrol giderlerini isteme hakkına sahiptir. Kontrollerin sonuçları sevk

mektubuna yazılır.

MADDE 9

 1. Sevk mektubu, taşıma mukavelesinin akdine, mukavelenin koşullarına ve yüklerin

taşımacı tarafından kabulüne, karine teşkil eder.

 1. Sevk mektubunda, taşımacı tarafından beyan edilmiş çekince yok ise aksi

kanıtlanmadıkça tesellümde yükün ve ambalajların iyi durumda olduğu, sayılarının, marka

ve numaralarının sevk mektubunda yazılı olanlara uyduğu varsayılır.

MADDE 10

Gönderici, kişilere malzemeye ve diğer yüklere gelecek zarar ziyan ve hasardan, yükün

kusurlu olarak ambalajlanmasından kaynaklanan masraflardan taşımacıya karşı sorumludur.

Ancak, yükün kabulünde kusur açık seçik ise ve taşımacı tarafından biliniyor ise bu hususta

bir çekince beyanında bulunmamış ise bu hüküm geçersizdir.

MADDE 11

 1. Malların tesliminden önce tamamlanması gereken gümrük ve diğer formalitelerin yerine

getirilmesi için, gönderici, lüzumlu belgeleri sevk mektubuna iliştirecek yahut da taşımacıya

verecek ve talep ettiği diğer bilgileri kendisine sağlayacaktır.

 1. Taşımacı bu belgelerle verilen bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini incelemek zorunda

değildir. Gönderici bu gibi belgelerin bulunmaması, yetersiz olması, veya usule aykırı

oluşundan doğacak zarar, ziyan ve hasardan, taşımacıya karşı sorumludur. Ancak,

taşımacının hatası veya ihmali görülen durumlar bu hüküm dışındadır.

 1. Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin

kaybından veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan taşımacı, komisyoncu gibi

aynı derecede sorumludur. Ancak, taşımacın ödeyeceği tazminat yükün kaybolması

halinde ödenecek tazminatı geçemez.

MADDE 12

 1. Gönderici, özellikle taşımayı durdurmasını, teslimin yapılacağı yeri değiştirmesini veya

sevk mektubunda gösterilen alıcıdan başkasına teslim etmesini istemek suretiyle yüke

tasarruf etmek hakkına sahiptir.

 1. Sevk mektubunun ikinci nüshası alıcıya verildiği veya alıcı, madde 13 paragraf 1 de

belirlendiği gibi hakkını kullandığı zaman göndericinin tasarruf hakkı ortadan kalkar. O

andan itibaren taşımacı alıcının emirlerine uyacaktır.

 1. Bununla beraber, gönderici tarafından sevk mektubuna o yolda bir not yazılmış ise, sevk

mektubunun düzenlenmesinden sonra tasarruf hakkı alıcıya aittir.

 1. Tasarruf hakkını kullandığı sırada alıcı yükün diğer bir kişiye teslimini emretmiş ise, bu

diğer kişi başka alıcılar gösterme hakkına sahip değildir.

 1. Tasarruf hakkını kullanma aşağıdaki koşullara bağlıdır. a) Gönderici veya bu maddenin 3 üncü paragrafında öngörülen durumda bu hakkı kullanmak isteyen alıcı, taşımacıya verilen yeni talimatın bulunduğu sevk mektubunu sunmalı ve bu talimatı yerine getirmenin gerektirdiği bütün masraf, zarar ve ziyanı ödemelidir.

b) Bu talimatın yerine getirilmesi onların yerine getirecek kişinin eline geçtiği anda mümkün

olmalı ve ne taşımacının normal işlerine engel olmalı, ne de gönderilen diğer yüklerin

gönderici veya alıcılarına zarar vermelidir.

c) Bu talimat gönderilen yükün bölünmesine yol açmamalıdır.

6. Bu maddenin 5 (b) paragrafında öngörülen hükümlerden dolayı taşımacı aldığı talimatı

yerine getirmez ise bu talimatı kendine veren kişiye derhal bilgi verecektir.

 1. Bu maddede öngörülen koşullara göre verilen talimatı taşımacı yerine getirmemiş veyahut bunları sevk mektubunun birinci nüshasını istemeden yerine getirmiş ise bu olaydan oluşacak zarar ve ziyan için istekte bulunma hakkına sahip kişiye karşı sorumlu olur.

MADDE 13

 1. Yükün teslim için belirtilen yere varışından sonra alıcı, makbuz karşılığında kendisine

sevk mektubunun ikinci nüshasını ve yükü teslim etmesini istemek hakkına sahiptir. Yükün

kaybolduğu saptanır veya 19 uncu madde de öngörülen zamanın bitiminden sonra ulaşmaz

ise taşıma sözleşmesinden doğan hakları, alıcı kendi adına taşımacıya karşı kullanmak

hakkına sahiptir.

 1. Bu maddenin 1 inci paragrafında kendisinde sağlanan haklardan yararlanan alıcı, sevk

mektubundan doğan ödemeleri ödemekle yükümlüdür. Fakat bu konuda bir anlaşmazlık

çıktığında taşımacı, alıcı tarafından teminat gösterilmedikçe yükü teslim etmek zorunda

değildir.

MADDE 14

 1. Yük teslim yerine varmadan önce mukaveleyi sevk mektubunda öngörülen koşullara göre

uygulamak herhangi bir nedenle imkansız hale gelirse, taşımacı 12 nci madde gereğince,

yüke tasarruf etme hakkına sahip olan kişiden talimat isteyecektir.

 1. Bununla beraber, koşullar yükün sevk mektubunda öngörülenlerden farklı bir Şekilde

taşınmasına olanak sağlıyor ise ve taşımacı 12 nci madde hükümleri gereğince yüke tasarruf

etme hakkına sahip kişiden uygun bir zaman içinde talimat alamamış ise, yüke tasarruf etme

hakkına sahip kişinin yararlarına en uygun görülen önlemleri almakla yükümlüdür.

MADDE 15

 1. Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar bunların teslimini engellediği hallerde

taşımacı göndericiden talimat isteyecektir. Eğer alıcı yükü kabul etmezse, gönderici sevk

mektubunun birinci nüshasını vermeden yük üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir.

 1. Alıcı yükü kabul etmemiş bile olsa, taşımacıya göndericiden aksine talimat gelmedikçe,

bunların teslimini isteyebilir.

 1. Alıcı madde 12 paragraf 3 gereğince haklarını kullanarak, yükün başka bir kişiye teslimine

dair emir verdikten sonra, bunların teslimini engelleyici koşullar ortaya çıktığında, alıcı

gönderici imiş ve diğer kişi alıcı imiş gibi bu maddenin 1 ve 2 inci paragrafları uygulanır.

MADDE 16

 1. Taşımacı talimat istemiyle yaptığı ödemelerle bu talimatı yerine getirmenin gerektirdiği

masrafları geri alma hakkına sahiptir. Ancak, bu masrafları taşımacının kendi kusur ve

ihmali yüzünden yapılmamış olması gerekir.

 1. Madde 14 paragraf 1 de ve madde 15 de öngörülen durumlarda taşımacı yükü onları

tasarruf etme hakkına sahip olan kişi hesabına derhal boşaltabilir. Bunun üzerine taşıma işi

sona ermiş sayılır. Ondan sonra taşımacı malı bu hakka sahip kişi adına koruma altına alır.

Bununla beraber bunları üçüncü bir kişiye verebilir. Bu takdirde üçüncü kişinin seçiminde

tedbirli davranmak dışında hiçbir sorumluluğu kalmaz. Sevk mektubuyla ilgili ödemelerin

tahakkuku devam eder.

 1. Mal çabuk bozulan cinsten ise, veya durumları öyle gerektiriyor ise yahut da depolama

ödemeleri malın değeri ile uyumlu değilse taşımacı yüke tasarruf etme hakkına sahip kişiden

talimat beklemeden onları satabilir. Ayrıca makul bir süre bitiminde bu malları tasarruf etme

hakkına sahip kişiden üstesinden gelebileceği aksine bir talimat almamış ise başka

durumlarda da malın satışına kalkışabilir.

 1. Eğer mallar bu madde gereğince satılmış ise, satıştan elde edilen para yüke ait ödemeler

çıktıktan sonra, geriye kalan kısmı bunları tasarruf etme hakkına sahip kişiye verilir. inayet

bu ödemeler satıştan elde edilen paradan fazla ise, taşımacı aradaki farkı tahsil etme hakkına

sahiptir.

 1. Satış halinde takip edilecek usul malların satıldığı yerin kanun ve geleneklerine göre

saptanır.

1.BÖLÜM TAŞIMACININ SORUMLULUĞU

MADDE 17

 1. Taşımacı, yükü teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar, bunların kısmen veya

tamamen kaybından ve doğacak hasardan sorumludur.

 1. Eğer kayıp, hasar veya gecikme istek sahibinin hatası veya ihmalinden, taşımacının

hatasından değil de, istek sahibinin verdiği talimattan, yüke has bir kusurdan yahut da

taşımacının önlenmesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiş ise, taşımacı sorumlu

tutulamaz.

 1. Taşımacı taşımayı yapmak için kullandığı kusurlu taşıtları, bu taşıtı kiraladığı kişinin veya

vekilinin yahut çalışanlarının hata ve veya ihmallerinden dolayı sorumludur.

4. Madde 18 paragraf 2 ila 5′e uygun olmak üzere kayıp veya hasar durumları aşağıda belirtilen koşullardan bir veya bir kaçının doğal sonucu olan özel risklerden doğmuş ise, taşımacı sorumlu tutulamaz.

a) Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkça belirtilmiş olduğu üzere, madeni levha ile kaplanmamış açık taşıtlar kullanılması,

b) Ambalajlanmadıkları veya kötü ambalajlandıkları zaman, özellikleri gereği fire veren veya hasara uğrayan malların ambalajlanmaması veya hatalı ambalajlanmış olması,

c) Yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması, taşınması, yüklenmesi, yığılması veya boşaltılması,

d) Özellikle kırılma, paslanma, çürüme, kuruma, normal fire yahut da güve ve haşerattan

kısmen veya tamamen zarar görebilecek malların özelliği,

e)Sandık veya paketlerin üzerindeki marka veya numaraların yetersiz veya hatalı oluşu,

f)Canlı hayvan nakli,

 1. Kayıp, hasar ve gecikmeye neden olan faktörlerden bazıları bakımından bu maddeye göre

sorumlu olduğu faktörlerin kayıp, hasar ve gecikmeye yaptıkları katkı oranında sorumlu olacaktır.

MADDE 18

 1. Kayıp hasar ve gecikmenin madde 17 paragraf 2 de öngörülen nedenlerden birinden

doğduğunu kanıtlamak taşımacıya aittir.

 1. Taşımacı, durumun koşulları bakımından kayıp veya hasarın Madde 17 paragraf 4 de

öngörülen özel risklerin bir veya daha fazlasına atfedilebildiğini belirlendiğinde, bunların bu

nedenlerden ileri geldiği kabul edilir. Hak iddia eden kimse, kayıp veya zararın bu risklere

kısmen veya tamamen bağlı olmadığını kanıtlamak hakkına sahiptir.

 1. Anormal bir noksanlık veya sandık yahut paketlerde bir kaybolma olduğunda, kayıp veya

hasarın Madde 17 paragraf 4 (a) da belirtilen durumlardan ileri geldiği varsayımına dayanan

hüküm uygulanmaz.

 1. Eğer taşıma malın sıcağa, soğuğa, ısı derecesindeki değişmelere ve rutubete karşı

koruyacak Şekilde donatılmış taşıtlarla yapılıyorsa, taşımacı Madde 17 paragraf 4 (d) deki

avantajdan faydalanmayı talep edemez. Ancak, bu tür donanım seçilmesi ve kullanılması ile

ilgili olarak kendisine düşen önlemleri aldığını ve verilen özel talimata uyduğunu kanıtlarsa

böyle bir istemde bulunabilir.

 1. Taşımacı kendisine düşen bütün önlemleri aldığını ve verilen özel talimata uyduğunu

kanıtladıkça Madde 17 paragraf 4 (f) deki avantajdan yararlanmayı isteyemez.

MADDE 19

Yük kararlaştırılan zaman limiti içinde teslim edilmemiş ise veya kararlaştırılmış zaman

limiti olmadığı hallerde, taşımanın normal süresi ve özellikle parçalı yüklerde tüm yükü bir

araya getirmek için gerekli zaman, gayretli bir taşımacıya gerekli zamanı geçiyor ise

teslimde gecikme var demektir.

MADDE 20

 1. Kararlaştırılan zaman limitinin sonra ermesini izleyen 30 gün içinde veya kararlaştırılan

zaman limiti yoksa, taşımacının yükü almasından sonra 60 gün içinde yükün teslim

edilmemiş olması, bunların kaybolduğuna kesin kanıt oluşturup ve bunun üzerine hak sahibi

yükü kaybolmuş varsayacaktır.

 1. Kaybolan eşya karşılığında tazminatını aldıktan sonra hak sahibi yazı ile başvurarak,

tazminatın ödenmesini takip eden yıl içinde mallar bulunduğu takdirde kendisine bilgi

verilmesini isteyebilir. Bu başvurunun alındığı kendisine yazı ile bildirilir.

 1. Hak sahibi, kendisine bilgi verilmesini takiben 30 gün içinde, sevk mektubunda gösterilen

ücretleri ödemesi ve ayrıca tazminatı geri ödemesi karşılığında malın kendisine teslim edilmesini isteyebilir. Fakat madde 23 ve uygulanabildiği takdirde madde 26 da belirtilen teslimattaki gecikmeler için tazminat isteme hakkı saklıdır.

 1. Paragraf 3 de öngörülen 30 gün içinde 2 inci paragrafta belirtilen isteğin yapılmaması veya

talimatın verilmemesi halinde yahut da tazminatın ödenmesinden sonra mal bir yıldan fazla

zaman geçmeden bulunmadığı takdirde taşımacı bunları bulundukları ülke yasalarına göre

kullanır.

MADDE 21

Mal alıcıya taşıyıcı tarafından taşıma anlaşmasına göre, “teslimdeki ödeme” tutarı tahsil

edilmeksizin teslim edilmiş ise, bu durumda taşıyıcı, göndericiye karşı, “teslimdeki ödeme”

tutarını aşamayacak miktarda ve alıcıya karşı dava açma hakkını kaybetmeksizin tazminat

ödemekle yükümlüdür.

MADDE 22

 1. Gönderici taşımacıya yük verdiğinde, kendisine tehlikenin gerçek özelliklerini bildirir ve

gerekiyorsa alınacak önlemleri belirtir. Eğer bu bilgiler sevk mektubuna yazılmamış ise, bu

yükü taşımanın oluşturduğu tehlikenin gerçek içeriğini taşımacının bildiği başka yollarla

kanıtlamak gönderici veya alıcıya düşer.

 1. Bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen durumlarda taşımacının tehlikeli olduğunu

bilmediği tehlikeli yük, taşımacı tarafından herhangi bir yerde veya zamanda boşaltılabilir

veya imha edilebilir veya tazminat talep etmeksizin zararsız hale getirilebilir. Bundan başka

gönderici bu çeşit yükün taşınmak üzere tesliminden veya taşımasından doğacak bütün zarar

ve ziyandan sorumludur.

MADDE 23

 1. Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince bir taşıyıcı, yükün kısmen veya tamamen

kaybından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğundan, bu tazminat yükün taşınmak

üzere kabul edildiği yer ve zamandaki kıymetine göre hesaplanır.

 1. Malın kıymeti, ticaret borsası fiyatına göre saptanır. Eğer böyle bir fiyat yoksa, geçerli

piyasa fiyatlarına göre bir tespit yapılır. Eğer ne ticaret borsası fiyatı ne de geçerli piyasa

fiyatı mevcutsa tespit, aynı cins ve kalitedeki malların normal kıymetine göre yapılır.

 1. Bununla beraber, tazminat, eksik brüt ağırlığın kilogramı başına 8.33 hesap birimini

aşmayacaktır.

 1. Yükün taşınması dolayısıyla ödenen taşıma ücreti, gümrük resimleri ve diğer

ödemelerde, malın tamamen kaybedilmesi halinde tamamen ödenir. Kısmen kaybolma

halinde ise karşılaşılan zarar oranında ödeme yapılır. Bunlar dışında başka tazminat

ödenmez.

 1. Gecikme halinde, hak sahibi zarar ve ziyanın bundan ileri geldiğini kanıtlarsa, taşımacı bu

zarar ve ziyan için taşıma ücretini geçmemek üzere tazminat öder.

 1. Madde 24 ve 26 gereğince malın diğeri veya teslimde özel faiz beyan edilmiş ise daha

yüksek tazminat istenebilir.

 1. Bu sözleşmede belirtilen hesap birimi, Uluslararası Para Fonunca tarif edildiği gibi Özel

Çekme Hakkı” (SDR)dar. Bu anlaşmanın 3 sayılı fıkrada belirtilen meblağı olayla ilgilenen

mahkemenin bulunduğu Devletin ulusal parasına, karar tarihinde veya taraflar arasında

mutabık kalınan tarihte cari kur değeri üzerinden tahvil edilecektir. Özel Çekme Hakkı için

uygulanacak, Uluslararası Para Fonuna üye olan bir Devletin ulusal parasının değeri,

Uluslararası Para Fonu tarafından kendi muamele ve işlemleri için anılan tarihte geçerli,

değerlendirme yöntemine uygun olarak hesaplanacaktır.

Özel Çekme hakkı uygulamaları için, Uluslararası Para Fonuna üye olmayan bir Devletin

ulusal parasının değeri, o Devlet tarafından tayin edilecek Şekle göre hesaplanacaktır.

 1. Bununla beraber, Uluslararası Para Fonuna üye olmayan ve kanunları, bu maddenin 7

sayılı fıkrasında belirtilen hükümlerin uygulanmasına müsait olmayan bir Devlet, Cm’nin

protokolünü onayladığı veya ona katıldığı tarihte veya bunu müteakip herhangi bir zamanda,

ülkesinde uygulanacak, bu maddenin 3 sayılı fıkrasında belirtilen yükümlülüğe ait sınırın, 25

parasal birim olacağını beyan edebilir. Bu fıkrada sözü edilen parasal birim, 900 ayar altının

10/31 gramına tekabül eder. Bu fıkrada belirtilen meblağın ulusal paraya tahvili, ilgili

Devletin Kanunlarına uygun Şekilde yerine getirilecektir.

 1. Bu maddenin 7.paragrafının son cümlesinde belirtilen hesaplama ile bu maddenin 8 sayılı

fıkrasında sözü edilen tahvil, bu fıkralarda hesap birimi olarak ifade edildiği Şekliyle bu

maddenin 3 sayılı fıkrasının meblağı için, Devletin ulusal parası üzerinden, mümkün olduğu

kadar gerçek değeri ifade edecek Şekilde yerine getirilecektir. Cm’ye eklenen Protokolün 3

sayılı maddesinde sözü edilen bir belgenin tevdi edilmesinde ve de bu maddenin 7 veya 8

paragraflarında herhangi bir değişikliğin yapılması halinde, Devletler Birleşmiş Milletler

Genel Sekreterine duruma göre bu maddenin 7 paragrafı fıkrası uyarınca yapılan hesaplama

Şeklini veya bu maddenin 8.paragrafına uygun olarak yapılan tahvil sonucunu bildirecektir.

MADDE 24

Gönderici anlaşmaya varılacak belirli bir ücret karşılığında, sevk mektubunda madde 23.

paragraf 3 te belirtilen sınırı geçen bir değer beyan edebilir. Bu takdirde, beyan edilen değer

bu sınırın yerine geçer.

MADDE 25

 1. Hasar durumunda taşımacı, yükün madde 23 paragraf, 1, 2 ve 4 gereğince belirlenen

değerine göre hesaplanmış kıymetten düşme karşılığı olan bedeli öder.

2 – Ancak tazminat Şu miktarları aşamaz:

a) Eğer gönderilen malın tamamı hasara uğramış ise, tamamı kaybolduğundan ödenmesi

gereken miktar,

b) Eğer gönderilen yükün bir kısmı hasara uğramış ise, eksilen kısmı için ödenmesi gereken

miktar.

MADDE 26

 1. Kaybolma, hasar veya kararlaştırılan zaman limitinin aşılması halinde gönderici,

belirlenecek bu ücret ödenmesi karşılığında, teslim süresi için ödenecek özel faizin miktarını

tayin eder ve bunu sevk mektubuna yazar.

 1. Teslim süresi için özel bir faiz ödeneceği beyan edilmiş ise, 23, 24 ve 25. maddelerde

öngörülen tazminattan ayrı olarak, kanıtlanan fazla zarar ve hasar için beyan edilen miktara

kadar tazminat istenebilir.

MADDE 27

 1. Hak sahibi ödenecek tazminat için faiz isteyebilir. Yılda % 5 üzerinden hesap edilecek bu

faiz, ödeme isteğinin yazılı olarak, taşımacıya gönderildiği tarihten başlar. Böyle bir istekte

bulunulmamış ise, tahakkuk dava açıldığı tarihten itibaren yapılır.

 1. Tazminatın hesaplanmasında asıl olan unsurlar ödemenin istendiği ülke ve parası ile ifade

edilmediği zaman, söz konusu tazminatın o ülke parasına çevrilmesi, ödemenin yapılacağı

gün ve yerde uygulanan kura göre saptanır.

MADDE 28

 1. İlgili yasaya göre, bu Sözleşmeye göre yapılan taşımadan oluşan zarar, hasar veya

gecikme, mukavele dışı bir isteme yol açtığı hallerde taşımacı, sorumluluğunu kaldıran veya

ödeyeceği tazminatı tespit eden yahut da sınırlayan bu Sözleşme hükümlerinden

yararlanabilir.

 1. Madde 23′ de belirtilen koşullara göre taşımacının sorumlu olduğu kişilerden birinin zarar,

hasar veya gecikmeden dolayı, mukavele dışı sorumluluğu söz konusu olduğu hallerde, bu

kişi taşımacının sorumluluğunu kaldıran veya ödeyeceği tazminatı tespit eden yahut

sınırlayan Sözleşme hükümlerinden yararlanabilir.

MADDE 29

 1. Hasar, taşımacının kendi kötü hareketinden veya davaya bakan mahkemenin kararı ile

isteyerek kötü harekete eşdeğer sayılan kusurundan ileri gelmiş ise taşımacı, sorumluluğunu

kaldıran veya sınırlayan yahut da kanıt yükünü karşı tarafa yükleyen bu maddenin

hükümlerinden yararlanamaz.

 1. Bilerek kötü hareket veya kusur taşımacının vekil veya çalışanları tarafından görevleri

sırasında işlenmiş ise, aynı hüküm uygulanır. Bundan başka, böyle bir durumda adı geçen

vekiller, çalışanlar ve diğer kişiler kişisel sorumlulukları yönünden 1 inci paragrafta belirtilen

bu bölüm hükümlerinden yararlanamazlar.

5.BÖLÜM

İSTEM VE DAVALAR

MADDE 30

 1. Alıcı, taşımacı ile beraber durumlarını kontrol etmeden, veya ziyan ve hasarın açıkça

görüldüğü hallerde teslim anında veya açıkça görülmediği hallerde teslimden yedi gün içinde

(pazar günleri ve resmi tatiller hariç) durumu kendisine bildirmeden malı tesellüm ederse, bu

husus onun yükü sevk mektubunda belirtildiği Şekilde alındığına kanıt oluşturur. Açıkça

gözükmeyen ziyan veya hasarlarda bildirme yazılı olarak yapılacaktır.

 1. Mal alıcı ve taşımacı tarafından kontrol edildikten sonra, bu kontrolün sonucuna uymayan

kanıtlar ancak açıkça görülmeyen ziyan ve hasarlar için kabul olunabilir. Ancak bunun için

alıcının kontrolden sonra yedi gün içinde (pazar ve resmi tatil dışında) durumu yazılı olarak

taşımacıya bildirmesi gereklidir.

 1. Yük alıcının kullanımına verildiği tarihten sonraki 21 gün içinde durum yazılı olarak

taşımacıya bildirilmemiş ise, teslimdeki gecikmeler için tazminat ödenmez.

 1. Bu maddedeki zaman limitlerini hesap ederken duruma göre teslim tarihi, kontrol tarihi,

veya yükün alıcıya verildiği tarih sayılmayacaktır.

 1. Gerekli tetkik ve kontrolleri yapmak için taşımacı ve alıcı birbirlerine makul her kolaylığı

göstereceklerdir.

MADDE 31

 1. Bu Sözleşmeye göre yapılan taşımalardan ortaya çıkan davalarda davacı taraflar arasında

anlaşma ile belirlenmiş, Akit Taraf mahkemelerinde dava açılabilir. Ayrıca Şu ülke

mahkemelerinde de dava açılabilir.

a) Davalının mutadan ikamet ettiği veya taşıma mukavelesinin akdedildiği esas iş yerinin,

veya Şubesinin veyahut da acınasının bulunduğu yerlerde,

b) Taşımacının yükü aldığı veya teslim yeri olarak gösterilen yerlerde, ve

başka mahkemelerde dava açılamaz.

 1. Bu maddenin 1 inci paragrafı ile ilgili olarak bir dava yine aynı paragrafa göre yetkili olan

bir mahkemede görülmekte ise veya böyle bir mahkeme tarafından bir taleple ilgili olarak

karar verilmiş ise, aynı nedenlerle aynı taraflar arasında yeni bir dava açılamaz. Ancak ilk

davanın açıldığı ülkede yerine getirilmiyor ise, bu hüküm uygulanmaz.

 1. Bir akit ülkedeki bir mahkemenin 1 inci paragrafta sözü geçen bir dava ile ilgili olarak

verdiği karar, o ülkede yerine getirilebiliyor ise ilgili ülkedeki formaliteler tamamlanır

tamamlanmaz, diğer akit ülkelerin her birinde de yerine getirilebilir olacaktır. Bu formaliteler

davanın yeniden görülmesine olanak sağlamaz.

 1. Bu maddenin 3 üncü paragrafındaki hükümler mütenakız kararlara gıyaben verilen

kararlara ve mahkeme emriyle yapılan ödemelere uygulanır. Fakat ara kararlarına veya

istemi tamamen veya kısmen reddedilen davacıya ödemelere ilaveten yüklenen tazminatlara

uygulanmaz.

 1. Bu Sözleşme gereğince taşımalardan doğan davalarda, Akit Ülkelerde oturan veya

işyerleri bu ülkelerde olan Akit Ülke vatandaşlarından giderlere karşılık teminat istenemez.

MADDE 32

 1. Bu Sözleşme gereğince yapılan taşımalardan doğacak davaların bir yıl içinde açılması

gerekir. Ancak, bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak

kabul edilen kusurlarda, bu süre üç yıldır ve Şu tarihlerde başlar:

a) Teslimde kısmi kayıp, hasar veya gecikmelerde, teslim tarihinden itibaren,

b) Tam kayıplarda, kararlaştırılan zaman limiti bitiminden 30 gün sonra kararlaştırılmış

zaman limiti yoksa, yükün taşıyıcı tarafından teslim alınmasından sonraki 60 ıncı günde,

c) Bütün diğer durumlarda, taşıma mukavelesinin akdedildiği tarihten sonraki üç aylık

dönemin sonunda.

Limit döneminin işlemeye başladığı gün bu döneme dahil edilmeyecektir.

 1. Yazılı bir istem, taşımacı bunu yazılı bildiri ile geri çevirip, ona ilişkin belgeleri de iade

edinceye kadar zaman limitini erteler. Talebin bir kısmı kabul edildiği takdirde zaman süresi

anlaşmazlık konusu olan istek için tekrar devam etmeye başlar. İstemin alındığını, cevap

verildiğini ve belgelerin gönderildiğini kanıtlamak, bu durumlara güvenen tarafa aittir. Aynı

gayeyle yapılan başka istemler için zaman süresi ertelenemez.

 1. Yukarıdaki 2 nci paragraf hükümlerine bağlı olarak, zaman limitinin uzatılması, davaya

bakan mahkemenin kararlarına göre düzenlenir. Bu karar aynı zamanda yeniden dava açma

haklarını da düzenler.

 1. Zaman aşımı ile düşen dava açma hakkı, karşıt istek veya vereceğini alacağına sayışma

yoluyla kullanılmaz.

MADDE 33

Taşıma mukavelesi, bir mahkeme heyetine yetki veren bir madde içerebilir. Ancak bu karar

hakimler heyetinin bu Sözleşmeyi uygulamasını içermelidir.

6.BÖLÜM

TAŞIMACILAR TARAFINDAN ORTAKLAŞA YAPILAN

TAŞIMALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 34

Tek bir mukaveleyle düzenlenen taşıma, karayolu taşımacıları tarafından ortaklaşa

yapıldığında, tüm taşımanın yapılmasından her biri sorumludur. İkinci taşımacı ile onu takip

eden taşımacılar, malları ve sevk mektubunu kabul etmiş olmaları dolayısıyla ve sevk

mektubundaki koşullar altında anlaşmaya katılmış olurlar.

MADDE 35

 1. Yükü bir önceki taşımacıdan kabul eden taşımacı, kendisine imzalı ve tarihli bir makbuz

verir. İsmini ve adresini sevk mektubunun ikinci nüshasına yazar. Gerekirse sevk mektubu ve

makbuzu madde 8 paragraf 2’de anılan çekinceyi de yazar.

 1. Ortaklaşa taşımacılar arasındaki ilişkilere madde 9 hükümleri uygulanır.

MADDE 36

Aynı taşıma mukavelesine dayalı istekle ilgili olarak açılan bir davada ileri sürülen karşıt bir

istek veya vereceğini alacağına sayışma halleri dışında kayıp, hasar veya gecikme

sorumluluğu ile ilgili davalar ancak birinci taşımacının, sonuncu taşımacının veya kayıp,

hasar veya gecikmenin oluştuğu sırada taşıma işini yapmakta olan taşımacının aleyhine

açılabilir. Bu taşımacılardan birkaçı aleyhine aynı zamanda dava açılması mümkündür.

MADDE 37

Bu Sözleşme hükümleri gereğince tazminat ödemiş taşımacı, bu tazminat üzerinden ödediği

faiz ve yaptığı sarflarla birlikte tazminatı, taşımaya katılmış olanlardan Şu koşullara göre geri

almak hakkına sahiptir.

a) Ziyan ve hasardan sorumlu olan taşımacı ister kendisi ister başka bir taşımacı tarafından

ödensin, tazminatı tek başına yüklenmek zorundadır.

b) Ziyan veya hasar iki veya daha çok taşımacının fiilinden ileri geldiği zaman bunlardan her

biri sorumluluktaki hissesi oranında bir meblağı ödeyecek, taşıma ücreti oranında sorumlu

olacaktır.

c) Ziyan ve hasar için sorumluluğun hangi taşımacıya yükleneceği belirlenemez ise, tazminat

tutarı b) fıkrasında öngörüldüğü üzere bütün taşımacılar arasında paylaştırılacaktır.

MADDE 38

Taşımacılardan biri borçlarını ödeyemeyecek durumda ise, ödenmesi gereken tazminat payı

taşıma karşılığında alacakları ücretler oranında diğer taşımacılar arasında bölüştürülecektir.

MADDE 39

 1. Dava ile ilgili tebligat yapıldıktan ve kendisine savunma hakkı verildikten sonra,

tazminatın miktarı mahkeme kararı ile saptanmış ise 37 ve 38 inci maddeler gereğince bir

istem karşısında kalan taşımacı, bu istemi yapan taşımacının yaptığı ödemenin yerinde

olup olmadığını tartışma konusu yapamaz.

 1. Parasını geri alma hakkını mahkeme yoluyla elde etmek isteyen taşımacı, ilgili

taşımacıların birinin ikamet ettiği esas işyerinin veya Şubesinin veyahut da acentesinin

bulunduğu ülkenin yetkili mahkemesine başvurabilir. İlgili bütün taşımacılar aynı davada

davalı olarak gösterilebilir.

 1. 37 ve 38.maddelerde öngörülen davalarla ilgili olarak verilecek kararlarda madde 31

paragraf 3 ve 4 hükümleri uygulanır.

 1. Taşımacılar arasındaki davalarda madde 32 hükümleri uygulanır. Bununla beraber,

zaman aşımı ya bu anlaşma gereğince ödenmesi gereken tazminatın miktarını tayin eden

son mahkeme kararı tarihinden yahut da böyle bir karar yoksa, ödeme tarihinden itibaren

başlar.

MADDE 40

Taşımacılar 37 ve 38. maddelerde yazılanlar dışında kendi aralarında bağıtlayışı hükümler

üzerine anlaşmakta serbesttirler.

7. BÖLÜM

SÖZLEŞMEYE AYKIRI KOŞULLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

MADDE 41

 1. Madde 40 hükümleri saklı kalmak koşuluyla bu Sözleşmenin hükümlerini doğrudan

doğruya veya dolayısıyla ihlal eden her türlü koşul hükümsüzdür. Böyle bir koşulun

hükümsüzlüğü, mukavelenin diğer hükümlerinin hükümsüzlüğünü gerektirmez.

 1. Özellikle, taşımacının lehinde sigorta tazminatı veya diğer herhangi benzer madde veya

kanıtlama zorunluluğunu değiştiren herhangi bir madde geçersiz ve hükümsüzdür.

8. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

MADDE 42

 1. Bu Sözleşme Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye ülkelerin imzalarına veya katılmalarına

açıktır. Ayrıca Komisyonun yetkilerini belirten belgenin 8. paragrafı gözlemci sıfatıyla

Komisyona kabul edilenler de Sözleşmeyi imzalayabilirler.

 1. Komisyonun yetkilerini belirten belgenin 11. paragrafı gereğince Avrupa Ekonomik

Komisyonunun bazı çalışmalarına katılan ülkeler de bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra

katılmak suretiyle Akit Taraf olabilirler.

 1. Anlaşma 31 Ağustos 1956 tarihine kadar imzaya açık bulundurulacaktır. O tarihten sonra

katılmaya açık olacaktır.

 1. Bu Sözleşme onaylanacaktır.
 2. Onay veya katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir belge tevdii suretiyle yapılır.

MADDE 43

 1. Madde 42 paragraf 1’de belirtilen ülkelerden beşi onay veya katılma belgelerini tevdii

ettikten 90 gün sonra bu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

 1. Beş ülke onay veya katılma belgelerini sunduktan sonra onu onaylayan veya katılan her

ülke için Sözleşme, onay veya katılma belgesini sunduktan 90 gün sonra yürürlüğe

girecektir.

MADDE 44

 1. Her ülke, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine haber vermek suretiyle bu Sözleşmeden

çekilebilir.

 1. Çekilme, Genel Sekreter bunu bildiren yazıyı aldıktan 12 ay sonra hüküm ifade eder.

MADDE 45

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, çekilmeler sonucu Akit Tarafların sayısı

beşten aşağı düşer ise, çekilmelerin hüküm ifade ettiği tarihten itibaren Sözleşme yürürlükten

kalkar.

MADDE 46

 1. Her ülke onay veya katılma belgesini tevdii ettiği sırada veya sonra bu Sözleşmenin

uluslararası ilişkilerinden sorulu olduğu bütün ülkeleri kapsadığını Birleşmiş Milletler Genel

Sekreterine bildirebilir. Bu bildirim Genel Sekreter tarafından alındıktan sonra 90. günden

itibaren Sözleşme bildirimde yazılı ülkeleri kapsayacaktır. Eğer Sözleşme o tarihte yürürlüğe

girmemiş ise yürürlüğe girdiği tarihte kapsayacaktır.

 1. Yukarıdaki paragraf gereğince uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ülkeye bu

Sözleşmenin teşmili hususunda beyanda bulunmuş ülkeler 44. madde hükümlerine göre bu

ülke için Sözleşmenin sona erdiğini ayrı olarak bildirebilirler.

MADDE 47

Bu Sözleşmenin tefsir ve uygulaması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Akit Taraf arasında

çıkacak ihtilaflar, müzakere veya başka bir yolla halledilmediği takdirde, ilgili Akit

Taraflardan birinin istemi üzerine Uluslararası Adalet Divanına havale olunabilir.

MADDE 48

 1. Bu Sözleşmeyi imzaladığı, onayladığı veya ona katıldığı sırada her Akit Taraf, kendisini

Sözleşmenin 47. maddesiyle bağlı saymadığını bildirebilir. Böyle bir rezerv koymuş Akit

Tarafa karşı, diğer Akit Taraflar da 47. madde ile bağlı değildirler.

 1. 1. paragrafta öngörüldüğü Şekilde rezerv koymuş olan Akit Taraflar Birleşmiş Milletler

Genel Sekreterine bilgi vermek suretiyle bu rezervi kaldırabilirler.

 1. Bu Sözleşmeye başka bir rezerv konulmasına izin verilmez.

MADDE 49

 1. Bu Sözleşme üç yıl yürürlükte kaldıktan sonra Akit Taraflar Birleşmiş Milletler Genel

Sekreterine başvurarak, Sözleşmenin gözden geçirilmesi için konferans toplanmasını

isteyebilirler. Genel Sekreter bu istemi Akit Taraflara tebliğ eder ve bu tebligat tarihinden

sonra dört ay içinde Akit Taraflardan en az dörtte uygun görüşlerini bildirdikleri takdirde

Genel Sekreter tarafından bir gözden geçirme konferansı toplanır.

 1. Yukarıdaki paragraf gereğince bir konferans akdedildiği takdirde, Genel Sekreter bütün

Akit Taraflara bir tebligat göndererek konferansta görüşülmesi istenilen konuları, üç ay

içinde bildirmelerini ister. Genel Sekreter teklif metinleri ile konferansın geçici gündemini

konferans tarihinden en az üç ay önce Akit Taraflara gönderir.

 1. Bu maddeye göre toplanan konferansa Genel Sekreter 42. madde 1. paragrafında belirtilen

ve 42. madde 2. paragraf gereğince Akit Taraf durumuna girmiş olan bütün ülkeleri davet

eder.

MADDE 50

 1. maddede öngörülen bildirilere ek olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Madde 42.

paragraf 1’de belirtilen ülkelere ve madde 42. paragraf 2. gereğince Akit taraf durumuna

girmiş olanlara aşağıdaki konularda bilgi verir.

a) 42. madde gereğince onay veya katılmalar,

b) 43. madde gereğince bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihleri,

c) 44. madde gereğince Sözleşmeden çekilenler,

d)45. madde gereğince bu Sözleşmenin sona erdirilmesi,

e) 46. madde gereğince alınan ihbarlar,

f) Madde 48 paragraf 1 ve 2 gereğince alınan ihbar ve bildirimler.

MADDE 51 

31 Ağustos 1956’dan sonra anlaşmanın aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulacak

ve o da bunun tasdikli suretlerini madde 42, 1 ve 2.paragraflarda belirtilen ülkelere

iletecektir.

Gerektiği Şekilde ona yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, bu Sözleşmeyi

imzalamıştır.

Bugün, Bindokuzyüzellialtı yılının Mayıs ayının On dokuzuncu günü, Cenevre’de, İngilizce

ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak ve her metin eşit derecede geçerli olmak üzere

düzenlenmiştir.

İMZA PROTOKOLÜ

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesini imzalama

yöntemi hususunda, gerektiği biçimde yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, aşağıdaki

ifade ve açıklamalar konusunda anlaşmışlardır.

 1. Bu Sözleşme Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve İrlanda

Cumhuriyeti arasındaki trafiğe uygulanmayacaktır.

 1. Ad Madde 1, Paragraf 4

Aşağıda imzası bulunanlar, mobilya taşıması ve kombine taşımacılık için mukaveleler

düzenleyen mukaveleler görüşmeyi taahhüt eder.

Gerektiği Şekilde ona yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, bu Protokolü imzalamıştır.

Bugün, Bindokuzyüzellialtı yılının Mayıs ayının On dokuzuncu günü, Cenevre’de , İngilizce

ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak ve her metin eşit derecede geçerli olmak üzere

düzenlenmiştir.